Min­ja Vii­ta­nen / STT

Pää­si­äis­viik­ko al­kaa ko­le­a­na, mut­ta lop­pu­viik­koa koh­den vai­kut­taa läm­pe­ne­vän, ker­toi Fo­re­can me­te­o­ro­lo­gi Jo­an­na Rin­ne STT:lle sun­nun­tai­na.

Maa­nan­tai­na ja tiis­tai­na maan ete­lä­o­sas­sa ol­laan muu­ta­man as­teen ver­ran nol­lan ylä­puo­lel­la, mut­ta muu­ten koko maas­sa on me­te­o­ro­lo­gin mu­kaan pak­kas­ta.

Läm­pe­ne­mi­nen al­kaa nä­kyä jon­kin ver­ran kes­ki­viik­ko­na. Maan ete­lä- ja kes­ki­o­sis­sa läm­pö­ti­la on plus­san puo­lel­la, pai­koin elo­ho­pea voi nous­ta kuu­teen­kin as­tee­seen. Poh­joi­ses­sa läm­pö­ti­la on vie­lä muu­ta­man as­teen pak­ka­sen puo­lel­la. Sää on suu­res­sa osas­sa maa­ta vie­lä pil­vi­nen.

Sun­nun­tai­na näyt­ti sil­tä, et­tä tors­tai­na läm­pö­ti­la saat­tai­si nous­ta maan ete­lä­o­sas­sa pai­koin jopa lä­hel­le kym­men­tä plu­sas­tet­ta.

– Voi­daan pääs­tä kym­me­neen­kin as­tee­seen jos­sain pai­kal­li­ses­ti. Au­rin­ko läm­mit­tää sii­nä vai­hees­sa jo ai­ka pal­jon.

Nol­la­ra­ja nou­see tors­tai­na Rin­teen mu­kaan Poh­jois-La­pin tie­noil­le. Esi­mer­kik­si Ou­lun seu­dul­la päi­vä­läm­pö­ti­la on noin nel­jä as­tet­ta.

Tors­tai on ete­läs­sä au­rin­koi­nen, muu­al­la maas­sa tai­vas on enim­mäk­seen pil­vi­nen.

Me­te­o­ro­lo­gi kui­ten­kin ko­ros­ti, et­tä kes­ki­vii­kon jäl­keen en­nus­tees­sa al­kaa ol­la epä­var­muut­ta.

– Tors­tai­na on hy­vän mah­dol­li­suu­det, et­tä se (en­nus­te) to­teu­tuu, mut­ta sen jäl­keen en­nus­te muut­tuu to­del­la epä­var­mak­si.

Suo­men­kin lop­pu­vii­kon mah­dol­li­sen läm­pe­ne­mi­sen ai­heut­taa Kes­ki-Eu­roo­pan yl­lä ole­va läm­min il­ma­mas­sa.

– Se tuo Kes­ki-Eu­roop­paan pää­si­äi­sek­si jopa yli 20 as­teen läm­pö­ti­lo­ja. Pai­koin eh­kä jopa hel­le­ra­jan ylit­tä­viä läm­pö­ti­lo­ja voi jos­sain Sak­sas­sa tai muu­ten Kes­ki-Eu­roo­pas­sa ol­la.

Pää­si­äis­vii­kon­lo­pun ai­ka­na Suo­mes­sa kes­ke­nään tais­te­lee Rin­teen mu­kaan ete­län läm­min il­ma­mas­sa, poh­joi­sen ko­lea il­ma­mas­sa sekä nii­den vä­lis­sä liik­ku­va, pil­vi­nen ja sa­tei­nen vyö­hy­ke.

Me­te­o­ro­lo­gin mu­kaan on to­den­nä­köis­tä, et­tä nämä sää­tyy­pit vaih­te­le­vat Suo­mes­sa pää­si­äi­sen ai­ka­na.

– On tosi pie­nes­tä kiin­ni, ol­laan­ko siel­lä läm­pi­mäl­lä, sa­tei­sem­mal­la vai kyl­mäl­lä puo­lel­la. Pie­ni­kin muu­tos en­nus­tees­sa ai­heut­taa sen, et­tä se pai­kal­li­sen­nus­te me­nee ihan eri­nä­köi­sek­si, kuin mitä se on ai­kai­sem­pa­na päi­vä­nä ol­lut.