Pasi Rein / STT

Es­te­juok­si­ja Topi Rai­ta­sen tun­nel­mat oli­vat Roo­man EM-fi­naa­lin päät­teek­si jok­seen­kin päin­vas­tai­set kuin kak­si vuot­ta sit­ten Münche­nis­sä. Rai­ta­nen läh­ti maa­nan­tai­na 3 000 met­rin es­te­juok­sun lop­pu­kil­pai­luun hal­lit­se­va­na mes­ta­ri­na. Maa­liin hän sin­nit­te­li si­jal­la 15.

Mes­ta­ruus­kamp­pai­lu ei ol­lut mis­sään vai­hees­sa Rai­ta­sen ulot­tu­vil­la. Rai­ta­nen ei en­nät­tä­nyt pa­lau­tua lau­an­tain al­ku­e­ris­tä, ja kär­ki kar­ka­si hä­nen kan­nal­ta mah­dot­to­maan lauk­kaan.

– Tie­sin, et­tä läh­de­tään ko­vaa ja pi­tää juos­ta en­nä­tys, jos ha­lu­aa mi­ta­lin, mut­ten pys­ty­nyt juok­se­maan ta­sol­la­ni. En pa­lau­tu­nut kar­sin­nas­ta, Rai­ta­nen tii­vis­ti ase­tel­man.

Kas­vot pal­jas­ti­vat ra­jun pet­ty­myk­sen. Hyvä al­ku­e­rä­juok­su nos­ti toi­vei­ta ja odo­tuk­sia, mut­ta ne pal­jas­tui­vat al­ku­vuo­den sai­ras­te­lun ja nilk­kaan saa­dun täl­lin jäl­jil­tä lii­an op­ti­mis­ti­sik­si.

– Har­mit­taa, kun ei pys­ty suo­riu­tu­maan omal­la nor­maa­li­ta­sol­la tär­ke­äs­sä ki­sas­sa, Rai­ta­nen jat­koi.

Vai­keuk­sien­sa jäl­keen Rai­ta­nen ei en­nät­tä­nyt teh­dä li­has­kes­tä­vyyt­tä ke­hit­tä­viä li­has­kun­to­har­joi­tuk­sia riit­tä­väs­ti.

– Ai­ka vä­hän on tul­lut teh­tyä es­tet­ree­niä ja li­has­kes­tä­vyyt­tä. Se on juu­ri li­has­kes­tä­vyy­des­tä kiin­ni, kun ei jak­sa ve­tää kah­ta es­te­ki­saa put­keen, Rai­ta­nen sel­vit­ti.

Kyse oli sel­ke­äs­ti pa­lau­tu­mi­son­gel­mas­ta, sil­lä al­ku­e­rä­juok­sus­sa hän oli­si ky­en­nyt pal­jon pa­rem­paan kuin ai­kaan­sa 8.22,42. Lop­pu­kil­pai­lun hän tai­val­si ai­kaan 8.32,37.

Toki vas­tus­ta­jat myös te­ki­vät fi­naa­lis­ta hä­nel­le mah­dol­li­sim­man han­ka­lan. Vauh­tia oli lii­kaa.

Ale­xis Miel­let juok­si mes­ta­rik­si en­nä­tyk­sel­lään 8.14,01. Dji­la­li Bed­ra­ni var­mis­ti Rans­kan kak­sois­voi­ton ajal­la 8.14,36, ja Sak­san Karl Be­ben­dorf kiri maa­liin kol­man­te­na en­nä­tyk­sel­lään 8.14,41.

Roo­man ki­so­jen jäl­keen Rai­ta­nen te­kee val­men­ta­jan­sa Jan­ne Ukon­maa­na­hon kans­sa tar­kem­mat suun­ni­tel­mat Pa­rii­sin olym­pi­a­lai­sia var­ten. Hän tar­vit­see ki­so­ja olym­pi­a­ran­kin­giin ja hy­viä har­joi­tuk­sia, joil­la hän saa ko­vuut­ta es­te­juok­sun ra­si­tuk­siin.

– Li­has­kes­tä­vyys ke­hit­tyy, kun saa teh­tyä eh­jä­nä ki­so­ja ja tree­niä. Tar­vit­sen ve­tot­ree­ne­jä ai­to­jen kans­sa, Rai­ta­nen tar­ken­si.

– Kat­so­taan, mi­ten hom­ma läh­tee käyn­tiin. Jan­ne päät­tää, mitä teh­dään, Rai­ta­nen ker­toi.