Min­na Rau­ta­lin, elin­kei­no­pääl­lik­kö, Suo­men met­sä­kes­kus

Suo­men met­sä­kes­kus, Py­hä­jär­vi-ins­ti­tuut­ti ja Sa­ta­kun­nan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu ovat jo puo­len­tois­ta vuo­den ajan käy­neet ak­tii­vis­ta kes­kus­te­lua Lou­nais-Suo­mes­sa kun­ta­met­sien ve­sien­suo­je­lus­ta ja ve­sien­hal­lin­nan kei­nois­ta. Eu­ra­jo­en ve­sis­tö­a­lu­eel­la ns. Sä­ky­län Py­hä­jär­ven ym­pä­ris­tös­sä kun­nat ovat in­nos­tu­neet to­teut­ta­maan met­sis­sään ve­sien­hal­lin­nan esi­merk­ki­koh­tei­ta, joi­ta voi­daan jat­kos­sa käyt­tää myös alu­eel­li­si­na esit­te­ly­koh­tei­na esi­mer­kik­si met­sä­a­lan ja ve­sien­hal­lin­nan kou­lu­tuk­sis­sa. Tee­moi­na koh­teis­sa ovat jou­to­a­lu­ei­den met­si­tys, peit­tei­nen met­sän­kas­va­tus, kak­si­ta­sou­o­mat, eri­lai­set pa­to­rat­kai­sut ja kos­tei­kot.

Yh­teis­työs­sä on voi­maa

Kun­tien esi­merk­ki­koh­tei­den to­teu­tuk­ses­sa yh­teis­työ on ol­lut avain­sa­na. Met­sä­kes­kuk­sen, Py­hä­jär­vi-ins­ti­tuu­tin ja Sa­ta­kun­nan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun sekä tie­ten­kin alu­een kun­tien li­säk­si ak­tii­vi­sia toi­mi­joi­ta ovat ol­leet alu­een met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­set.

Met­si­tys­koh­teil­la on jär­jes­tet­ty puu­nis­tu­tus­tal­koi­ta alu­een asuk­kail­le ja yh­dis­tyk­sil­le. Pe­rus­kou­lu­lai­set ja lu­ki­o­lai­set ovat pääs­seet tu­tus­tu­maan käy­tän­nös­sä met­sän is­tu­tuk­seen ja myös laa­jem­min met­sä­a­laan. Jo to­teu­te­tuil­le koh­teil­le on jär­jes­tet­ty kai­kil­le avoi­mia työ­näy­tök­siä, joil­la on pääs­syt nä­ke­mään koh­teet pai­kan pääl­lä ja kes­kus­te­le­maan kas­vok­kain ve­sien­hal­lin­nan ja met­sä­a­lan asi­an­tun­ti­joi­den kans­sa. Myös me­di­aa koh­teil­la teh­ty työ on kiin­nos­ta­nut.

Lu­vas­sa vir­tu­aa­lis­ta kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­lia

Jat­kos­sa näil­le kun­ta­met­sien ve­sien­suo­je­lun esi­merk­ki­koh­teil­le pää­see tu­tus­tu­maan myös vir­tu­aa­li­ses­ti. Kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­li val­mis­tuu syk­syl­lä 2024. Sa­ta­kun­nan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu te­kee li­säk­si ai­hees­ta kun­ta­toi­mi­joil­le, met­sä­no­mis­ta­jil­le, met­sä­a­lan yri­tyk­sil­le ja met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sil­le suun­na­tun op­paan.

Tu­kea Ve­sien­suo­je­lun te­hos­ta­mi­soh­jel­mas­ta

Esi­merk­ki­koh­tei­den to­teu­tuk­seen ja säh­köi­sen kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­lin te­ke­mi­seen on saa­tu tu­kea Ve­sien­suo­je­lun te­hos­ta­mi­soh­jel­mas­ta. Toi­vee­na on, et­tä nyt to­teu­te­tut koh­teet ja verk­koon tu­le­va ma­te­ri­aa­li in­nos­ta­vat myös yk­si­tyi­siä maa­no­mis­ta­jia tu­tus­tu­maan tar­kem­min met­sä­ta­lou­den ve­sien­suo­je­luun ja sen mah­dol­li­suuk­siin.

Li­sä­tie­to­ja täs­tä ve­sien­hal­lin­nan toi­men­pi­tei­den edis­tä­mi­sen kun­ta­met­sis­sä mah­dol­lis­ta­nees­ta Ym­pä­ris­tö­kes­tä­vyyt­tä met­sä­ta­lou­den ve­sien­hal­lin­nal­la -Ve­si­Kes­tä­vä -hank­kees­ta löy­tyy Suo­men met­sä­kes­kuk­sen verk­ko­si­vuil­ta.