Nina Tör­nudd / STT

Ar­von­li­sä­ve­ron ko­ro­tus jo syys­kuun alus­sa ai­heut­taa on­gel­mia mo­nil­le yri­tyk­sil­le, il­me­nee Suo­men Yrit­tä­jien teet­tä­mäs­tä ky­se­lys­tä. Yrit­tä­jä­gal­lu­piin vas­tan­neis­ta lä­hes puo­let ar­vi­oi, et­tä ai­ka­tau­lu ai­heut­taa ai­na­kin jon­kin ver­ran haas­tei­ta. Kol­me pro­sent­tia kai­kis­ta vas­tan­neis­ta piti ai­ka­tau­lua mah­dot­to­ma­na ja nel­jä pro­sent­tia ar­vi­oi sen ai­heut­ta­van erit­täin pal­jon haas­tei­ta.

46 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta taas ar­ve­li, et­tei ko­ro­tu­sai­ka­tau­lus­ta ai­heu­du eri­tyi­siä on­gel­mia.

Suo­men Yrit­tä­jien pää­e­ko­no­mis­ti Ju­ha­na Brot­he­rus pi­tää no­pe­aa ai­ka­tau­lua yri­tys­ten kan­nal­ta huo­no­na ja hä­täi­se­nä. Vuo­den­vaih­de oli­si ol­lut yri­tys­ten kan­nal­ta sel­väs­ti pa­rem­pi het­ki.

Yleis­tä ar­von­li­sä­ve­ro­kan­taa nos­te­taan syys­kuun alus­sa 24 pro­sen­tis­ta 25,5 pro­sent­tiin.

– Moni ko­kee ko­ro­tuk­sen ai­ka­tau­lun koh­tuut­to­ma­na. Al­le kol­men kuu­kau­den va­ro­ai­ka ve­ron­ko­ro­tuk­sen voi­maan­tu­los­ta on poik­keuk­sel­lis­ta kes­kel­lä ke­sä­kaut­ta. Ve­ron­ko­ro­tus puo­lik­kaa­seen de­si­maa­liin ja kes­ken ar­von­li­sä­ve­ro­kau­den pa­kot­taa mo­net pk-yri­tyk­set päi­vit­tä­mään tie­to­jär­jes­tel­mi­ään ja jär­jes­tä­mään las­ku­tus­taan uu­del­leen ai­heut­ta­en laa­jo­ja haas­tei­ta, sa­noo Brot­he­rus tie­dot­tees­sa.

Yrit­tä­jät ym­mär­tä­vät kyl­lä tar­peen vah­vis­taa jul­kis­taa ta­lout­ta, Brot­he­rus to­te­aa.

– Sitä on vai­kea ym­mär­tää, et­tä se teh­dään ta­val­la, joka vai­keut­taa laa­jal­ti yrit­tä­jyyt­tä ja ai­heut­taa tar­peet­to­mas­ti hal­lin­nol­li­sia kus­tan­nuk­sia pk-yri­tyk­sil­le, Brot­he­rus moit­tii.

Pk-yri­tyk­sil­lä on jo en­nes­tään riit­tä­väs­ti on­gel­mia. Pel­ko­na on, et­tä osa pk-yri­tyk­sis­tä ei sel­viy­dy ko­ro­tuk­sen ai­heut­ta­mis­ta kus­tan­nuk­sis­ta ja hal­lin­nol­li­ses­ta taa­kas­ta.

– Pa­him­mil­laan näh­dään jopa lii­ke­toi­min­nan lo­pe­tuk­sia, kun joka kah­des­kym­me­nes pk-yri­tys pel­kää, et­tei sel­viä ko­ro­tuk­sen kus­tan­nuk­sis­ta ja hal­lin­nol­li­ses­ta taa­kas­ta, Brot­he­rus va­roit­taa.

Ve­ri­a­nin to­teut­ta­maan Yrit­tä­jä­gal­lu­piin vas­ta­si 3.–12. ke­sä­kuu­ta 1 080 mik­ro- ja pk-yri­tys­ten edus­ta­jaa. Vas­taa­jis­ta 45 pro­sent­tia oli yk­si­ny­rit­tä­jiä. Tut­ki­mus­tu­los­ten luot­ta­mus­vä­li on 3,1 pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa.