STT

Kii­nan pre­si­dent­ti Xi Jin­ping voi­si lo­pet­taa Uk­rai­nan so­dan yh­del­lä pu­he­lin­soi­tol­la, sa­noo pre­si­dent­ti Ale­xan­der Stubb uu­tis­toi­mis­to Bloom­ber­gin haas­tat­te­lus­sa.

Stub­bin mu­kaan Ve­nä­jä on täl­lä het­kel­lä niin riip­pu­vai­nen Kii­nas­ta, et­tä pre­si­dent­ti Vla­di­mir Pu­ti­nin on pak­ko kuun­nel­la kii­na­lais­ta kol­le­gaan­sa.

– Jos hän (Xi) sa­noi­si, et­tä nyt pi­tää aloit­taa rau­han­neu­vot­te­lut, Ve­nä­jän oli­si pak­ko teh­dä niin. Heil­lä ei oli­si muu­ta vaih­to­eh­toa, Stubb sa­noi.

Stub­bin mu­kaan Uk­rai­nan so­dan lo­pet­ta­mi­nen oli­si Kii­nal­ta osoi­tus hy­väs­tä joh­ta­juu­des­ta ja se sai­si myön­tei­sen vas­taa­no­ton sekä län­si­mais­sa et­tä niin sa­no­tus­sa glo­baa­lis­sa ete­läs­sä.

Bloom­ber­gin haas­tat­te­lus­sa Stubb sa­noi ole­van­sa Un­ka­rin pää­mi­nis­te­rin Vik­tor Or­ba­nin kans­sa eri miel­tä sii­tä, mi­ten Uk­rai­nan ti­lan­teen suh­teen tu­li­si ede­tä.

Ki­o­vas­sa tiis­tai­na vie­rail­lut Or­ban ke­hot­ti Uk­rai­naa suos­tu­maan ri­pe­äs­ti ase­le­poon rau­han­neu­vot­te­lui­den mah­dol­lis­ta­mi­sek­si Ve­nä­jän kans­sa.

– Täl­lä het­kel­lä tu­li­tau­on aja­mi­nen ei tule ky­sy­myk­seen, sil­lä nyt tar­vi­taan ai­to­ja rau­han­neu­vot­te­lu­ja, Stubb sa­noi Hel­sin­gis­sä tiis­tai­na teh­dys­sä haas­tat­te­lus­sa.

– Ai­noa asia, jota Ve­nä­jä ym­mär­tää, on voi­ma. Näin ol­len mitä enem­män voim­me aut­taa Uk­rai­naa, sitä no­pe­am­min saam­me so­dan lop­pu­maan, Stubb jat­koi.

Stubb pa­tis­ti Eu­roo­pan mai­ta li­sää­mään tu­ke­aan Uk­rai­nal­le ja sa­mal­la ko­hen­ta­maan so­ti­laal­lis­ta puo­lus­tus­ky­ky­ään ja ky­ky­ään tor­jua Ve­nä­jän hyb­ri­di­vai­kut­ta­mis­ta.

Eu­roo­pan mai­den ohel­la Stubb ke­hot­ti myös Eu­roo­pan in­ves­toin­ti­pank­kia ra­hoit­ta­maan so­ta­tar­vi­ke­te­ol­li­suut­ta, jot­ta Eu­roop­pa voi­si pa­rem­min tu­kea Uk­rai­naa.