Ter­hi Ri­o­lo Uu­si­vaa­ra / STT

Mo­nel­ta työn­te­ki­jäl­tä voi jää­dä palk­kaa saa­mat­ta, kun yri­tyk­set aja­vat toi­min­to­jaan alas po­liit­tis­ten lak­ko­jen vai­ku­tus­ten vuok­si. Ai­na­kin UPM ja Stora En­so ovat ker­to­neet, et­tä pal­kan­mak­su päät­tyy näis­sä ta­pauk­sis­sa vä­lit­tö­mäs­ti.

Esi­mer­kik­si Te­ol­li­suus­liit­to on ker­to­nut pi­tä­vän­sä tätä lait­to­ma­na ja vie­vän­sä asi­an tar­vit­ta­es­sa oi­keu­teen. Lii­ton mu­kaan palk­kaa pi­tää mak­saa en­sim­mäis­ten seit­se­män vuo­ro­kau­den ajal­ta, min­kä jäl­keen työn­te­ki­jä voi ha­kea työt­tö­myys­kor­vaus­ta.

SAK:n kas­vu- ja vai­kut­ta­mi­nen -osas­ton joh­ta­ja Jyr­ki Ko­no­la sa­noo, et­tä näi­den tu­lon­me­ne­tys­ten mah­dol­lis­ta kor­vaa­mis­ta liit­to­jen jä­se­nil­le poh­ti­vat lii­tot ta­hoil­laan.

– Meil­lä SAK:ssa ei ole mi­tään vi­ri­tys­tä tä­män asi­an suh­teen, hän sa­noi STT:lle.

Ko­no­lan mu­kaan SAK:lla on tie­dos­sa tois­tai­sek­si hy­vin vä­hän sel­lai­sia yri­tyk­siä, jot­ka oli­si­vat lo­pet­ta­mas­sa pal­kan­mak­sun esi­mer­kik­si toi­min­tan­sa ala­sa­jon vuok­si.

Pa­pe­ri­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Pet­ri Van­ha­la ar­ve­lee, et­tä pal­kan­mak­sun kes­key­tys voi­si kos­kea noin tu­hat­ta lii­ton jä­sen­tä. Luku kui­ten­kin täs­men­tyy vä­hi­tel­len, kun yri­tyk­set il­moit­ta­vat toi­mis­taan.

Van­ha­la huo­maut­taa, et­tei ky­sy­mys pal­kan­mak­sun vä­lit­tö­mäs­tä kat­kai­sus­ta kos­ke suin­kaan kaik­kia met­säyh­ti­öi­tä vaan ai­na­kin täl­lä erää vain UPM:ää ja Stora En­soa.

Ne ovat ker­to­neet aja­van­sa alas teh­tai­taan ja tuo­tan­to­lin­jo­jaan ja kat­kai­se­van­sa niis­sä pal­kan­mak­sun heti.

Van­ha­la ker­too, et­tä Pa­pe­ri­lii­ton hal­lin­to kä­sit­te­lee näi­den tu­lon­me­ne­tys­ten mah­dol­lis­ta kor­vaa­mis­ta jä­se­nil­leen tors­tai­na.

– Var­maan mah­dol­li­sim­man yk­sin­ker­tai­se­na pi­de­tään. Mak­se­taan­ko sit­ten jon­kin­lais­ta työ­tais­te­lu­a­vus­tus­ta tai mitä. Täl­tä poh­jal­ta me sitä sit­ten mie­tim­me.

Te­ol­li­suus­lii­tos­ta ker­rot­tiin STT:lle, et­tä jos jos­sa­kin yri­tyk­ses­sä teh­dään pää­tök­siä pal­kan­mak­sun kat­kai­se­mi­ses­ta, lii­tos­sa poh­di­taan, mi­ten asi­aan re­a­goi­daan jä­se­nis­tön toi­meen­tu­lon kan­nal­ta.

Sa­man­lai­nen lä­hes­ty­mi­nen asi­aan on Au­to- ja Kul­je­tu­sa­lan työn­te­ki­jä­liit­to AKT:lla. Jär­jes­tö­pääl­lik­kö Juha Häk­ki­nen ker­too, et­tä lii­tos­sa ti­lan­net­ta tark­kail­laan.

– Jos jos­sa­kin yri­tyk­ses­sä pal­kan­mak­su kat­kais­taan, niin sit­ten mie­ti­tään, mi­ten sii­hen re­a­goi­daan.

Koi­vis­ton Au­to -kon­ser­nin kon­ser­ni­joh­ta­ja Hen­rik Mik­ko­la sa­noi STT:lle, et­tä jos polt­to­ai­ne lop­puu ja lii­ken­ne py­säh­tyy, myös pal­kan­mak­su lin­ja-au­ton kul­jet­ta­jil­le lak­kaa. Hän ei kui­ten­kaan ot­ta­nut kan­taa sii­hen, lop­puu­ko pal­kan­mak­su heti vai vas­ta seit­se­män vuo­ro­kau­den ku­lut­tua.

Au­to­lii­ken­teen työn­te­ki­jä­liit­to ei ole myös­kään an­ta­nut jä­se­ny­ri­tyk­sil­leen asi­as­ta ylei­soh­jet­ta.

Tä­män­ker­tai­siin po­liit­ti­siin lak­koi­hin osal­lis­tu­vil­le on jo tie­dos­sa tun­tu­va kor­vaus. SAK:n lii­tot mak­sa­vat lak­ko­a­vus­tus­ta 166 eu­roa päi­väs­sä.

Jä­se­nil­le mak­set­ta­va osuus ve­ro­jen jäl­keen on 98,5 eu­roa lak­ko­päi­väl­tä.

Avus­tus­ta mak­se­taan seit­se­mäl­tä päi­väl­tä vii­kos­sa. Jos lak­ko kes­tää kak­si viik­koa, sen ai­ka­na työn­te­ki­jäl­le jää kä­teen 1 379 eu­roa avus­tus­ta.

Esi­mer­kik­si AKT:n jä­se­nil­le lak­ko­a­vus­tus­ten taso on nyt kor­ke­am­pi kuin lii­ton edel­li­sis­sä po­liit­ti­sis­sa la­kois­sa tal­ven ai­ka­na.