Mik­ko Gus­tafs­son / STT

Pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­jal­la Riik­ka Pur­ral­la on vii­kon­lo­pun EU-vaa­leis­sa on­gel­ma, jon­ka rat­kai­sua hän ei ole suos­tu­nut ker­to­maan ää­nes­tä­jil­le avoi­mes­ti. Kyse on ti­lan­tees­ta, jos­sa Un­ka­rin Vik­tor Or­ba­nin Fi­desz-puo­lue liit­tyi­si Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa pe­rus­suo­ma­lais­ten ko­ti­ryh­mään eli Eu­roo­pan kon­ser­va­tii­vei­hin ja re­for­mis­tei­hin (ECR).

Or­ban on ol­lut jat­ku­va­na jar­ru­na, kun uni­o­nin jä­sen­maat ovat pyr­ki­neet te­ke­mään pää­tök­siä Uk­rai­na-tu­es­ta. Yk­si tun­ne­tuim­mis­ta jar­ru­tuk­sis­ta kos­ki EU-mai­den po­liit­tis­ten joh­ta­jien lin­jaus­ta 50 mil­jar­din eu­ron tu­es­ta Uk­rai­nal­le jou­lu­kuun huip­pu­ko­kouk­ses­sa, mut­ta tu­ki­toi­mien jar­rut­ta­mi­nen on jat­ku­nut myös sen jäl­keen.

Sa­maan ai­kaan Fi­des­zin liit­ty­mi­nen pe­rus­suo­ma­lais­ten ryh­mään on al­ka­nut näyt­tää hy­vin mah­dol­li­sel­ta. Puo­lan en­ti­nen pää­mi­nis­te­ri Ma­teus Mo­ra­wiec­ki Laki ja oi­keus -puo­lu­ees­ta on ker­to­nut toi­vot­ta­van­sa Or­ba­nin ter­ve­tul­leek­si. Myös pää­mi­nis­te­ri Gi­or­gia Me­lo­ni Ita­li­an vel­jet -puo­lu­ees­ta tun­ne­taan hy­vis­tä vä­leis­tään Or­ba­niin.

STT pyy­si Pur­raa avaa­maan puo­lu­een­sa rat­kai­sua ää­nes­tä­jil­le en­nen sun­nun­tain EU-vaa­le­ja. Vas­tauk­se­na Pur­ran esi­kun­ta toi­mit­ti vaa­li­vii­kol­la link­ke­jä pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­jan van­hoi­hin kom­ment­tei­hin.

Mitä Pur­ra siis on sa­no­nut?

Tie­dos­sa on se, et­tä pe­rus­suo­ma­lai­set ei aio ero­ta ECR:stä Fi­des­zin liit­ty­mi­sen ta­kia. Näin Pur­ra ker­toi muun mu­as­sa tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä, kun hän vas­ta­si ky­sy­myk­seen asi­as­ta Brys­se­lis­sä EU-mai­den val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­rien ko­kouk­sen jäl­keen.

Pur­ran mu­kaan yh­teis­työ Fi­des­zin kans­sa ei käy, mut­ta puo­lue ei ole myös­kään jät­tä­mäs­sä ryh­mään­sä.

– Käy­tän­nös­sä mi­tään muu­ta ryh­mää, mi­hin men­nä, ei ole. Ja ryh­mä­kin tar­vi­taan. Ja uut­ta ei voi­da pe­rus­taa. Eli tar­vi­taan jon­kin­lai­sia mui­ta ra­ken­tei­ta, joil­la mah­dol­li­nen oles­ke­lu oli­si mah­dol­lis­ta, hän sa­noi.

Tä­män konk­reet­ti­sem­min Pur­ra ei ole nois­ta ra­ken­teis­ta ker­to­nut.

Uu­si Suo­mi ky­syi huh­ti­kuus­sa, voi­si­ko pe­rus­suo­ma­lai­set siir­tyä on­gel­man rat­kai­se­mi­sek­si par­la­men­tis­sa ko­koo­muk­sen ko­ti­ryh­mään EPP:hen. Pur­ran mu­kaan se ei käy, mut­ta hän sa­noi ym­mär­tä­neen­sä, et­tä asi­an rat­kai­se­mi­sek­si on myös "eri­lai­sia vä­li­muo­toi­sia vaih­to­eh­to­ja".

Sen enem­pää hän ei suun­ni­tel­maan­sa avan­nut.

Yh­dek­si ku­nin­kaan­te­ki­jäk­si EU-vaa­leis­sa on nou­se­mas­sa Gi­or­gia Me­lo­ni, jon­ka Ita­li­an vel­jil­le mie­li­pi­de­mit­tauk­set en­nus­ta­vat suur­ta vaa­li­voit­toa. Me­lo­nin rat­kai­suil­la on pai­no­ar­voa, kun pe­rus­suo­ma­lais­ten ko­ti­ryh­mä ra­ken­taa yh­teis­työ­ku­vi­oi­taan par­la­men­tis­sa.

