San­na Ran­ta­nen

Eu­ra­jo­en kun­ta on te­ke­mäs­sä suun­ni­tel­man, jo­hon si­säl­tyy esi­tys uu­des­ta kou­lu­ver­kos­ta. Pie­ni Sy­dän­maan ky­lä­kou­lu on lak­kau­tu­su­han al­la. Vuo­den 2019 sa­ta­kun­ta­lai­sek­si ky­läk­si va­li­tun Sy­dän­maan pien­vil­je­li­jä- ja ky­läyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­jan Rii­na Ar­ve­lan mu­kaan kou­lu on ky­lä­toi­min­nal­le tär­keä.

– Kou­lun van­hem­pain­toi­mi­kun­ta­kin toi­mii ky­läyh­dis­tyk­sen alai­suu­des­sa, Ar­ve­la ker­too.

– Kou­lu on koko ky­län sy­dän ja toi­min­nan kes­kus, jos­ta em­me ha­lua luo­pua. Mie­luum­min et­sim­me luo­via ta­po­ja hyö­dyn­tää sitä jat­kos­sa­kin, myös ope­tus­puo­lel­la.

Sy­dän­maan ky­län ar­vo­ja ovat nel­jä yh­dis­tä­vää y:tä: yh­tei­set ta­voit­teet, yh­tei­söl­li­syys, yh­des­sä te­ke­mi­nen sekä se, et­tei yk­sin jä­te­tä ke­tään. Ky­lä­toi­min­nan pe­rin­tei­tä yl­lä­pi­de­tään tä­män päi­vän hen­ges­sä ja tu­le­vai­suut­ta ra­ken­ta­en, kai­ken ikäi­set ky­län asuk­kaat huo­mi­oi­den.

– Tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le ar­vok­kaan pe­rin­ne­tie­don säi­lö­mi­sek­si syn­tyi elo­ku­va muis­te­lu­pii­ris­tä, jos­sa van­him­mat ky­lä­läi­set ker­toi­vat Sy­dän­maan his­to­ri­as­ta, Ar­ve­la ker­too esi­mer­kin.

– Eräs sy­dän­maa­lai­nen nuo­ri taas teki muu­ta­ma vuo­si sit­ten Sy­dän­maa-rä­pin ja per­hei­den mu­kaan saa­mi­nen on yk­si toi­min­tam­me läh­tö­koh­dis­ta.

Jou­lu­kuus­sa Sy­dän­maas­sa juh­lit­tiin vuo­sia ke­hit­te­lys­sä ol­lut­ta uut­ta pyö­rä­tie­tä.

– Nyt kesä nä­kyy ky­län­rai­til­la pyö­räi­li­jöi­den li­sään­ty­mi­se­nä, Ar­ve­la iloit­see.

Sy­dän­maas­sa on käy­ty kou­lua rei­lus­ti yli sata vuot­ta. Ny­ky­päi­vä­nä kou­lu yl­lä­pi­tää oleel­li­ses­ti ky­län ar­vo­ja ja ak­tii­vi­suut­ta. Kou­lun kans­sa jär­jes­te­tään vaik­ka­pa lii­kun­ta- ja lu­ku­haas­tei­ta lap­sil­le, ope­tus­suun­ni­tel­man ta­voit­tei­den tu­ek­si. Kou­lul­la myös vie­te­tään sekä ky­län yh­tei­set vap­pu­juh­lat et­tä jou­lui­set puu­ro­juh­lat. Siel­lä toi­mi­vat niin jump­pa­ker­hot ja elo­ku­vail­lat kuin yh­teis­työs­sä Ot­so­lan kan­sa­lai­so­pis­ton kans­sa jär­jes­tet­tä­vät kurs­sit.

– Jos kou­lu­toi­min­ta Sy­dän­maas­sa päät­tyy, jää ky­lään mel­koi­nen auk­ko. Toi­vom­me kou­lu­ra­ken­nuk­sen sil­ti säi­ly­vän, Ar­ve­la to­te­aa.

– Ra­ken­nus on meil­le mo­nin ta­voin tär­keä, myös kult­tuu­ri­mai­se­mal­li­nen sym­bo­li.

Vaik­ka Sy­dän­maa­han on vaa­ras­sa jää­dä kou­lun men­tä­vä lovi, va­kuut­taa Ar­ve­la Suo­men sy­dä­mel­li­sim­män ky­län syk­ki­vän tu­le­vai­suu­des­sa­kin.

– Olem­me voi­mat­to­mia val­ta­kun­nal­lis­ten ja glo­baa­lien il­mi­öi­den edes­sä. Jos lap­sia ei syn­ny, ei ole op­pi­lai­ta. Sil­le em­me voi mi­tään. Sit­ten kek­sim­me jo­tain muu­ta, Ar­ve­la to­te­aa.

– Olem­me jo poh­ti­neet ti­lan­tee­seen rat­kai­su­ja ja esit­tä­neet kou­lu­ra­ken­nuk­sen käy­töl­le vaih­to­eh­to­ja. Ha­lu­am­me säi­lyt­tää kou­lu­toi­min­nan ja olem­me heit­tä­neet il­moil­le aja­tuk­sen uu­den var­hais­kas­va­tuk­sen yk­si­kön pe­rus­ta­mi­ses­ta Sy­dän­maan kou­luun.

Sy­dän­maa on ai­em­min­kin hy­pän­nyt ajan her­mol­le ja vas­tan­nut tä­män päi­vän haas­tei­siin, pe­rin­teet säi­lyt­tä­en. Täs­tä esi­merk­ki­nä ky­län kah­den tär­ke­än toi­mi­jan, pien­vil­je­li­jä- ja ky­läyh­dis­tys­ten taan­noi­nen yh­dis­ty­mi­nen.

– Näin ky­lä­toi­min­nan yli 90-vuo­ti­set juu­ret ovat yhä vah­vat ja yh­den yh­dis­tyk­sen re­surs­sit riit­tä­vät pa­rem­min yh­tei­siin pro­jek­tei­hin.

Ky­län ak­tii­vi­suus säi­lyy, vaik­ka kou­lu­ver­kos­sa ta­pah­tui­si muu­tok­sia. Toi­min­taa ra­hoi­te­taan muun mu­as­sa eri yh­teis­kun­nal­li­sil­ta toi­mi­joil­ta ha­e­tul­la ra­hoi­tuk­sel­la.

– Ky­län asuk­kaat voi­vat vuok­ra­ta yh­dis­tyk­sel­tä käyt­töön­sä esi­mer­kik­si kla­pi­ko­neen tai ison as­ti­as­ton, Ar­ve­la ker­too.

– Li­säk­si yh­dis­tyk­sel­lä on Tu­ra­jär­ven ran­nal­la yleis­hyö­dyl­li­seen käyt­töön tar­koi­tet­tu mök­ki, jota olem­me vii­me ai­koi­na kun­nos­ta­neet.

– Mök­kiä voi myös vuok­ra­ta, Ar­ve­la mai­nit­see.

Sy­dän­maa on muu­ta­kin kuin asuk­kai­ta ja ra­ken­nuk­sia tie­tyl­lä si­jain­nil­la.

– Oleel­lis­ta on yh­tei­söl­li­syys. Ky­lis­sä saa kas­vot­to­man fir­man si­jaan avuk­seen ih­mi­sen.

Yk­si on pie­nes­sä maa­lais­ky­läs­sä yli muun.

– Luon­to elä­män pe­ru­sa­si­oi­neen on ai­na lä­hel­lä.