Samu Vah­te­ris­to

Sy­vä­rau­man­lah­del­le en­ti­sen Me­ri­ja­ka­mon ti­lal­le pe­rus­tet­tu Ma­ri­na Vis­ta aloit­taa en­si ke­sä­nä uu­den sau­na­lau­tan ja ny­kyi­sen te­ras­sin sekä uu­dis­te­tun ki­os­ki­ra­ken­nuk­sen voi­min. Sau­naa ra­ken­ne­taan par­hail­laan te­räk­si­sen lau­tan pääl­le ja se hi­na­taan te­la­kan alu­eel­ta pai­koil­leen tou­ko­kuun lo­pul­la.

Ma­ri­na Vis­tan omis­ta­jat Tuo­mas Kai­ti­la, Tuo­mas Toi­va­nen ja Jus­si Seik­ku­la esit­te­li­vät in­nos­tu­nee­na val­mis­tu­vaa sau­naa.

– Lau­tan kan­nen koko on 20 ker­taa 20 met­riä ja sen pääl­le ra­ken­ne­taan 150-ne­li­öi­nen sau­na pu­ku­huo­nei­neen ja baa­rei­neen. Sau­na­ra­ken­nuk­sen ete­lä­puo­lel­le lä­hel­le ny­kyis­tä ran­nas­sa ole­vaa te­ras­sia tu­lee lau­tan te­ras­si­a­lue. Täs­tä tu­lee to­del­la hie­no, ker­too Tuo­mas Toi­va­nen in­nos­tu­nee­na.

Tuomas Toivanen (vas.) ja Tuomas Kaitila uuden saunalautan toisessa löylyhuoneessa. Merellä päin aukeaa suuri ikkuna, josta lauteilla istuessa näkyy Syväraumanlahdelle.

Tuomas Toivanen (vas.) ja Tuomas Kaitila uuden saunalautan toisessa löylyhuoneessa. Merellä päin aukeaa suuri ikkuna, josta lauteilla istuessa näkyy Syväraumanlahdelle.

Samu Vahteristo

Lau­tan run­ko­na on Rau­man te­la­kal­la alun pe­rin Du­bai­hin teh­tä­viä luk­sus-ra­ken­nuk­sia var­ten val­mis­tet­tu kel­lu­va ra­ken­nel­ma.

– Sau­na­laut­taan tu­lee kaik­ki tek­niik­ka säh­köi­neen ja läm­min­ve­si­va­raa­ji­neen. Ran­nas­sa se kyt­ke­tään säh­kö-, vesi- ja vie­mä­ri­verk­koon.

Sau­na­laut­taan tu­lee kak­si sau­naa, jois­ta mo­lem­mis­ta on pää­sy lau­tan län­si­puo­len ui­ma­por­tail­le. Mo­lem­mis­sa sau­nois­sa on myös isot ik­ku­nat län­teen.

– Aluk­si poh­dit­tiin, oli­si­ko teh­ty nä­kö­a­laik­ku­na lat­ti­as­ta kat­toon, mut­ta puo­li­kas pa­no­raa­maik­ku­na to­det­tiin pa­rem­mak­si. Lau­teil­la is­tu­es­sa nä­kyy hy­vin me­rel­le. Koko ik­ku­nas­sa tu­lee myös kiu­kaan te­hot vas­taan ja me ha­lu­taan et­tä tämä on läm­min­kin, ku­vai­lee Tuo­mas Kai­ti­la.

Läm­pöä sau­noi­hin tuo­vat Nar­vin var­ta vas­ten val­mis­ta­mat säh­kö­kiu­kaat.

Ran­taan ra­ken­net­ta­vat Ma­ri­na Vis­tan pää­ra­ken­nuk­sen an­tu­rat va­let­tiin vii­me vii­kol­la.

– Tou­ko­kuus­sa saa­daan sei­nät pai­koil­leen ja pääs­tään ke­säk­si ra­ken­ta­maan si­sä­ti­lo­ja. Näin sau­na­lau­tal­le ja te­ras­sil­le nä­kyy siis­ti nä­ky­mä, ku­vai­lee Kai­ti­la.

