Mar­ko Lep­pä­nen, Hel­sin­ki

– Han­nek­sen vah­vuuk­sik­si las­ket­tiin huo­not ju­tut ja se, et­tä hän on saa­nut pot­kut Mam­bas­ta.

Näin leu­kai­li vank­kaa ai­kuis­rok­kia soit­ta­van Brot­her Fi­ret­ri­ben lau­lu­so­lis­ti Pek­ka Hei­no, kun Han­nes Pi­ri­lä liit­tyi bän­diin vuon­na 2015.

Yh­dek­si me­rii­tik­si oli­si voi­nut las­kea van­kan ur­hei­lu­taus­tan. Pi­ri­lä nap­pa­si vii­mei­sik­si jää­neis­sä va­paa­pai­ni­ki­sois­saan Rau­man Voi­mai­li­joi­den ri­veis­sä al­le 18-vuo­ti­ai­den SM-ho­pe­aa. Hän oli edus­ta­mas­sa Suo­mea 16-vuo­ti­ai­den MM-ki­sois­sa ja 18-vuo­ti­ai­den EM-ki­sois­sa.

Pai­niu­ran päät­ty­mi­sen jäl­keen pik­ku­po­jas­ta as­ti ku­vi­ois­sa mu­ka­na ol­lut mu­siik­ki­har­ras­tus muut­tui va­ka­vam­mak­si.

– Ur­hei­lu ei ol­lut enää häi­rit­se­mäs­sä tai­det­ta, Pi­ri­lä nau­rah­taa.

– Sekä ur­hei­lus­sa et­tä mu­sii­kis­sa tar­vi­taan ku­ri­na­lai­suut­ta it­sen­sä ke­hit­tä­mi­seen. On se ai­ka puu­dut­ta­vaa, kun hak­kaa yk­sin rum­pua tun­nis­ta toi­seen.

Van­kas­ta fyy­si­ses­tä poh­jas­ta on hyö­tyä rum­pa­lil­le, jon­ka suo­ri­tus näyt­tää ai­na­kin ulos­päin hy­vin ran­kal­ta.

– En­nen tuli vie­lä enem­män hiki, kun lam­put oli­vat jo­tain tu­hat­wat­ti­sia bar­kan­nu­ja. Nyt ne ovat sen­tään le­de­jä.

– Ehdoton urani kohokohta on kuitenkin Kummelista tuttujen Speedyn ja Sakun bändissä soittaminen Tampereella Sauna Open Airissa. Heiltä tuli aika värikästä juttua, sanoo Hannes Pirilä.

– Ehdoton urani kohokohta on kuitenkin Kummelista tuttujen Speedyn ja Sakun bändissä soittaminen Tampereella Sauna Open Airissa. Heiltä tuli aika värikästä juttua, sanoo Hannes Pirilä.

Am­mat­ti­rum­pa­lin ura voi toki ol­la puu­dut­ta­vaa bus­sis­sa is­tu­mis­ta, mut­ta sa­mal­la hy­vin vä­ri­käs­tä ja nau­tit­ta­vaa. Pi­ri­län re­kor­dis­ta löy­tyy suo­ma­lai­sen mu­sii­kin kär­ki­ni­miä, ku­ten Kai­ja Koo, Kat­ja Ylan­der ja Lau­ra Vou­ti­lai­nen.

Tätä ny­kyä hän­tä työl­lis­tä­vät lä­hin­nä Brot­her Fi­ret­ri­be ja Pete Park­ko­nen. En­si ke­sä­nä Pi­ri­lä on mu­ka­na Sap­peen ke­sä­te­at­te­rin Rek­ka­mies-mu­si­kaa­lis­sa.

– Eh­do­ton ura­ni ko­ho­koh­ta on kui­ten­kin Kum­me­lis­ta tut­tu­jen Spee­dyn ja Sa­kun bän­dis­sä soit­ta­mi­nen Tam­pe­reel­la Sau­na Open Ai­ris­sa. Heil­tä tuli ai­ka vä­ri­käs­tä jut­tua.

Suo­men soit­to­pai­kat ovat tul­leet hy­vin­kin tu­tuik­si, mut­ta Pi­ri­lä on pääs­syt mais­ta­maan keik­kai­lua myös Eu­roo­pas­sa ja Yh­dys­val­lois­sa. En­nä­tys­vuon­na keik­ko­ja tuli pe­rä­ti 232.

Pi­ri­län mu­kaan keik­ka­muu­si­kon ar­ki on muut­tu­nut ja rau­hoit­tu­nut pal­jon 2000-lu­vun alus­ta.

– Tans­si­la­vat ovat vä­hen­ty­neet ra­di­kaa­lis­ti. Tam­pe­reel­la­kin oli en­nen kes­kus­tas­sa mon­ta pien­tä mu­sak­lu­bia. Nyt Park­ko­sen­kin kans­sa soi­tam­me yleen­sä yö­ker­hois­sa.

Pi­ri­lä on seu­ran­nut mie­len­kiin­nol­la te­ko­ä­lyn tun­keu­tu­mis­ta mu­siik­ki­maa­il­maan­kin. Hä­nen mie­les­tään se voi tuo­da hy­vi­ä­kin asi­oi­ta, ku­ten suo­ra­tois­to­pal­ve­lui­den tu­lo­ja­on muut­tu­mis­ta rei­lum­mak­si.

– Mu­sii­kis­sa on vai­kea sa­noa mikä on hy­vää ja huo­noa. Joi­den­kin mie­les­tä Be­at­les on maa­il­man pa­ras ja tois­ten mie­les­tä ihan sur­kea.

Pi­ri­lä muis­tut­taa, et­tä län­si­mai­sen mu­sii­kin te­koa ra­joit­taa se, et­tä sä­ve­liä on vain 12. Mu­siik­ki on joka ta­pauk­ses­sa ai­na jol­lain ta­sol­la van­han kier­rät­tä­mis­tä.

– Us­kon, et­tei te­ko­ä­ly vai­ku­ta li­ve­puo­leen. Ih­mi­sil­lä on kui­ten­kin halu koh­da­ta toi­sia ih­mi­siä. Elä­väs­sä mu­sii­kis­sa on oma hoh­ton­sa.

Vaik­ka Pi­ri­lä on saa­vut­ta­nut osaa­mi­sel­la ja ko­val­la työl­lä va­kaan ase­man suo­ma­lai­sis­sa mu­siik­ki­pii­reis­sä, hän ei ole jät­täy­ty­nyt yh­den kor­tin va­raan.

Pi­ri­lä opet­taa Sa­lon kau­pun­gin mu­siik­ki­o­pis­tos­sa klas­si­sia lyö­mä­soit­ti­mia. Li­säk­si hän on pan­nut muu­sik­ko­ys­tä­vän­sä kans­sa pys­tyyn ti­li­toi­mis­ton.

– Raha on ai­hee­na ai­na kiin­nos­ta­nut, vaik­ka se on si­nän­sä kier­tä­nyt mi­nut, Pi­ri­lä nau­rah­taa.

– Jos en pär­jäi­si soit­ta­mal­la, en jäi­si ki­tuut­te­le­maan yh­teis­kun­nan elä­tet­tä­väk­si. Voin teh­dä sit­ten muu­ta­kin.