Art­tu Mä­ke­lä / STT

Ko­koo­mus jat­kaa Ylen EU-vaa­li­mit­tauk­ses­sa suo­si­tuim­pa­na puo­lu­ee­na 20,6 pro­sen­tin kan­na­tuk­sel­la. Seu­raa­vi­na tu­le­vat SDP 19,4 pro­sen­tin ja pe­rus­suo­ma­lai­set 16,5 pro­sen­tin kan­na­tuk­sil­la.

Puo­lu­eis­ta ko­koo­mus, SDP, pe­rus­suo­ma­lai­set ja va­sem­mis­to­liit­to ovat kaik­ki saa­mas­sa mit­tauk­sen mu­kaan yh­den li­sä­pai­kan eu­ro­par­la­ment­tiin. Vih­re­ät on sen si­jaan me­net­tä­mäs­sä kak­si edus­ta­jaa, kun taas RKP:ltä on läh­te­mäs­sä puo­lu­een ai­noa paik­ka.

Kris­til­lis­de­mok­raat­tien ja Lii­ke Ny­tin vaa­li­liit­to oli­si niin ikään jää­mäs­sä Ylen mu­kaan il­man edus­ta­jaa eu­ro­par­la­men­tis­sa.

Ta­lous­tut­ki­mus ke­rä­si puo­let vas­tauk­sis­ta pu­he­lin­haas­tat­te­lui­na ja puo­let in­ter­net­pa­nee­lis­ta. Tut­ki­muk­seen vas­ta­si kuun vaih­tees­sa noin 2 100 ih­mis­tä, jois­ta kan­tan­sa eu­ro­vaa­leis­sa il­moit­ti 1 500 vas­taa­jaa.

Vir­he­mar­gi­naa­li on noin kak­si pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa.

Yleltä parempaa menestystä vasemmistoliitolle

Ylen mit­tauk­ses­sa tu­lok­set ovat muut­tu­neet jon­kin ver­ran kuu­kau­den ta­kai­ses­ta, min­kä li­säk­si ne ero­a­vat jos­sain mää­rin Hel­sin­gin Sa­no­mien ai­em­min täl­lä vii­kol­la jul­kai­se­mas­ta mit­tauk­ses­ta.

Hel­sin­gin Sa­no­mat ker­toi muun mu­as­sa, et­tä va­sem­mis­to­lii­ton kan­na­tus on mit­tauk­sen mu­kaan nou­se­mas­sa mer­kit­tä­väs­ti vii­den vuo­den ta­kai­seen ver­rat­tu­na, mut­ta puo­lue ei sil­ti oli­si näil­lä nä­ky­min saa­mas­sa tois­ta paik­kaa eu­ro­par­la­ment­tiin.

Kris­til­lis­de­mok­raat­tien ja Lii­ke Ny­tin vaa­li­lii­tol­le oli sen si­jaan ir­to­a­mas­sa leh­den mit­tauk­sen mu­kaan paik­ka. Vih­rei­den ar­vi­oi­tiin me­net­tä­vän vain yh­den edus­ta­jan Ylen mit­tauk­sen en­na­koi­man kah­den si­jaan.

Jos Ylen tuo­reen mit­tauk­sen en­nus­teet to­teu­tui­si­vat, oli­si ko­koo­muk­sel­la eu­ro­par­la­men­tis­sa sun­nun­tais­ten vaa­lien jäl­keen nel­jä edus­ta­jaa. SDP:llä ja pe­rus­suo­ma­lai­sil­la edus­ta­jia oli­si puo­les­taan kol­me, kun taas kes­kus­ta ja va­sem­mis­to­liit­to sai­si­vat kak­si paik­kaa. Vih­rei­den oli­si Ylen mit­tauk­sen mu­kaan tyy­dyt­tä­vä yh­teen ai­em­man kol­men si­jaan.

Puolue­kan­na­tus­ky­selyssä SDP laskussa, kokoomus nousi

Yle on teet­tä­nyt Ta­lous­tut­ki­muk­sel­la tuo­reel­taan myös kuu­kau­sit­tai­sen puo­lu­e­kan­na­tus­ky­se­lyn, jos­sa SDP jat­kaa suo­si­tuim­pa­na puo­lu­ee­na. SDP on kui­ten­kin me­net­tä­nyt kan­na­tuk­ses­taan 1,4 pro­sent­tiyk­sik­köä, kun taas toi­se­na ole­va ko­koo­mus on vah­vis­tu­nut pro­sent­tiyk­si­köl­lä.

Kol­man­te­na tu­lee pe­rus­suo­ma­lai­set, jon­ka kan­na­tus on las­ke­nut 0,8 pro­sent­tiyk­si­kön ver­ran ja on nyt 14,8 pro­sent­tia.

Kes­kus­tan kan­na­tus on py­sy­nyt muut­tu­mat­to­ma­na 11,5 pro­sen­tis­sa. Va­sem­mis­to­liit­to on puo­les­taan ko­hon­nut kuu­kau­den ta­kai­ses­ta 0,7 pro­sent­tiyk­si­kön ja vih­re­ät 0,3 pro­sent­tiyk­si­kön ver­ran. Va­sem­mis­to­lii­ton kan­na­tus on nyt 9,5 ja vih­rei­den 8,0 pro­sent­tia.

RKP:n kan­na­tus ko­he­ni ja kris­til­lis­de­mok­raat­tien vuo­ros­taan las­ki 0,3 pro­sent­tiyk­si­köl­lä. Kum­pi­kin puo­lue on nyt 3,7 pro­sen­tis­sa.

Ky­se­lyyn vas­ta­si edel­tä­vän kuu­kau­den ai­ka­na noin 2 450 ih­mis­tä, jois­ta kan­tan­sa ker­toi noin 1 860 vas­taa­jaa. Vir­he­mar­gi­naa­li on noin 1,9 pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa.