San­na Ni­ku­la, Ter­hi Ri­o­lo Uu­si­vaa­ra / STT

Edus­kun­nan so­si­aa­li- ja ter­veys­va­li­o­kun­ta yrit­tää pis­tää uu­sia ka­pu­loi­ta al­ko­ho­li­lain muu­tok­sen rat­tai­siin. Muu­tok­sel­la ruo­ka­kau­pois­sa myy­tä­vän al­ko­ho­lin pro­sent­ti­ra­ja nou­si­si ny­kyi­ses­tä 5,5 pro­sen­tis­ta kah­dek­saan pro­sent­tiin käy­mis­teit­se val­mis­tet­tu­jen al­ko­ho­lien koh­dal­la.

So­si­aa­li- ja ter­veys­va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan Kris­ta Kiu­run (sd.) mu­kaan va­li­o­kun­nas­sa oli tiis­tai­na esi­tet­ty, et­tä so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­öl­tä pyy­det­täi­siin pe­rus­te­lui­ta sil­le, mi­ten asi­as­sa voi­tai­siin ede­tä kan­san­ter­vey­den ja kan­san­ta­lou­den kan­nal­ta kes­tä­väl­lä ta­val­la.

Pe­rus­te­lui­den pyy­tä­mi­ses­tä tai pyy­tä­mät­tä jät­tä­mi­ses­tä on tar­koi­tus ää­nes­tää kes­ki­viik­ko­aa­mun ko­kouk­ses­sa.

– Var­mas­ti va­li­o­kun­nas­sa on nyt poh­dit­ta­va, on­ko meil­lä sel­lai­nen ai­neis­to ka­sas­sa, jon­ka joh­dos­ta voi­tai­siin ede­tä asi­an jat­ko­kä­sit­te­lyyn, hän sa­noi STT:lle.

So­si­aa­li- ja ter­veys­va­li­o­kun­nan on mää­rä val­mis­tel­la asi­as­ta mie­tin­tö. Alun pe­rin ar­vi­oi­tiin, et­tä mie­tin­tö oli­si val­mis tä­män vii­kon per­jan­tai­na.

Räsänen pohtii kantaansa

Hal­li­tus­puo­lue kris­til­lis­de­mok­raat­te­ja va­li­o­kun­nas­sa edus­ta­va Päi­vi Rä­sä­nen ei ole vie­lä päät­tä­nyt, mi­ten ai­koo ää­nes­tää kes­ki­viik­ko­aa­mu­na. Hän ker­toi STT:lle poh­ti­van­sa asi­aa.

Rä­sä­nen sa­noi pi­tä­vän­sä tiis­tais­ta esi­tys­tä si­nän­sä ris­ti­rii­tai­se­na, et­tei hän us­ko, et­tä pe­rus­te­lui­ta oli­si edes mah­dol­lis­ta löy­tää.

– Tämä on yk­si­se­lit­tei­ses­ti hai­tal­lis­ta kan­san­ter­vey­den ja kan­san­ta­lou­den kan­nal­ta tämä esi­tys. Li­sää al­ko­ho­li­sai­rauk­sia, li­sää kuol­lei­suut­ta, li­sää mo­nen­lai­sia al­ko­ho­li­hait­to­ja ja li­sää kuor­mi­tus­ta ter­vey­den­huol­toon, po­lii­siin ja muil­le vi­ra­no­mai­sil­le.

Li­säk­si uu­sien pe­rus­te­lui­den pyy­tä­mi­seen mi­nis­te­ri­öl­tä si­säl­tyy Rä­sä­sen mu­kaan ris­ke­jä.

– Näen, et­tä sii­nä suo­ras­taan saat­tai­si ol­la ris­ki jopa, et­tä esi­mer­kik­si tämä val­mis­tus­ta­pa­ra­joi­te, joka kui­ten­kin hiu­kan hil­lit­see näi­tä kaik­kien juo­mien tu­le­mis­ta (kaup­poi­hin), saat­tai­si pois­tua.

Rä­sä­nen sa­noo pi­tä­vän­sä koko hal­li­tuk­sen esi­tys­tä epä­on­nis­tu­nee­na, ja hä­nen mie­les­tään se pi­täi­si hy­lä­tä. Hän ko­kee, et­tä hä­nel­lä on myös hal­li­tus­puo­lu­een edus­ta­ja­na täy­si va­paus ää­nes­tä asi­as­sa va­li­o­kun­nas­sa­kin hy­väk­si har­kit­se­mal­laan ta­val­la.

Kos­ka Rä­sä­nen vas­tus­taa al­ko­ho­li­la­kia va­li­o­kun­nan op­po­si­ti­on rin­nal­la, so­si­aa­li- ja ter­veys­va­li­o­kun­nan enem­mis­tö kan­nat­ta­nee joka ta­pauk­ses­sa hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen hyl­kää­mis­tä.