Ra­di­kaa­lia oi­keis­toa ja­kaa suh­tau­tu­mi­nen Ve­nä­jään, mitä Or­ba­nin liit­ty­mi­nen ECR:ään re­pi­si au­ki. Ää­nek­käi­tä Ve­nä­jä-myö­täi­li­jöi­tä oli­si vas­tas­sa myös, jos ECR ku­rot­te­lee yh­teis­työs­sä it­ses­tään yhä enem­män oi­ke­al­le koh­ti Iden­ti­teet­ti ja de­mok­ra­tia -ryh­mää.

Par­la­men­tin niin sa­not­tu­ja kes­ki­ryh­miä puo­les­taan ja­kaa suh­tau­tu­mi­nen yh­teis­työ­hön ECR:n kans­sa. Esi­mer­kik­si Suo­mes­sa pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­po (kok.) on jou­tu­nut tois­tu­vas­ti mui­den puo­lu­e­joh­ta­jien hiil­los­ta­mak­si, kos­ka hän on luon­neh­ti­nut Me­lo­nia Eu­roop­pa-myön­tei­sek­si.

Use­at läh­teet sa­noi­vat STT:lle huh­ti–tou­ko­kuus­sa, et­tä ko­koo­muk­sen ko­ti­ryh­män EPP:n joh­ta­ja Manf­red We­ber oli­si val­mis ot­ta­maan Me­lo­nin EPP:hen. Osa asi­as­ta pu­hu­neis­ta on ol­lut EPP:stä.

We­ber it­se sa­noi STT:n haas­tat­te­lus­sa tou­ko­kuus­sa, et­tä kes­kus­te­lua Me­lo­nin liit­ty­mi­ses­tä ei ole käyn­nis­sä.

– Pöy­däl­lä ei ole min­kään­lais­ta kes­kus­te­lua sii­tä, pi­täi­si­kö Gi­or­gia Me­lo­nin liit­tyä EPP:hen, hän sa­noi.

Sa­mas­sa haas­tat­te­lus­sa We­ber ar­vi­oi hä­nen ja Tshe­kin pää­mi­nis­te­rin Petr Fi­a­lan ajat­te­lun ole­van lä­hel­lä toi­si­aan, vaik­ka Fi­a­lan kan­sa­lais­de­mok­raat­ti­nen puo­lue kuu­luu ECR:ään. Fi­a­la on uhan­nut ve­tää puo­lu­een­sa ECR:stä, jos Fi­des­zis­tä tu­lee sen jä­sen.

Me­lo­nil­le yh­teis­työn ovet ovat au­ki myös oi­ke­al­le. Tämä kävi il­mi, kun Rans­kan kan­sal­li­sen liit­tou­man Ma­ri­ne Le Pen ko­sis­ke­li hän­tä tou­ko­kuun lop­pu­puo­lel­la jul­ki­ses­ti yh­dis­tä­mään voi­mat.

Le Pe­nin puo­lue kuu­luu Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa Iden­ti­teet­ti ja de­mok­ra­tia -ryh­mään muun mu­as­sa Hol­lan­nin Geert Wil­der­sin va­paus­puo­lu­een ja Ita­li­an Mat­teo Sal­vi­nin Le­gan kans­sa.

Le Pen sa­noi ita­li­a­lai­sel­le Cor­rie­re del­la Sera -leh­del­le vies­ti­nään Me­lo­nil­le, et­tä oli­si ai­ka yh­dis­tyä.

– Jos on­nis­tum­me, meis­tä voi tul­la Eu­roo­pan par­la­men­tin toi­sek­si suu­rin ryh­mä. Mie­les­tä­ni täl­lais­ta ti­lai­suut­ta ei pidä hu­ka­ta.

Käy­tän­nös­sä ra­di­kaa­li- ja ää­ri­oi­keis­ton yh­dis­tä­mi­nen oli­si vai­ke­aa, ja Ve­nä­jää kos­ke­vat eri­mie­li­syy­det on vain yk­si syy sil­le.

Esi­mer­kik­si Vaih­to­eh­to Sak­sal­le -puo­lue pot­kais­tiin ulos Iden­ti­teet­ti ja de­mok­ra­tia -ryh­mäs­tä tou­ko­kuun lo­pul­la, mis­tä ra­por­toi muun mu­as­sa Reu­ters. En­nen erot­ta­mis­ta AfD:n kär­kieh­dok­kaa­na ol­lut Ma­xi­mi­li­an Krah oli sa­no­nut, et­tä kaik­kia Sak­san SS-jou­kos­sa ol­lei­ta ei voi pi­tää ri­kol­li­si­na.

Eu­roo­pan par­la­men­tin ryh­mien ko­koon­pa­not ja yh­teis­työ­suh­teet voi­vat hy­vin elää vie­lä vaa­lien jäl­keen. Mo­net rat­kai­sun avai­mis­ta ovat Me­lo­nin kä­sis­sä.