Ee­va Nik­ki­lä-Kii­pu­la / STT

Tuo­reen tut­ki­muk­sen mu­kaan suo­ma­lais­ten työ­hy­vin­voin­ti on hei­ken­ty­nyt vii­mek­si ku­lu­neen puo­len vuo­den ai­ka­na. Muu­tos nä­kyy eten­kin työn imun vä­hen­ty­mi­se­nä ja työs­sä tyl­sis­ty­mi­sen li­sään­ty­mi­se­nä. Myös sai­raa­na työs­ken­te­ly on yleis­ty­nyt, ja ir­ti­sa­nou­tu­mi­sai­keet ovat kas­vus­sa eten­kin joh­ta­jil­la ja nuo­ril­la ai­kui­sil­la, sel­vi­ää Työ­ter­veys­lai­tok­sen seu­ran­ta­tut­ki­muk­ses­ta.

Vas­taa­jis­ta noin 40 pro­sent­tia ker­toi teh­neen­sä töi­tä sai­raa­na vä­hin­tään kah­des­ti edel­li­sen puo­len vuo­den ai­ka­na.

– Kun ih­mi­nen on kuor­mit­tu­nut, hän työs­ken­te­lee sai­raa­na, jot­ta sel­vi­äi­si teh­tä­vis­tään. Sai­raa­na työs­ken­te­ly kui­ten­kin kuor­mit­taa en­ti­ses­tään ja nä­kyy myö­hem­min työ­ky­vyn huo­non­tu­mi­se­na ja sai­raus­pois­sa­o­loi­na, sa­noo Työ­ter­veys­lai­tok­sen tut­ki­musp­ro­fes­so­ri Jari Ha­ka­nen tie­dot­tees­sa.

Työ­hy­vin­voin­nin hei­ken­ty­mi­nen voi nä­kyä esi­mer­kik­si ir­ti­sa­nou­tu­mi­si­na. Tut­ki­muk­sen mu­kaan ir­ti­sa­nou­tu­mis­ta har­kit­se­vat en­tis­tä use­am­min siis joh­ta­jat ja nuo­ret ai­kui­set. Al­le 36-vuo­ti­ais­ta jo noin joka kol­mas on har­kin­nut työ­pai­kan vaih­toa usein, sitä van­hem­mis­ta noin joka nel­jäs.

Tut­ki­mus­tu­lok­set pe­rus­tu­vat kah­teen vä­es­tö­ky­se­ly­ai­neis­toon, jois­ta en­sim­mäi­nen ke­rät­tiin ke­säl­lä 2021 ja toi­nen ke­säl­lä 2023 sekä lop­pu­vuon­na 2023. Ky­se­lyyn vas­tan­neet oli­vat työs­sä­käy­viä 18–65-vuo­ti­ai­ta suo­ma­lai­sia.

Esi­hen­ki­löi­den ja joh­to­teh­tä­vis­sä työs­ken­te­le­vien työ­hy­vin­voin­ti on tut­ki­muk­sen mu­kaan hei­ken­ty­nyt sa­moin kuin mo­net hy­vin­voin­tia edis­tä­vät voi­ma­va­rat työs­sä. Esi­hen­ki­löt ko­ke­vat ai­em­paa vä­hem­män pä­te­vyyt­tä, me­nes­ty­mis­tä, op­pi­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia ja yh­tei­söl­li­syyt­tä.

Työn­te­ki­jöi­hin ver­rat­tu­na joh­ta­jien kuor­mi­tus­te­ki­jöis­sä ko­ros­tuu lii­al­li­nen työ­mää­rä. Työn­te­ki­jöis­tä joka nel­jäs koki työ­mää­rän­sä lii­al­li­sek­si, joh­ta­jis­ta lä­hes joka toi­nen.

– Tyy­pil­li­ses­ti esi­hen­ki­löt ja joh­ta­jat ko­ke­vat työs­sään työn­te­ki­jöi­tä enem­män esi­mer­kik­si työn imua, mut­ta nyt tämä ero on ku­rou­tu­mas­sa um­peen. Se, et­tä meil­lä on työ­pai­koil­la in­hi­mil­lis­tä ja hy­vää joh­ta­mis­ta, edel­lyt­tää, et­tä joh­ta­jat voi­vat työs­sään hy­vin, sa­noo Työ­ter­veys­lai­tok­sen eri­kois­tut­ki­ja Jan­ne Kal­ti­ai­nen tie­dot­tees­sa.

Joh­ta­jien ja esi­hen­ki­löi­den työn kuor­mit­ta­vuu­des­ta ker­too se, et­tä heis­tä pe­rä­ti 45 pro­sent­tia oli työs­ken­nel­lyt sai­raa­na vä­hin­tään kah­des­ti vii­mek­si ku­lu­neen puo­len vuo­den ai­ka­na.

Työ­uu­pu­muk­sen ylei­syy­des­sä ei ole tut­ki­muk­sen mu­kaan ta­pah­tu­nut muu­tok­sia ke­sän ja lop­pu­ke­sän 2023 vä­lil­lä. Sekä työn­te­ki­jöis­tä et­tä joh­ta­jis­ta joka nel­jän­nel­lä on joko ris­ki työ­uu­pua tai he jo kär­si­vät to­den­nä­köi­ses­tä työ­uu­pu­muk­ses­ta.

– On tär­ke­ää, et­tä työ­uu­pu­muk­sen yleis­ty­mi­nen on nyt py­säh­ty­nyt. Kos­ka kui­ten­kin tie­däm­me työn imun ja työs­sä tyl­sis­ty­mi­sen vai­ku­tuk­set ter­vey­teen ja tuot­ta­vuu­teen, ovat niis­sä ta­pah­tu­neet kiel­tei­set muu­tok­set huo­les­tut­ta­via, Ha­ka­nen sa­noo tie­dot­tees­sa.

Työ­uu­pu­muk­sen oi­rei­ta esiin­tyy yh­tä lail­la niin nuo­ril­la ai­kui­sil­la kuin van­hem­mil­la­kin.

Etä­työ on tut­ki­muk­sen mu­kaan yh­tey­des­sä suu­rem­paan työs­sä tyl­sis­ty­mi­seen ja yk­si­näi­syy­teen. Mah­dol­li­si­na hyö­tyi­nä ovat ta­sa­pai­noi­sem­pi työn mää­rä ja vä­häi­sem­pi fyy­si­nen kuor­mit­tu­mi­nen työs­sä.