STT

Uu­sien ajo­kort­tien ul­ko­a­su muut­tuu huh­ti­kuun alus­sa, ker­too Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­vi­ras­to Tra­fi­com. Kor­tin koko ja vaa­le­an­pu­nai­nen pää­vä­ri py­sy­vät sa­ma­na, mut­ta uu­dis­tuk­sen myö­tä tu­lee usei­ta mer­kit­tä­viä tur­val­li­suut­ta pa­ran­ta­via omi­nai­suuk­sia.

– Täs­sä uu­dis­tuk­ses­sa mer­kit­tä­vin uu­si omi­nai­suus on lä­pi­nä­ky­vä ik­ku­na, joka si­säl­tää kor­tin­hal­ti­jan kas­vo­ku­van. Tämä muu­tos ei vai­ku­ta ajo­kor­tin käyt­töön – se kel­paa edel­leen hen­ki­löl­li­syy­den osoit­ta­mi­seen ää­nes­tys­pai­koil­la ja muis­sa tu­tuis­sa yh­teyk­sis­sä, Tra­fi­co­min pääl­lik­kö Hen­na An­ti­la sa­noo tie­dot­tees­sa.

An­ti­la ker­too, et­tä uu­dis­tet­tu ajo­kort­ti on yh­den­mu­kai­nen EU-mai­den ajo­kort­tien kans­sa ja sitä voi käyt­tää sa­mal­la ta­val­la ul­ko­mail­la kuin ny­kyis­tä­kin.

Uu­dis­tus ei vai­ku­ta ny­kyis­ten ajo­kort­tien kel­poi­suu­teen tai ajo­kor­tin han­kin­taan. Voi­mas­sa ole­via ajo­kort­te­ja on Suo­mes­sa noin 3,8 mil­joo­naa.