Uu­tis­Rau­ma

Rau­man Ka­na­lin imu­ruop­paus­työ pää­si al­ka­maan lop­pu­vii­kol­la Vän­nin sil­lan ku­pees­ta. Poh­jaa ruo­pa­taan se­koit­ta­mal­la lie­ju ve­teen ja ime­mäl­lä se put­kea pit­kin lä­ji­ty­sa­lu­eel­le.

Ge­o­tuu­bien vä­li­va­ras­toin­ti­kent­tä si­jait­see Ka­na­lin­puis­tos­sa pien­ve­ne­sa­ta­man län­si­puo­lel­la Ka­na­lin var­rel­la rei­lun ki­lo­met­rin pääs­sä Ka­na­lin al­ku­pääs­tä. Imu­ruop­pauk­ses­sa ir­to­a­va lie­ju kul­kee put­kea pit­kin vä­li­va­ras­toon kui­vu­maan. En­nen se­di­men­tin oh­jaa­mis­ta ge­o­tuu­bei­hin sii­hen se­koi­te­taan kui­vu­mis­ta no­peut­ta­vaa po­ly­mee­ria.

Sa­men­tu­man le­vi­ä­mi­nen Ka­na­lis­sa es­te­tään silt­ti­ver­hol­la, joka asen­ne­taan lä­ji­ty­sa­lu­een pur­ku­put­kien lä­hei­syy­teen. Var­muu­dek­si ge­o­tuu­bi­al­taan lä­hei­syy­teen Ka­na­liin asen­ne­taan myös öl­jy­ni­mey­tys­puo­mi.

Reilun kilometrin mittainen putki ei liiku ruoppauksen tahdissa patojen yli, vaan sitä avittamaan Kanaliin on tuotu kelluva kaivuri, jolla putkea voidaan siirtää.

Reilun kilometrin mittainen putki ei liiku ruoppauksen tahdissa patojen yli, vaan sitä avittamaan Kanaliin on tuotu kelluva kaivuri, jolla putkea voidaan siirtää.

Samu Vahteristo

Ruop­paus­työn aloit­ta­mi­nen vii­väs­tyi hie­man, kun pai­kal­le odo­tet­tiin imu­put­ken lii­kut­ta­mi­sek­si kel­lu­vaa kai­vu­ria.

– Pit­kää imu­put­kea pi­tää lii­kut­taa sa­maan tah­tiin kuin ruop­paus ete­nee. Muu­ten put­ki ei kul­je pa­to­jen yli. Sa­mal­la lau­tal­la ruo­pa­taan myö­hem­min mut­kan le­ve­äm­pi alue, ker­too ruop­pau­su­ra­koit­si­ja S-H Ser­vi­cen yrit­tä­jä Sep­po Ter­va­mä­ki.

Tyh­jän Tar­von­to­rin ton­tin koh­dal­la pit­kä­puo­mi­sel­la kai­vu­ril­la on ti­laa lii­kut­taa imu­pää­tä poh­jas­sa, mut­ta sil­to­jen al­le ei sil­lä pää­se.

– Tut­ki­mus­ten mu­kaan sil­to­jen al­la ei ole juu­ri lie­jua. En­sim­mäi­nen sil­ta on uu­sit­tu muu­ta­ma vuo­si sit­ten ja myös pa­dot pi­tä­vät lie­jua ta­ka­naan, Ter­va­mä­ki ku­vai­lee.

Sil­to­jen alu­set tar­kas­te­taan ja puh­dis­te­taan su­kel­ta­jien voi­min.

Kau­pun­gin­ta­lon edes­sä on seu­raa­va han­ka­la koh­ta, kun ran­nas­sa kas­va­vat puut es­tä­vät puo­min lii­kut­te­lun si­vu­suun­nas­sa.

– Kyl­lä sii­hen­kin suun­ni­tel­ma on, mut­ta vä­hän hi­taam­paa se tu­lee ole­maan.

Kanalin leveämpää kohtaa myöhemmin ruoppaava lautta nostettiin kellumaan.

Kanalin leveämpää kohtaa myöhemmin ruoppaava lautta nostettiin kellumaan.

Matti Pursiheimo

Imu­ruop­paus al­kaa Vän­nin sil­lan ku­pees­ta ja ete­nee ke­sän ai­ka­na Fyy­rin sil­lal­le saak­ka. Pit­si­vii­kon ai­ka­na 20.7.–28.7. ruop­paus­ta ei teh­dä. Ruop­paus­työt päät­ty­vät syys­kuun al­kuun men­nes­sä, sil­lä nii­tä ei saa teh­dä tai­men­ten nou­su- tai ku­tu­ai­ka­na 1.4–15.6 ja 1.9–31.10. En­si vuon­na teh­dään lop­puo­suus Vä­hä­maan­puis­ton sil­lal­le saak­ka.