STT

Työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to on suo­si­tuin kei­no vah­vis­taa eläk­kei­den ra­hoi­tus­ta, sel­vi­ää Elä­ke­tur­va­kes­kuk­sen elä­ke­ba­ro­met­ris­ta. Sen mu­kaan rei­lut 60 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta pi­tää työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa hy­vä­nä kei­no­na, jos eläk­kei­den ra­hoi­tus­ta pi­täi­si vah­vis­taa.

Toi­sek­si mie­lui­sin vaih­to­eh­to eläk­kei­den ra­hoi­tuk­sen vah­vis­ta­mi­sek­si oli elä­ke­mak­su­jen ko­rot­ta­mi­nen. Kol­ma­so­sa vas­taa­jis­ta ar­vi­oi työ­i­käis­ten ja työ­nan­ta­jien mak­sa­mien elä­ke­mak­su­jen nos­ta­mi­sen hy­väk­si tai mel­ko hy­väk­si vaih­to­eh­dok­si vah­vis­taa eläk­kei­den ra­hoi­tus­ta.

Eläk­kei­den leik­kaa­mi­seen suh­tau­dut­tiin sen si­jaan kiel­tei­ses­ti. Noin nel­jä vii­des­tä piti ny­kyis­ten ja tu­le­vien elä­ke­läis­ten eläk­kei­den leik­kaa­mis­ta vä­hin­tään mel­ko huo­no­na vaih­to­eh­to­na.

Elä­ke­ba­ro­met­rin mu­kaan 70 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta luot­taa elä­ke­jär­jes­tel­mään. Noin kak­si kol­ma­so­saa on sitä miel­tä, et­tä elä­ke­va­ro­ja hoi­de­taan luo­tet­ta­vas­ti. Luot­ta­mus elä­ke­jär­jes­tel­mään ja elä­ke­va­ro­jen hoi­toon säi­lyi sa­mal­la ta­sol­la kuin vii­me vuo­den ky­se­lys­sä.

Puo­let vas­taa­jis­ta ar­vi­oi ba­ro­met­ris­sä, et­tä elä­ke ta­kaa koh­tuul­li­sen toi­meen­tu­lon ny­kyi­sil­le elä­ke­läi­sil­le. Lä­hes yh­tä moni ajat­te­li, et­tä eläk­keet pys­ty­tään mak­sa­maan myös tu­le­vai­suu­des­sa.

Maa­lis­kuus­sa teh­tyyn ky­se­lyyn vas­ta­si noin tu­hat täy­si-ikäis­tä suo­ma­lais­ta.