San­na Ni­ku­la / STT

Ny­kyis­tä vah­vem­mat al­ko­ho­li­juo­mat saa­pu­vat ruo­ka­kaup­poi­hin mut­kan kaut­ta, mut­ta vain hie­man myö­häs­sä hal­li­tuk­sen toi­vo­mas­ta ai­ka­tau­lus­ta. Näin ai­na­kin hal­li­tus­puo­lu­eis­sa us­ko­taan. Laki voi­si ny­kyi­sen ar­vi­on mu­kaan ol­la voi­mas­sa mah­dol­li­ses­ti ke­sä­kuun alus­sa, mut­ta vii­meis­tään ju­han­nuk­se­na.

Kä­sit­te­ly mut­kis­tu­nee, kos­ka edus­kun­nan so­si­aa­li- ja ter­veys­va­li­o­kun­nan enem­mis­tö to­den­nä­köi­ses­ti vas­tus­taa esi­tys­tä. Hal­li­tus­puo­lue kris­til­lis­de­mok­raat­tien Päi­vi Rä­sä­nen on ker­to­nut ai­ko­van­sa ää­nes­tää sitä vas­taan op­po­si­ti­on rin­nal­la. Tämä ei tul­lut yl­lä­tyk­se­nä, sil­lä kris­til­lis­de­mok­raa­tit sai­vat jo Sää­ty­ta­lon hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa lu­van ää­nes­tää hal­li­tuk­sen la­kie­si­tys­tä vas­taan.

Hel­sin­gin Sa­no­mat ker­toi Rä­sä­sen ai­keis­ta ja va­li­o­kun­nan koko op­po­si­ti­on vas­tus­tuk­ses­ta vii­me vii­kol­la. Rä­sä­nen voi­si ha­lu­tes­saan an­taa va­li­o­kun­ta­ää­nes­tyk­ses­sä paik­kan­sa jol­le­kin hal­li­tus­puo­lu­een va­ra­e­dus­ta­jal­le, mut­ta tätä ei pi­de­tä to­den­nä­köi­se­nä.

Ai­van sel­vää ei tiet­tä­väs­ti ole ol­lut, kos­ki­ko kris­til­lis­de­mok­raat­tien va­pau­tus hal­li­tus­puo­lu­ei­den ryh­mä­ku­ris­ta myös va­li­o­kun­ta­ää­nes­tyk­siä.

Puo­lu­een edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­jan Pe­ter Öst­ma­nin mu­kaan kris­til­lis­de­mok­raat­tien tul­kin­ta on ol­lut hal­li­tus­neu­vot­te­luis­ta läh­tien, et­tä heil­lä on oi­keus näin teh­dä.

– Sää­ty­ta­lon kes­kus­te­luis­sa ei nous­sut erik­seen esil­le, mi­ten toi­mi­taan va­li­o­kun­nis­sa. Edus­kun­ta­työ teh­dään sekä va­li­o­kun­nis­sa et­tä suu­res­sa sa­lis­sa, Öst­man sa­noo.

Hän to­te­aa et­tä kris­til­lis­de­mok­raa­teil­la on asi­as­sa oman­tun­non va­paus niin kuin yleen­sä­kin vas­taa­vis­sa ky­sy­myk­sis­sä edus­kun­nas­sa.

Hal­li­tus­puo­lu­ei­den enem­mis­tö riit­tää il­man kris­til­lis­de­mok­raat­te­ja­kin vie­mään lain läpi suu­res­sa sa­lis­sa. Hal­li­tus saa­nee esi­tyk­sel­leen jon­kin ver­ran tu­kea myös op­po­si­ti­os­ta.

So­si­aa­li- ja ter­veys­va­li­o­kun­ta saa täl­lä vii­kol­la kuul­ta­vak­seen so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön (STM) vas­ti­neen ja päät­tää sit­ten jat­kos­ta. Mie­tin­nön kä­sit­te­ly voi ol­la ai­kai­sin­taan en­si vii­kon lo­pul­la tai sitä seu­raa­val­la vii­kol­la.

Vaik­ka va­li­o­kun­ta ei mie­tin­nös­sään puol­tai­si hal­li­tuk­sen esi­tys­tä, se voi­daan sil­ti hy­väk­syä suu­res­sa sa­lis­sa vas­ta­lau­se­me­net­te­lyn kaut­ta. Se tar­koit­taa, et­tä en­sim­mäi­ses­sä kä­sit­te­lys­sä täy­sis­tun­nos­sa joku hal­li­tus­puo­lu­een edus­ta­ja te­kee vas­ta­e­si­tyk­sen hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen hy­väk­sy­mi­ses­tä. Jos vas­ta­e­si­tys saa riit­tä­väs­ti kan­na­tus­ta, se käy suu­ren va­li­o­kun­nan kä­sit­te­lys­sä kään­ty­mäs­sä en­sim­mäi­sen ja toi­sen kä­sit­te­lyn vä­lis­sä.

Vas­taa­va me­net­te­ly tar­vit­tiin vuon­na 2017, kun Juha Si­pi­län (kesk.) hal­li­tus nos­ti vä­hit­täis­ta­va­ra­kau­pois­sa myy­tä­vän al­ko­ho­lin ra­jan 5,5 pro­sent­tiin. Tuol­loin­kin so­si­aa­li- ja ter­veys­va­li­o­kun­ta kan­nat­ti ra­jan pi­tä­mis­tä en­nal­laan 4,7 pro­sen­tis­sa. En­sim­mäi­ses­sä ää­nes­tyk­ses­sä kor­ke­am­pi pro­sent­ti­ra­ja voit­ti niu­kas­ti lu­vuin 98–94.

