Heli Laak­ko­nen / STT

Ti­las­to­kes­kus ker­too, et­tä tou­ko­kuus­sa pan­tiin vi­reil­le lä­hes 330 kon­kurs­sia. Tämä on yli 80 kon­kurs­sia enem­män kuin vas­taa­va­na ajan­koh­ta­na vuot­ta ai­em­min.

Mui­den pal­ve­lui­den toi­mi­a­lal­la pan­tiin vi­reil­le yli 120 kon­kurs­sia. Toi­mi­a­la si­säl­tää muun mu­as­sa in­for­maa­tio- ja vies­tin­tä­pal­ve­lut, ra­hoi­tus- ja va­kuu­tus­toi­min­nan sekä ter­veys- ja so­si­aa­li­pal­ve­lut. Yri­tyk­sis­sä oli kon­kurs­siu­han al­la yli 400 hen­ki­lö­työ­vuot­ta.

Ra­ken­ta­mi­sen toi­mi­a­lal­la puo­les­taan pan­tiin vi­reil­le 70 kon­kurs­sia.

Vä­hi­ten kon­kurs­se­ja lai­tet­tiin vi­reil­le maa-, met­sä- ja ka­la­ta­lou­den toi­mi­a­lal­la. Toi­mi­a­lal­la pan­tiin vi­reil­le 9 kon­kurs­sia.

Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan vii­mei­sen 12 kuu­kau­den ai­ka­na kon­kurs­sien mää­rä oli 17 pro­sent­tia suu­rem­pi kuin sitä edel­tä­neen 12 kuu­kau­den ai­ka­na.

Suo­men Yrit­tä­jien lain­sää­dän­tö­a­si­oi­den pääl­li­kön Tii­na Toi­vo­sen mu­kaan yri­tys­ten ti­lan­ne ei ole hel­pot­tu­mas­sa.

– Ar­vi­om­me mu­kaan kon­kurs­siuh­kais­ten mak­su­ke­ho­tus­ten ja kon­kurs­si­ha­ke­mus­ten mää­rät py­sy­vät kor­ke­al­la ta­sol­la vie­lä ai­na­kin seu­raa­vat kuu­kau­det. Ra­ken­nus­liik­keet ovat edel­leen vai­keuk­sis­sa, mut­ta kon­kurs­se­ja on odo­tet­ta­vis­sa myös kau­pan ja pal­ve­lun sek­to­reil­ta, Toi­vo­nen sa­noo kom­men­tis­saan.