Ee­va Nik­ki­lä-Kii­pu­la / STT

Va­ka­vas­ti vä­ki­val­tai­set ja it­se­tu­hoi­set lap­set tar­vit­se­vat hyb­ri­diyk­sik­kö­jen apua, sa­noo lap­si­a­si­a­val­tuu­tet­tu Eli­na Pek­ka­ri­nen vuo­si­ra­por­tis­saan.

Hyb­ri­diyk­si­köis­sä yh­dis­ty­vät psy­ki­at­ri­an, psy­ko­lo­gi­an, las­ten­suo­je­lun ja eri­tyis­pe­da­go­gii­kan osaa­mi­nen. Täl­lai­sis­sa yk­si­köis­sä ym­mär­re­tään Pek­ka­ri­sen mu­kaan eri­lai­sia syi­tä, mik­si lap­set oi­rei­le­vat voi­mak­kaas­ti vä­ki­val­taa käyt­tä­en.

– Jot­ta sen voi ym­mär­tää, sii­hen tar­vi­taan use­am­man am­mat­ti­lai­sen vii­saus. Täl­lai­ses­sa hyb­ri­diyk­si­kös­sä se vii­saus tu­lee yh­teen. Eli lap­sen ei tar­vit­se enää apua saa­dak­seen siir­tyä pai­kas­ta ja vas­taa­no­tol­ta toi­sel­le, vaan kaik­ki apu tu­lee hä­nen luok­seen, Pek­ka­ri­nen sa­noo STT:lle.

Lap­sen nä­kö­kul­mas­ta on Pek­ka­ri­sen mu­kaan usein yh­den­te­ke­vää, mitä am­mat­ti­kun­taa ai­kui­nen edus­taa, kun­han tämä on läs­nä ole­va, lap­sen luot­ta­muk­sel­la koh­taa­va ja osaa­va ai­kui­nen. Tär­ke­ää on myös, et­tä aut­ta­vat ai­kui­set py­sy­vät sa­moi­na.

– Lap­sil­le am­mat­ti­lai­set ovat ai­na en­si­si­jas­sa ih­mi­siä ja ai­kui­sia.

In­ves­toin­ti hyb­ri­diyk­si­köi­hin mak­sai­si Pek­ka­ri­sen mu­kaan it­sen­sä ai­kaa myö­ten ta­kai­sin ja al­kai­si jopa tuot­taa hy­vää.

– Täs­sä pi­täi­si­kin ym­mär­tää pit­kä­jän­tei­syys. Eli vaik­ka täl­lai­sen osas­ton pe­rus­ta­mi­nen ja sen toi­meen saat­ta­mi­nen voi vie­dä sekä ra­haa et­tä ai­kaa ja osaa­mis­pää­o­maa, niin pit­käl­lä täh­täi­mel­lä se tu­lee ke­ven­tä­mään jär­jes­tel­män niin ta­lou­del­li­sia, in­hi­mil­li­siä kuin osaa­mi­sen kus­tan­nuk­sia.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­euu­dis­tuk­sen myö­tä nyt jos kos­kaan oli­si Pek­ka­ri­sen mu­kaan krei­vin ai­ka teh­dä täl­lai­nen uu­dis­tus. Hän muis­tut­taa, et­tä nyt ei ol­la luo­mas­sa uut­ta lap­si­ryh­mää, vaan jos­sa­kin­han nämä lap­set nyt­kin ovat.

– Täl­lä het­kel­lä nämä lap­set jau­hau­tu­vat rik­ki mei­dän jär­jes­tel­mäs­säm­me. Se, et­tä yk­si­kin ih­mi­nen me­ne­te­tään tu­le­vai­suu­den Suo­mes­ta, on suu­ri me­ne­tys koko yh­teis­kun­nal­le. Pää­sään­töi­ses­ti nämä lap­set oli­si­vat kun­tou­tet­ta­vis­sa toi­min­ta­ky­kyi­sik­si ai­kui­sik­si, jos he vaan sai­si­vat hy­vää ja oi­ke­aa apua osak­seen, hän pai­not­taa.

Lap­si­a­si­a­val­tuu­te­tun nä­kö­kul­mas­ta Suo­men lap­set ja nuo­ret voi­vat so­maat­ti­ses­ti ylei­ses­ti ot­ta­en hy­vin, kun ver­ra­taan ny­kyis­tä ti­lan­net­ta vaik­ka­pa 50 vuo­den ta­kai­seen ti­lan­tee­seen. Esi­mer­kik­si las­ten ja nuor­ten kuol­lei­suus ja va­ka­vat sai­rau­det ovat vä­hen­ty­neet sa­moin kuin kal­toin­koh­te­lu.

Pek­ka­ri­nen nä­kee kui­ten­kin myös il­mi­öi­tä, jot­ka ovat kym­me­nen vii­me vuo­den ai­ka­na men­neet huo­nom­paan suun­taan. En­sin­nä­kin kiel­tei­set ke­hi­tys­ku­lut liit­ty­vät las­ten ja nuor­ten nuk­ku­mi­seen ja le­poon.

