STT

Suo­mi siir­tyy ke­sä­ai­kaan en­si sun­nun­tai­na. Kel­lo­ja siir­re­tään tun­ti eteen­päin aa­mu­kol­mel­ta.

Kel­lo­ja siir­re­tään EU:n jä­sen­mais­sa sa­moi­na päi­vi­nä ja sa­mal­la kel­lon­lyö­mäl­lä. Sa­ma­nai­kai­suus on tär­ke­ää esi­mer­kik­si kan­sain­vä­li­sen juna- ja len­to­lii­ken­teen vuok­si, to­te­aa lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riö tie­dot­tees­saan. Kel­lo­ja siir­re­tään ai­na maa­lis­kuun ja lo­ka­kuun vii­mei­se­nä sun­nun­tai­na.

Suo­mes­sa on nou­da­tet­tu kesä- ja nor­maa­li­ai­kaa py­sy­väs­ti vuo­des­ta 1981.

Eu­roo­pan ko­mis­sio eh­dot­ti vuon­na 2018, et­tä EU:ssa luo­vut­tai­siin kah­des­ti vuo­des­sa ta­pah­tu­vas­ta kel­lo­jen siir­ros­ta. Asi­an kä­sit­te­ly on tois­tai­sek­si py­säh­ty­nyt EU:n neu­vos­tos­sa.

Ke­sä­a­jan nou­dat­ta­mi­ses­ta on maa­il­mal­la vaih­te­le­via käy­tän­tö­jä. Esi­mer­kik­si Aust­ra­li­as­sa Uu­den Ete­lä-Wa­le­sin osa­val­ti­os­sa siir­re­tään kel­lot ke­sä­ai­kaan, mut­ta naa­pu­ri­o­sa­val­tio Qu­eens­land py­syy ym­pä­ri vuo­den nor­maa­li­a­jas­sa.