In­no­va­tii­vi­suus, mo­der­nius ja mah­dol­li­suuk­siin tart­tu­mi­nen ovat mah­dol­lis­ta­neet Ul­vi­las­ta läh­töi­sin ole­van Plusp­rin­tin kas­vu­ta­ri­naa vii­meis­ten seit­se­män vuo­den ai­ka­na. Näin ai­na­kin, jos on us­ko­mi­nen yh­ti­ön lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja­na toi­mi­vaa Tom­mi Laak­sos­ta.

Ja mik­sei oli­si, sil­lä mie­hen hy­pä­tes­sä Plusp­rin­tin kelk­kaan seit­se­män vuot­ta sit­ten, työl­lis­ti yri­tys vii­si hen­ki­löä noin 650000 eu­ron lii­ke­vaih­dol­la. Vuon­na 2023 yri­tyk­sen lii­ke­vaih­to lä­hen­te­li jo 3,5 mil­joo­naa ja kas­vua py­ri­tään jopa hi­das­ta­maan.

Mik­si ko­vas­sa kas­vus­sa ole­va yri­tys sit­ten hi­das­tai­si tie­toi­ses­ti kas­vu­käy­rään­sä? Sii­hen Laak­so­sel­la on sel­keä nä­ke­mys.

-Olem­me par­hai­na vuo­si­na kas­va­neet 45 pro­sen­tin vuo­si­tah­tia ja jo­kai­nen kova kas­vu­vuo­si on vaa­ti­nut myös sa­to­jen tu­han­sien eu­ro­jen in­ves­toin­te­ja, usei­ta rek­ry­toin­te­ja sekä pal­jon uu­den opet­te­lua. Nyt teim­me stra­te­gi­sen pää­tök­sen hal­li­tum­mas­ta kas­vus­ta. Ta­voit­tee­na on kou­lut­taa hen­ki­lö­kun­tam­me en­tis­tä­kin pa­rem­min käyt­tä­mään ny­kyis­tä ko­ne­kan­taam­me ja te­hos­taa eri pro­ses­se­ja, jot­ta tu­lok­sen­te­ko­ky­ky kas­vaa tu­le­vai­suut­ta sil­mäl­lä pi­tä­en, ker­too Laak­so­nen.

Ko­ko­nais­val­tai­ses­ti pa­rem­paa te­ke­mis­tä

Yri­tys on ot­ta­nut ym­pä­ris­tö­a­si­at huo­mi­oon al­ku­as­ke­lis­ta läh­tien, mut­ta myös vas­tuul­li­suus on elin­tär­keä ar­vo Plusp­rin­til­le. Pel­kät lu­pauk­set ja ko­ru­lau­seet ei­vät Plusp­rin­tin pe­rus­ta­jan Jari Kui­va­lai­sen mu­kaan rii­tä, vaan sa­no­jen ta­ka­na pi­tää pys­tyä sei­so­maan ja te­ko­ja pi­tää teh­dä.

-Teem­me pal­jon konk­reet­ti­sia te­ko­ja, jois­ta osoi­tuk­se­na esi­mer­kik­si Eko­kom­pas­si-ser­ti­fi­kaat­ti ja kut­su alam­me ai­no­a­na edus­ta­ja­na Elin­kei­no­e­lä­män kes­kus­lii­ton vas­tuul­li­suus­työ­ryh­mään. Ha­lu­am­me ai­dos­ti ol­la hyvä työ­paik­ka, joka te­kee hy­viä te­ko­ja myös ym­pä­ril­leen ja ym­pä­ris­töl­le, poh­tii Kui­va­lai­nen.

Tänä vuon­na yri­tys on li­säk­si pe­rus­ta­nut vas­tuul­li­suus­työ­ryh­män sekä aloit­ta­nut hii­li­ja­lan­jäl­jen las­ken­tap­ro­ses­sin. Vie­lä tär­ke­äm­pä­nä Kui­va­lai­nen pi­tää yh­teis­kun­ta­vas­tuun to­teu­tu­mis­ta.

-Ha­lu­am­me ol­la suo­ma­lai­nen yri­tys, joka tuo työ­tä suo­ma­lai­sil­le. Li­säk­si ha­lu­am­me mah­dol­lis­taa var­sin­kin las­ten ja nuor­ten hy­vin­voin­tia, jos­ta kan­tau­tuu ikä­viä uu­ti­sia. Au­tam­me sen min­kä voim­me, li­sää Kui­va­lai­nen.

Vas­tuul­li­suu­sa­jat­te­lus­sa Plus-print luot­taa ESG-mal­liin, joka pe­rus­tuu ym­pä­ris­tö­vas­tuun li­säk­si so­si­aa­li­seen ja hal­lin­nol­li­seen vas­tuu­seen. Kui­va­lai­nen muis­tut­taa­kin, et­tä yri­tys ei voi toi­mia vas­tuul­li­ses­ti ot­ta­mal­la huo­mi­oon vain yk­sit­täi­siä te­ki­jöi­tä toi­min­nas­saan, vaan ko­ko­nais­pa­ke­tin on ol­ta­va kun­nos­sa.

