Heli Laak­ko­nen / STT

Si­sä­mi­nis­te­ri Mari Ran­ta­nen (ps.) viit­ta­si vap­pu­pu­hees­saan pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­sa­ne­dus­ta­jan Timo Vor­na­sen toi­min­taan.

– Vii­me päi­vi­nä on ol­lut ha­vait­ta­vis­sa so­si­aa­li­ses­sa ja pe­rin­tei­ses­sä­kin me­di­as­sa, et­tei pe­rus­suo­ma­lai­sil­la oli­si enää oi­keut­ta pu­hua si­säi­ses­tä tur­val­li­suu­des­ta. Kyl­lä on, Ran­ta­nen sa­noi Hel­sin­gis­sä.

Ran­ta­sen mu­kaan puo­lu­een lin­ja ei ole muut­tu­nut si­säi­sen tur­val­li­suu­den osal­ta. Muun mu­as­sa nuo­ri­so­ri­kol­li­suu­des­ta, ka­tu­jen­geis­tä, huu­meis­ta ja jär­jes­täy­ty­nees­tä ri­kol­li­suu­des­ta on syy­tä ol­la ää­rim­mäi­sen huo­lis­saan, Ran­ta­nen sa­noi.

– Yk­sit­täi­sen pe­rus­suo­ma­lai­sen kan­sa­ne­dus­ta­jan ää­li­ö­mäi­nen toi­min­ta ole hä­vit­tä­nyt näi­tä on­gel­mia yh­tään mi­hin­kään.

Ran­ta­nen sa­noi pu­hees­saan, et­tä kai­kil­la on oi­keus odot­taa po­lii­seil­ta ja muil­ta tur­val­li­suus­vi­ra­no­mai­sil­ta moit­tee­ton­ta nuh­teet­to­muut­ta ja käyt­täy­ty­mis­tä.

– Yk­si ko­toa saa­ma­ni ope­tus on, et­tä elä niin kuin ope­tat, Ran­ta­nen sa­noi.

Ran­ta­sen mu­kaan puo­lue ha­lu­aa pa­laut­taa maa­han ro­tia ja jär­jes­tys­tä ja tämä pä­tee edel­leen.

"Tyhjänä kolisevia tynnyreitä"

Ran­ta­sen mu­kaan on val­ta­va urak­ka sääs­tää hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa so­vi­tut kuu­si mil­jar­dia ja li­säk­si ke­hys­rii­hes­sä so­vi­tut kol­me mil­jar­dia. Hä­nen mu­kaan­sa op­po­si­tio huu­taa tois­tu­vas­ti, et­tä hal­li­tus so­peut­taa ja leik­kaa vää­rin. Ran­ta­sen mu­kaan mi­kään puo­lue ei ole esit­tä­nyt, kuin­ka se sai­si ka­saan sa­man­lai­sen sum­man.

– On vain tyh­jä­nä ko­li­se­via tyn­ny­rei­tä.

Ran­ta­nen sa­noi, et­tä ke­sä­kuun EU-vaa­lit ovat lii­oit­te­le­mat­ta tär­keim­mät su­ku­pol­veen.

– Se, mil­lai­sia la­ke­ja tur­va­paik­ka­po­li­tii­kan osal­ta sää­de­tään, tu­lee EU:sta. Se, mil­lä ta­val­la ra­jo­jam­me tur­va­taan, tu­lee EU:sta, Ran­ta­nen sa­noi.

Halla-aho kommentoi Vornasta medialle

Edus­kun­nan pu­he­mies Jus­si Hal­la-aho (ps.) kom­men­toi vap­pu­pu­heen­sa jäl­keen kan­sa­ne­dus­ta­ja Timo Vor­na­sen (ps.) am­pu­mis­ta­paus­ta me­di­al­le.

Ylel­le Hal­la-aho sa­noi, et­tä Vor­na­nen on var­mas­ti po­lii­si­mie­he­nä hy­vin ym­mär­tä­nyt, mil­lai­sia seu­rauk­sia täl­lai­sel­la toi­min­nal­la on.

MTV:n uu­ti­set ky­syi Hal­la-ahol­ta, pi­täi­si­kö Vor­na­sen ero­ta. Hal­la-aho sa­noi, et­tä pe­rus­tus­lain mu­kaan kan­sa­ne­dus­ta­jan on toi­mes­saan nou­da­tet­ta­va to­tuut­ta ja oi­keut­ta.

Hal­la-ahon mu­kaan hä­nen on vai­kea men­nä sa­no­maan kan­sa­ne­dus­ta­jal­le, et­tä tä­män oli­si pyy­det­tä­vä va­pau­tus­ta teh­tä­väs­tään.