Vih­rei­den edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja At­te Har­jan­ne sa­noo osan­neen­sa odot­taa, et­tä so­si­aa­li- ja ter­veys­va­li­o­kun­ta vas­tus­taa esi­tys­tä nyt­kin.

– Meil­lä ai­na­kin vei­kat­tiin etu­kä­teen kris­til­lis­de­mok­raat­tien toi­mi­van niin, et­tä tämä tu­lee to­si­a­si­al­li­ses­ti pyö­räh­tä­mään suu­ren va­li­o­kun­nan kaut­ta. Li­säk­si kai­kis­ta puo­lu­eis­ta so­si­aa­li- ja ter­veys­va­li­o­kun­nas­sa tyy­pil­li­ses­ti is­tuu ih­mi­siä, jot­ka pai­not­ta­vat kan­san­ter­vey­del­lis­tä nä­kö­kul­maa. Run­di vii­väs­tyt­tää voi­maan­tu­loa jon­kin ver­ran.

Har­jan­ne on it­se al­ko­ho­lin myyn­nin va­paut­ta­mi­sen kan­nal­la, mut­ta vih­rei­den ryh­mäs­sä on eri­lai­si­a­kin nä­ke­myk­siä asi­as­ta. Ryh­mä­ku­ria ei vih­reil­lä Har­jan­teen mu­kaan ole.

Vih­rei­den puo­lu­e­ko­kous on lin­jan­nut puo­lu­een ta­voit­teek­si, et­tä vii­nien myyn­ti ruo­ka­kau­pois­sa sal­lit­tai­siin. Har­jan­ne huo­maut­taa, et­tä 8-pro­sent­tis­ten al­ko­ho­li­juo­mien tulo ruo­ka­kaup­paan tar­koit­taa, et­tä myös mie­to­ja vii­ne­jä tu­lee kaup­poi­hin uu­te­na tuo­te­ka­te­go­ri­a­na.

– Täs­sä teh­dään jo ai­ka sy­väl­le me­ne­vä as­kel pi­dem­mäl­le al­ko­ho­li­po­li­tiik­kaan kuin mitä esi­tys eh­kä an­taa ym­mär­tää. On ihan hy­vä­kin, et­tä nyt käy­dään laa­jem­paa­kin kes­kus­te­lua al­ko­ho­li­po­li­tii­kan suun­nas­ta ja sii­tä, mi­hin ku­kin puo­lue ja po­lii­tik­ko pi­dem­män pääl­le ha­lu­ai­si sys­tee­min me­ne­vän.

Myös kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­mäs­sä kan­nat ja­kau­tu­vat puo­les­ta ja vas­taan, mut­ta näil­lä nä­ky­min enem­mis­tö on vas­taan. Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­mäs­sä on so­vit­tu, et­tä asi­as­sa on va­paat kä­det ää­nes­tää.

Nyt kä­sit­te­lys­sä ole­va al­ko­ho­li­lain muu­tos sal­li­si enin­tään kah­dek­san pro­sen­tin vah­vuis­ten käy­mis­teit­se val­mis­tet­tu­jen al­ko­ho­li­juo­mien myy­mi­sen ruo­ka­kau­pois­sa.

Kes­kus­tas­sa ja vih­reis­sä on kan­sa­ne­dus­ta­jia, joi­ta ih­me­tyt­tää esi­tyk­sen ra­jaus vain käy­mis­teit­se teh­tyyn al­ko­ho­liin.

– Val­mis­tus­ta­pa­ra­joi­te on syy­tä pois­taa, sum­maa Har­jan­ne.

Myös Eu­roo­pan ko­mis­sio on huo­maut­ta­nut asi­as­ta ja to­den­nut, et­tei val­mis­tus­ta­van ra­joit­ta­mi­sel­le ole riit­tä­väs­ti pe­rus­tei­ta. La­ki­muu­tok­ses­ta on val­mis­tel­tu esi­tys, jos­sa val­mis­tus­ta­van ra­joi­tus oli­si pois­tet­tu, mut­ta se ei saa­nut kris­til­lis­de­mok­raa­teil­ta kuit­taus­ta.

Muu­tos oli­si pie­ni ja si­nän­sä help­po to­teut­taa, mut­ta se ei täl­lä het­kel­lä ole pöy­däl­lä, STT:lle ker­ro­taan.

Kris­til­lis­de­mok­raat­te­ja huo­les­tut­taa eni­ten, et­tä seu­raa­vak­si ruo­ka­kaup­poi­hin tu­le­vat 15-pro­sent­ti­set vii­nit ja sen jäl­keen lo­pul­ta vah­vat­kin al­ko­ho­li­juo­mat, kun Al­kon mo­no­po­li mur­tuu.

– Val­mis­tus­ta­van ra­joit­teen pois­ta­mi­nen joh­taa ai­na sa­man­suu­ruis­ten vii­no­jen va­paut­ta­mi­seen eli ei ole mi­tään "vii­nit ruo­ka­kaup­paan" -mal­lia edes ole­mas­sa. Jos val­mis­tus­ta­van ra­joit­teen pois­taa, vii­nat tu­le­vat ruo­ka­kaup­poi­hin, Öst­man sa­noo.

– Täs­sä ei ole siis huo­le­na vain se, et­tä nyt ruu­va­taan pro­sent­ti­lu­ku va­jaas­ta kuu­des­ta pro­sen­tis­ta 7,9 pro­sent­tiin, vaan mi­hin se voi joh­taa pi­dem­mäl­lä täh­täi­mel­lä.