Ko­ne­kan­ta Suo­men kär­keä

Plusp­rint on ol­lut etu­lin­jas­sa di­gi­taa­li­sen pai­na­mi­sen mur­rok­ses­sa. Yri­tys­tä voi jopa kut­sua oman alan­sa edel­lä­kä­vi­jäk­si. Tom­mi Laak­so­nen tie­tää, et­tä di­gi­pai­na­mi­nen ei ole vain tu­le­vai­suut­ta, sil­lä se on ny­ky­päi­vää.

-Olem­me alus­ta läh­tien ol­leet ni­me­no­maan di­gi­taa­li­seen pai­na­mi­seen eri­kois­tu­nut yri­tys. Di­gi­pai­na­tusp­ro­ses­sit mah­dol­lis­ta­vat no­pe­am­man ja edul­li­sem­man tuo­tan­non pie­nis­sä ja kes­ki­suu­ris­sa pai­nos­mää­ris­sä. Olem­me ope­tel­leet pai­na­tusp­ro­ses­sit vuo­sien saa­tos­sa ja olem­me nyt mo­nel­la ta­paa edel­lä kil­pai­li­joi­ta. Li­säk­si olem­me pa­nos­ta­neet ko­ne­kan­taam­me val­ta­vas­ti ja ha­lu­am­me lait­teis­ton ole­van huip­pu­luok­kaa, jot­ta pys­tym­me pal­ve­le­maan vaa­ti­via asi­ak­kai­tam­me.

Yri­tyk­sen ko­ne­kan­ta on­kin mit­ta­va. Tuo­tan­to­ti­lois­ta löy­tyy muun mu­as­sa use­am­pi suu­ri Ri­co­hin di­gi­pai­no­lin­jas­to, val­ta­va mää­rä eri­lai­sia jäl­ki­kä­sit­te­ly­lait­tei­ta sekä hen­ki­lö­au­ton ko­koi­sia pöy­tä­mal­li­sia tuo­tan­to­lait­tei­ta, jot­ka pau­haa­vat ajoit­tain mel­ko ko­va­ää­ni­ses­ti­kin.

-Ky­sees­sä on ta­so­tu­los­ti­mia ja ta­so­leik­ku­rei­ta, joil­la tuo­tam­me muun mu­as­sa kylt­te­jä, opas­tei­ta ja mui­ta le­vy­tu­los­tei­ta, opas­taa suur­ku­va­tuo­tan­non esi­mies Tee­mu Leh­ti­saa­ri.

Tuo­tan­to­ti­lois­sa kier­tä­es­sä sil­miin pis­tää mo­ni­puo­li­suus, mut­ta myös työ­tah­ti, joka on ajoit­tain jopa hek­ti­sen nä­köis­tä. Yh­del­lä ko­neel­la tu­los­te­taan ison tun­ne­tun brän­din ka­ta­lo­ge­ja, toi­sel­la taas kaik­kien tun­nis­ta­mia va­roi­tus­kylt­te­jä, joi­ta nä­kee jo­kai­ses­sa kiin­teis­tös­sä.

Toi­saal­la taas tar­kis­te­taan au­to­teip­pien vä­ri­sä­vyä ja val­mis­tel­laan teip­pi­ko­ko­nai­suut­ta asen­ta­jal­le. Ny­ky­ai­kai­sen tuo­tan­to-ope­raat­to­rin on ol­ta­va var­si­nai­nen mo­ni­o­saa­ja.

Myyn­ti­joh­ta­ja us­koo ke­hit­ty­mi­seen

Tam­mi­kuus­sa 2024 myyn­ti­joh­ta­ja­na aloit­ta­nut Ja­ni­na Me­ri­sa­lo, 27, on yk­si Plusp­rin­tin nuo­rem­man pol­ven osaa­jis­ta, mut­ta päät­tä­väi­nen nai­nen ei an­na iän tai uu­den työ­ku­van hai­ta­ta.

Päin­vas­toin, yri­tyk­sen ta­voit­tee­na on ol­lut jo pit­kään ra­vis­tel­la jä­mäh­tä­nyt­tä pai­no­a­laa uu­dis­te­tul­la ja nuo­rek­kaal­la ot­teel­la. Tä­män tie­tää myös Me­ri­sa­lo, joka ha­lu­aa tuo­da alal­le ni­me­no­maan tuo­rei­ta nä­kö­kul­mia, jot­ka aut­ta­vat ke­hit­tä­mään yri­tys­tä seu­raa­val­le ta­sol­le.

-Tuon toki aka­tee­mis­ta nä­ke­mys­tä yri­tyk­seem­me, mut­ta kai­kes­sa te­ke­mi­ses­sä­ni py­rin on­gel­man­rat­kai­suun ja käy­tän­nön­lä­hei­syy­teen. Myyn­tiä pi­tää jat­ku­vas­ti ke­hit­tää ny­ky­ai­kai­sem­paan suun­taan ja kai­ken kes­ki­ös­sä pi­däm­me ai­na asi­ak­kaan. It­se pi­dän tär­keim­pä­nä omi­nai­suu­te­na­ni in­to­hi­moa ke­hit­tää ja ke­hit­tyä. Kos­kaan ei ole val­mis yk­si­lö­nä, mut­ta ei myös­kään yri­tyk­se­nä. Tämä sama men­ta­li­teet­ti nä­kyy Plusp­rin­tin toi­min­nas­sa ja sik­si us­kon et­tä pys­tym­me nou­se­maan vie­lä ai­van uu­sil­le ta­soil­le tu­le­vi­na vuo­si­na, poh­tii Me­ri­sa­lo.