– En­sin oli ta­voit­tee­na kii­reh­tiä ja saa­da pää­ra­ken­nus ke­säk­si val­miik­si, mut­ta lo­pul­ta pää­tim­me et­tei ris­kiä ha­lu­ta ot­taa. Ei ra­vin­to­lan asuk­kail­le ha­lu­ta tar­jo­ta mi­tään kes­ke­ne­räis­tä ei­kä ra­ken­ta­mi­sen ää­niä taus­tal­le, va­kuut­taa Toi­va­nen.

Tuomas Kaitila (vas) ja Tuomas Toivanen näyttävät rakennuspiirustuksista saunalautan tilajakoa.

Tuomas Kaitila (vas) ja Tuomas Toivanen näyttävät rakennuspiirustuksista saunalautan tilajakoa.

Samu Vahteristo

Pää­ra­ken­nuk­sen ala­ker­ran ra­vin­to­las­sa tar­joil­laan ym­pä­ri vuo­den lou­nas­ta ja a la car­te -an­nok­sia. Ylä­ker­taan tu­lee ti­laus­ra­vin­to­lan ti­lo­ja.

– Ylä­ker­ta ni­me­tään rau­ma­lai­sit­tain Pan­ke­tik­si ja sii­nä me pää­sem­me eri­tyi­ses­ti kiin­ni Bu­e­na Vis­tan ja Ma­ri­na Vis­tan vä­li­seen sy­ner­gi­aan. Meil­le tu­lee vii­kot­tain ky­se­ly­jä isom­pien ti­lau­suuk­sien jär­jes­tä­mi­sis­tä. En pys­ty sel­lai­sia Bu­e­na Vis­tas­sa jär­jes­tä­mään, mut­ta nyt Ma­ri­na Vis­tas­sa pys­ty­tään.Sin­ne tu­lee muun­tau­tu­mis­ky­kyi­nen tila, jo­hon mah­tuu 120 hen­ki­löä ja jos­sa on baa­ri, sau­na ja loun­ge, Toi­va­nen heh­kut­taa.

– On erit­täin hyvä, et­tä meil­lä on täl­lai­nen ra­vin­to­loit­si­ja hoi­ta­mas­sa lii­ke­toi­min­taa. Omis­ta­jien osaa­mi­set täy­den­tä­vät hy­vin toi­si­aan, Kai­ti­la kiit­te­lee.

Kaik­kien suun­ni­tel­tu­jen toi­min­to­ja on tar­koi­tus ol­la käy­tös­sä vuo­den 2025 ke­säl­lä. Sekä ra­vin­to­la et­tä sau­na pal­ve­le­vat asi­ak­kai­ta ym­pä­ri­vuo­ti­ses­ti.

Ma­ri­na Vis­tan myö­tä Rau­mal­le tu­lee täy­den pal­ve­lun vie­ras­ve­ne­sa­ta­ma. Polt­to­ai­ne­ja­ke­lu jat­kuu nor­maa­lis­ti ja Rau­man kau­pun­gin tar­koi­tus on asen­taa li­sää lai­tu­ri­ka­pa­si­teet­tia alu­eel­le.

– Kun­non vie­ras­ve­ne­sa­ta­man puu­te on it­seä ai­na har­mit­ta­nut. Nyt pääs­tään sel­lai­nen te­ke­mään hie­noon ym­pä­ris­töön. Esi­mer­kik­si Ma­kis kiin­nos­taa ve­nei­li­jöi­tä var­mas­ti ja lä­his­tön pal­ve­lut luo­vat yh­des­sä hie­non ko­ko­nai­suu­den, Kai­ti­la ar­vi­oi.

– Näyt­tää sil­tä, et­tä Ka­na­liin lai­vaa ei saa­da, niin teh­dään täs­tä mei­dän rau­ma­lais­ten ka­na­li­lai­va, Tuo­mas Kai­ti­la ver­taa.