– He nuk­ku­vat ja le­pää­vät vä­hem­män kuin en­nen eli va­paa-ai­ka­kin on täyn­nä hy­vin sti­mu­loi­vaa te­ke­mis­tä, esi­mer­kik­si har­ras­tuk­sia ja so­si­aa­lis­ta me­di­aa. Myös kou­lu ko­e­taan ai­ka kuor­mit­ta­va­na.

Lap­set ja nuo­ret myös syö­vät Pek­ka­ri­sen mu­kaan epä­ter­veel­li­sem­min. Osa lap­sis­ta ja nuo­ris­ta jät­tää li­säk­si kou­lu­ruu­an vä­liin.

Kol­man­te­na il­mi­ö­nä Pek­ka­ri­nen mai­nit­see lii­kun­nan. Lap­set ja nuo­ret liik­ku­vat hä­nen mu­kaan­sa huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män kuin en­nen.

– Sii­nä on sel­lais­ta po­la­ri­saa­ti­o­ta, et­tä osa liik­kuu ra­si­tus­vam­moi­hin as­ti, osa taas ei lii­ku ol­len­kaan. Tä­män pe­lä­tään vai­kut­ta­van tu­le­vai­suu­des­sa mer­kit­tä­väl­lä ta­val­la hei­dän toi­min­ta­ky­kyyn­sä.

Nel­jän­te­nä hei­kom­paan suun­taan men­nee­nä il­mi­ö­nä Pek­ka­ri­nen mai­nit­see so­si­aa­li­set suh­teet. Las­ten ja nuor­ten yk­si­näi­syys ja so­si­aa­li­nen jän­nit­tä­mi­nen ovat jon­kin ver­ran li­sään­ty­neet.

– Yk­si­näi­syys­hän on ih­mi­sel­le hy­vin hai­tal­lis­ta. Ih­mi­nen on so­si­aa­li­nen eläin.

Syys­tä tai toi­ses­ta myös ko­ke­mus kou­lu­viih­ty­vyy­des­tä on Pek­ka­ri­sen mu­kaan suo­ma­lais­lap­sil­la heik­ko.

– Kun me nämä vii­si asi­aa ni­pu­tam­me yh­teen, niin mei­dän on huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pi ym­mär­tää, min­kä täh­den myös las­ten ja nuor­ten mie­len­ter­vey­den oi­reet ovat va­ka­voi­tu­neet ja li­sään­ty­neet, Pek­ka­ri­nen sa­noo.

Hän kui­ten­kin pai­not­taa, et­tä kaik­kiin kiel­tei­siin ke­hi­tys­kul­kui­hin voi­daan vai­kut­taa. En­si­si­jai­ses­ti on Pek­ka­ri­sen mu­kaan kas­vat­ta­jien vas­tuul­la huo­leh­tia, et­tä lap­si nuk­kuu riit­tä­väs­ti, syö ter­veel­li­ses­ti, liik­kuu päi­vit­täin ja et­tä hä­nel­lä on mie­lek­käi­tä so­si­aa­li­sia suh­tei­ta ja mie­le­käs­tä te­ke­mis­tä ar­jes­sa.

Lap­si­a­si­a­val­tuu­tet­tu on val­ti­on ai­noa vi­ra­no­mai­nen, jol­la on la­ki­sää­tei­nen vel­vol­li­suus ta­va­ta lap­sia ja vä­lit­tää hei­dän nä­ke­myk­si­ään laa­jem­min yh­teis­kun­nas­sa. Tätä teh­tä­vää lap­si­a­si­a­val­tuu­tet­tu to­teut­taa Nuo­ret neu­vo­nan­ta­jat -toi­min­nan avul­la. Sii­nä ta­val­li­set lap­set ja nuo­ret saa­vat ker­toa ar­jes­taan ja elä­mäs­tään sekä toi­veis­taan.

Neu­vo­nan­ta­jien toi­veet ovat hy­vin­kin konk­reet­ti­sia. He toi­voi­vat esi­mer­kik­si, et­tä apua tar­vit­se­va lap­si tai nuo­ri koh­da­taan hän­tä kuun­nel­len, ym­mär­tä­en ja ar­vos­ta­en.

Lap­set ja nuo­ret toi­vo­vat Pek­ka­ri­sen mu­kaan ni­me­no­maan ai­kuis­ten huo­mi­o­ta, sitä, et­tä hei­dät näh­täi­siin ih­mi­si­nä, joil­la on omia aja­tuk­sia.

– Kun pu­hum­me las­ten ja nuor­ten on­gel­mis­ta, kyse on usein pei­liin kat­so­mi­sen pai­kas­ta eli min­kä ver­ran it­se eh­tii ol­la las­ten ja nuor­ten ar­jes­sa mu­ka­na, Pek­ka­ri­nen sa­noo.