Tuo­re myyn­ti­joh­ta­ja on seu­ran­nut ak­tii­vi­ses­ti alaa nyt kol­men vuo­den ajan, joi­den ai­ka­na on työs­ken­nel­lyt Plusp­rin­tis­sa. Me­ri­sa­lo on­kin huo­man­nut jo ly­hy­en otan­nan ai­ka­na sel­ke­än muu­tok­sen alal­la, kun isot toi­mi­jat muut­ta­vat toi­min­to­jaan mo­ni­a­la­yh­ti­öik­si ja pe­rin­tei­set pai­no­ta­lot lo­pet­ta­vat toi­min­taan­sa.

-Alal­la on käyn­nis­sä raju muu­tos. Ly­hy­es­sä ajas­sa omis­ta yh­teis­työ­kump­pa­neis­tam­me on lo­pet­ta­nut vii­si yri­tys­tä. Alal­la toi­mi­vien yri­tys­ten mää­rä on su­pis­tu­nut al­le puo­leen noin kym­me­nes­sä vuo­des­sa ja ala on siir­ty­mäs­sä vah­vas­ti di­gi­taa­li­sen pai­na­mi­sen suun­taan. Olem­me oi­ke­as­sa ve­nees­sä, mut­ta ikä­vän mo­nel­le on käy­nyt toi­sin, har­mit­te­lee Me­ri­sa­lo.

Tu­le­vai­suu­den haa­vei­na Me­ri­sa­lol­la on ke­hit­tää osaa­mis­taan joh­ta­ja­na, vaik­ka ke­hu­ja sa­te­lee­kin use­am­mas­ta suun­nas­ta.

-Ja­ni­na on luon­tai­nen joh­ta­ja, sil­lä hän pyr­kii ai­na te­ke­mään asi­at pa­rem­min kuin ne edes pi­täi­si teh­dä. Muut seu­raa­vat tätä men­ta­li­teet­tia ja pyr­ki­vät myös ylit­tä­mään it­sen­sä. Tämä on omi­nai­suus, jota ei voi op­pia kir­jois­ta, ke­huu Me­ri­sa­lon esi­mies Tom­mi Laak­so­nen.

Plusp­rint yri­tyk­se­nä

• Pe­rus­tet­tu 2012.

• Lii­ke­vaih­to 3,3 mil­joo­naa eu­roa.

• Työn­te­ki­jä­mää­rä 20.

• Tuo­te­ka­te­go­ri­at: pa­pe­ri­set ja kar­ton­ki­set tuot­teet, kyl­tit, opas­teet, va­lo­mai­nok­set, ban­de­rol­lit, te­ol­li­suus­tar­rat, au­to- ja ik­ku­na­tei­pit, di­gi­näy­töt, pak­kauk­set ja mes­suo­sas­tot

• Avain­lip­pu­y­ri­tys, Eko­kom­pas­si­ser­ti­fi­kaat­ti, Suo­men ai­noa pai­no­ta­lo Elin­kei­no­e­lä­män kes­kus­lii­ton vas­tuul­li­suus­työ­ryh­mäs­sä

• Plusp­rin­tin Mie­ti en­nen kuin pai­nat – kam­pan­ja on ta­voit­ta­nut ih­mi­siä en­nä­tys­pal­jon. Muun mu­as­sa Yo­u­tu­bes­ta löy­ty­vil­lä vi­de­oil­la on yh­teen­sä lä­hes 1,5 mil­joo­naa kat­se­lu­ker­taa.

Ja­ni­na Me­ri­sa­lo

• Ikä: 27

• Työn­ku­va: Myyn­ti­joh­ta­ja

• Kou­lu­tus: Tu­le­va kaup­pa­tie­tei­den mais­te­ri, pää­ai­nei­na joh­ta­mi­nen ja or­ga­ni­soin­ti

• Har­ras­tuk­set: Joo­ga, vii­ni ja ää­ni­kir­jat

• Muu­ta: Pää­tyi Plusp­rin­tiin töi­hin va­kuu­tet­tu­aan ny­kyi­sen esi­mie­hen­sä ke­sä­töis­sä pai­kal­li­ses­sa ur­hei­lu­seu­ras­sa. Jo 15-vuo­ti­aa­na poik­keuk­sel­lis­ta osaa­mis­ta esit­tä­nyt ja vas­tuu­ta kan­ta­nut nuo­ri nai­nen teki Tom­mi Laak­so­seen läh­te­mät­tö­män vai­ku­tuk­sen ja vuo­sien pääs­tä Laak­so­nen ot­ti­kin yh­teyt­tä pyy­tä­en Me­ri­sa­loa haas­tat­te­luun.