STT

Suo­mi on pu­don­nut nel­jä si­jaa alas­päin si­jal­le 15 sveit­si­läi­sen IMD-ins­ti­tuu­tin kan­sain­vä­li­ses­sä kil­pai­lu­ky­ky­ver­tai­lus­sa. Asi­as­ta ker­too Elin­kei­no­e­lä­män tut­ki­mus­lai­tos Et­la.

Ver­tai­lun kär­jes­sä ovat Sin­ga­po­re, Sveit­si ja Tans­ka. Ruot­si si­joit­tui ver­tai­lus­sa kuu­den­nek­si ja Nor­ja kym­me­nen­nek­si.

Suo­men si­joi­tus­ta ma­dal­si eri­tyi­ses­ti heik­ko ta­lou­del­li­nen me­nes­ty­mi­nen, jol­la sa­ral­la Suo­mi va­jo­si si­jal­le 50. Suo­men si­joi­tus pa­ra­ni ai­no­as­taan kan­sain­vä­li­ses­sä kau­pas­sa, mut­ta ver­tai­lun kai­kis­sa muis­sa 18 osa-alu­ees­sa Suo­men si­joi­tus heik­ke­ni vii­me vuo­des­ta.

Suo­men si­joi­tus IMD:n ver­tai­lus­sa jat­koi las­ku­aan, sil­lä vuon­na 2022 Suo­mi si­joit­tui ver­tai­lus­sa kah­dek­san­nek­si.

– Si­joi­tus ver­tai­lus­sa voi toki heit­te­leh­tiä yk­sit­täi­si­nä vuo­si­na, mut­ta Suo­men ase­man heik­ke­ne­mi­nen kah­des­sa vuo­des­sa yh­teen­sä seit­se­män si­jaa on jo huo­mat­ta­van ne­ga­tii­vi­nen ke­hi­tys in­dek­sin his­to­ri­as­sa, sa­noo tut­ki­ja Vil­le Kai­ti­la Et­lan tie­dot­tees­sa.

Suo­mi si­joit­tui IMD:n ver­tai­lus­sa si­jal­le 15 myös vuon­na 2019.

IMD:n kil­pai­lu­ky­kyin­dek­si mit­taa sitä, mi­ten maat ja yri­tyk­set ko­ko­nai­suu­te­na hyö­dyn­tä­vät ky­ky­jään vau­rau­den tai voit­to­jen saa­vut­ta­mi­sek­si.

Pää­ko­ko­nai­suu­det in­dek­sis­sä ovat ta­lou­del­li­nen me­nes­tys, jul­ki­sen hal­lin­non te­hok­kuus, yri­tys­ten suo­ri­tus­ky­ky ja inf­rast­ruk­tuu­ri. Nämä pää­ko­ko­nai­suu­det ja­kau­tu­vat ku­kin vii­teen osa-alu­ee­seen.

Ta­lou­del­li­sen me­nes­ty­mi­sen ver­tai­lus­sa Suo­men si­joi­tus­ta pai­noi maan mui­ta mai­ta hei­kom­pi suh­dan­ne­ti­lan­ne vii­me vuon­na, kun brut­to­kan­san­tuo­te, in­ves­toin­nit ja työt­tö­myy­sas­te ke­hit­tyi­vät hei­kos­ti.

– Suo­men ta­lout­ta ovat pai­na­neet kes­ki­mää­räis­tä enem­män kor­ko­ta­son nou­sun vai­ku­tus in­ves­toin­tei­hin ja ku­lu­tuk­seen sekä Ve­nä­jän hyök­käys­so­dan vai­ku­tus Suo­men ta­va­ra- ja pal­ve­lu­vien­tiin. Näi­den suh­dan­ne­te­ki­jöi­den odo­te­taan al­ka­van pa­ran­tua, mikä tu­ki­si Suo­men si­joi­tus­ta lä­hi­vuo­si­na, Kai­ti­la ar­vi­oi.