"Kaikki kuullut asiantuntijat vastustivat esitystä"

So­si­aa­li- ja ter­veys­va­li­o­kun­nan jä­sen Il­ma­ri Nur­mi­nen (sd.) ker­toi vies­ti­pal­ve­lu X:ssä esit­tä­neen­sä tiis­tai­na, et­tä va­li­o­kun­ta kes­keyt­tää al­ko­ho­li­lain kä­sit­te­lyn, kos­ka kaik­ki va­li­o­kun­nan kuu­le­mat asi­an­tun­ti­jat vas­tus­ti­vat hal­li­tuk­sen esi­tys­tä.

Osa asi­an­tun­ti­jois­ta vas­tus­taa esi­tys­tä kan­san­ter­vey­del­li­sis­tä syis­tä, mut­ta muun mu­as­sa Pa­ni­mo- ja vir­voi­tus­juo­ma­te­ol­li­suus­liit­to on pi­tä­nyt sitä epä­oi­keu­den­mu­kai­se­na, kos­ka al­ko­ho­lin val­mis­tus­ta­pa on ra­joi­tet­tu. Hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen mu­kaan ruo­ka­kau­pois­sa myy­tä­vän al­ko­ho­lin pro­sent­ti­ra­ja nou­si­si ny­kyi­ses­tä 5,5 pro­sen­tis­ta kah­dek­saan pro­sent­tiin vain käy­mis­teit­se val­mis­tet­tu­jen al­ko­ho­lien koh­dal­la.

Tä­män on tul­kit­tu ole­van ris­ti­rii­das­sa EU-oi­keu­den kans­sa ja ai­heut­ta­van kei­no­te­koi­sen kil­pai­lu­es­teen.

Eräs hal­li­tus­läh­de sa­noo STT:lle, et­tä asi­as­sa on tul­kin­nan­va­raa ja on myös nä­ke­myk­siä, joi­den mu­kaan ris­ti­rii­ta on mer­ki­tyk­sel­tään pie­ni. Hän muis­tut­taa, et­tä Suo­mes­sa on ol­lut EU-jä­se­nyy­den ai­ka­na voi­mas­sa lain­sää­dän­tö, jos­sa on ol­lut val­mis­tus­ta­pa­ra­joi­te mu­ka­na. Hä­nen mu­kaan­sa tämä on­kin pa­luu van­haan ei­kä mi­kään uu­si in­no­vaa­tio.

En­nen vuo­den 2018 al­ko­ho­li­lain uu­dis­tus­ta kau­pas­sa sai myy­dä vain enin­tään 4,7-pro­sent­tis­ta käy­mis­teit­se val­mis­tet­tua al­ko­ho­lia. Uu­dis­tuk­ses­sa nos­tet­tiin pro­sent­ti­ra­ja 5,5:een ja pois­tet­tiin val­mis­tus­ta­pa­ra­joi­te. Hal­li­tuk­ses­sa oli­vat tuol­loin ko­koo­mus, pe­rus­suo­ma­lai­set ja kes­kus­ta.

Hal­li­tus­läh­teen mu­kaan sii­tä on hal­li­tus­puo­lu­ei­den kes­ken po­liit­ti­nen sopu, et­tä val­mis­tus­ta­pa­ra­joi­te on esi­tyk­ses­sä mu­ka­na, vaik­ka al­ko­ho­li­a­si­ois­ta vas­taa­val­la so­si­aa­li­tur­va­mi­nis­te­ri San­ni Grahn-Laa­so­sel­la (kok.) oli­si ol­lut edel­ly­tys an­taa myös esi­tys, jos­sa ra­joi­tus­ta ei ol­lut.

Täysistunnossa voidaan hyväksyä

Vaik­ka va­li­o­kun­ta ei mie­tin­nös­sään puol­tai­si hal­li­tuk­sen esi­tys­tä, se voi­daan sil­ti hy­väk­syä suu­res­sa sa­lis­sa vas­ta­lau­se­me­net­te­lyn kaut­ta. Kris­til­lis­de­mok­raa­tit sai­vat jo hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa lu­van ää­nes­tää hal­li­tuk­sen al­ko­ho­li­po­liit­ti­sia la­kie­si­tyk­siä vas­taan. Hal­li­tuk­sel­la on suu­res­sa sa­lis­sa asi­as­sa enem­mis­tö il­man vii­den kan­sa­ne­dus­ta­jan kris­til­lis­de­mok­raat­te­ja­kin, ja li­säk­si se saa jon­kin ver­ran tu­kea op­po­si­ti­os­ta.

Vas­taa­va me­net­te­ly tar­vit­tiin, kun Juha Si­pi­län (kesk.) hal­li­tus nos­ti vä­hit­täis­ta­va­ra­kau­pois­sa myy­tä­vän al­ko­ho­lin ra­jan 5,5 pro­sent­tiin.