Tui­ja Saa­ri­nen

– En tien­nyt, mi­hin ryh­dyin, mut­ta haus­kaa on ol­lut! Näin luon­neh­tii 30 vuot­ta täyt­tä­vän La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­rin kon­ka­ri An­ja Hä­mä­läi­nen ku­lu­nei­ta vuo­sia te­at­te­rin pa­ris­sa. Al­ku­sy­säys te­at­te­ril­le tuli vuon­na 1994, kun Hä­mä­läi­nen oli kun­nan va­paa-ajan­sih­tee­rin omi­nai­suu­des­sa esit­te­le­mäs­sä työt­tö­mil­le kun­nan tar­jo­a­mia har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia.

– Joku eh­dot­ti näy­tel­mä­ker­hoa ja minä to­te­sin sii­hen sa­man tien, et­tä ko­koon­nu­taan en­si vii­kol­la. Te­at­te­ri­toi­min­ta al­koi siis kun­nan va­paa-ajan lau­ta­kun­nan alai­ses­ta ker­ho­toi­min­nas­ta.

En­sim­mäi­nen näy­tel­mä oli lap­sil­le suun­nat­tu pie­nois­näy­tel­mä Sau­na­tont­tu­ja ja men­nin­käi­siä, joka esi­tet­tiin sa­ma­na vuon­na La­pin Löy­ly­päi­vil­lä. En­sim­mäi­nen pit­kä näy­tel­mä oli Sa­lai­suuk­sia sau­nan rap­pu­sil­la, jota esi­tet­tiin ke­säl­lä 1996 ja jon­ka kä­si­kir­joi­tuk­ses­ta vas­ta­si­vat Sai­la Mä­ki­lä ja An­ja Hä­mä­läi­nen. Hä­mä­läi­nen toi­mi kä­si­kir­joit­ta­jan roo­lin li­säk­si pit­kään myös oh­jaa­ja­na.

Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri esiin­tyi en­ti­sen kun­nan­ta­lon ta­ka­pi­hal­la rei­lut 20 vuot­ta, min­kä jäl­keen se siir­tyi ny­kyi­seen paik­kaan Pa­to­lam­men ala­juok­sul­le. Muu­ton yh­tey­des­sä pa­nos­tet­tiin puit­tei­siin: kat­so­mo ka­tet­tiin ja ää­nen­tois­toa pa­ran­net­tiin.

Juh­la­vuo­den kun­ni­ak­si käyn­nis­sä on tou­ko­kuun lop­puun as­ti näy­tel­mä­kir­joi­tus­kil­pai­lu, jo­hon on tul­lut jo pa­ri­kym­men­tä kä­si­kir­joi­tus­ta ym­pä­ri Suo­mea. Voit­ta­jat jul­kis­te­taan tä­män vuo­den jou­lu­kuus­sa.

– Olem­me ak­tii­vi­sia so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa, ja tie­to on le­vin­nyt sitä kaut­ta hy­vin, to­te­aa Pa­to­lam­pi­te­at­te­riyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Reet­ta Kuus­laak­so.

Haus­sa on Kuus­laak­son mu­kaan ”mei­dän oloi­nen teks­ti”.

– Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri tun­ne­taan let­keis­tä ko­me­di­ois­ta ja fars­seis­ta, näy­tel­mis­tä, jot­ka nau­rat­ta­vat ja jois­ta tu­lee hyvä olo. Ne ei­vät ole vält­tä­mät­tä ko­vin sy­väl­li­siä, mut­ta mu­ka­na on yleen­sä jo­kin yh­teis­kun­nal­li­nen twis­ti.

Ke­sä­te­at­te­ris­sa juh­la­näy­tel­mä­nä on Mut­ta kuka on isä? -ko­me­dia. Se on Han­na Tu­ru­sen kol­mas oh­jaus Pa­to­lam­pi­te­at­te­ril­le.

– Näy­tel­mä esi­tet­tiin en­sim­mäi­sen ker­ran vuon­na 2007 ja se on yk­si Pul­mu Elo­sen ja An­ja Hä­mä­läi­sen par­hais­ta ko­me­di­ois­ta.

Te­at­te­rin toi­min­nan jat­ku­vuu­des­ta vas­taa ak­tii­vi­nen Las­ten­te­at­te­ri Pik­ku­Pa­to­lam­pi. Las­ten­te­at­te­ri esit­tää juh­la­näy­tel­mä­nä tun­ne­tun las­ten­näy­tel­män Pik­ku Prins­si 9.5. La­pin Työ­vä­en­ta­lol­la. Myös sen on oh­jan­nut Tu­ru­nen.

Juh­la­vuo­teen kuu­lu­vat myös yh­teis­lau­lu­ti­lai­suus 14.6. ke­sä­te­at­te­ri­pai­kal­la, jos­sa lau­le­taan Pa­to­lam­pi­te­at­te­rin näy­tel­mis­sä ol­lei­ta kap­pa­lei­ta li­ve­bän­din sä­es­tyk­sel­lä sekä Il­ta­mat La­pin työ­vä­en­ta­lol­la 19.10.