Samu Vah­te­ris­to

Met­sä Grou­pin uut­ta in­ves­toin­tia suun­ni­tel­laan par­hail­laan Rau­mal­le. Lop­pu­tuo­te, sel­lus­ta val­mis­te­tut Muo­to-pak­kauk­set ke­hit­ty­vät ko­vaa vauh­tia.

Met­sä Grou­pin in­no­vaa­ti­oyh­tiö Met­sä Spring ke­hit­tää kah­ta omaa kär­ki­han­ket­ta. Toi­nen on Kuu­ra-teks­tii­li­kui­tu ja toi­nen Muo­to-puu­kui­tu­pak­kauk­set. Uu­siu­tu­vas­ta raa­ka-ai­nees­ta teh­dyt ja kier­rä­tet­tä­vät Muo­to-pak­kauk­set so­vel­tu­vat esi­mer­kik­si nou­to­ruu­al­le, mar­ja­ra­si­oik­si, pak­kau­sa­lus­toik­si tai yh­dis­tel­mä­pak­kauk­sik­si.

– Ke­hi­tys­hank­keen ta­voit­tee­na on kor­va­ta muo­via pak­kauk­sis­sa. Kiin­nos­tus mark­ki­noil­la on ko­vaa ja teem­me par­hail­laan tes­tauk­sia use­an eri toi­mi­jan kans­sa ja saam­me pa­lau­tet­ta ke­hi­tys­työ­hön, ker­too Muo­to-pro­jek­tin ve­tä­jä Jark­ko Tuo­mi­nen.

Kil­pai­le­via tuot­tei­ta­kin mark­ki­noil­la jo on. Eni­ten muo­vit­to­mia ruo­ka­pak­kauk­sia teh­dään Kii­nas­sa so­ke­ri­ruo­ko­mas­sas­ta.

– Te­ol­li­ses­ti vas­taa­via pak­kauk­sia isos­sa mit­ta­kaa­vas­sa val­mis­ta­via teh­tai­ta ei Eu­roo­pas­sa mon­taa ole. Me ha­lu­am­me teh­dä pak­kauk­set suo­ma­lai­ses­ta puus­ta ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­ses­ti koko pro­ses­sin osal­ta, Tuo­mi­nen pai­not­taa.

Pak­kauk­sia voi­daan so­vel­taa muu­al­le­kin kuin elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suu­teen. So­vel­luk­sia on poh­dit­tu sai­raa­la-as­ti­oi­hin ja lää­ke­te­ol­li­suu­teen.

– Mei­dän fo­kuk­ses­sa on suu­ret vo­lyy­mit ja sii­nä ruu­an pak­kaa­mi­nen on yk­kö­nen ja sitä vah­vis­taa ny­kyi­sen ma­te­ri­aa­lin kor­vaa­mi­nen.

Elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suu­des­sa on kova tah­to­ti­la kor­va­ta muo­via pak­kauk­sis­sa. Pai­ne tu­lee myös lain­sää­dän­nön kaut­ta ja toi­vee­na ku­lut­ta­jil­ta.

– Kun pak­kauk­sen ma­te­ri­aa­li vaih­tuu, tu­lee sen sil­ti toi­mia sa­mois­sa tuo­tan­to­lin­jois­sa ja se ei ole ai­van yk­sin­ker­tais­ta.

Ke­hi­tys­han­ke al­koi nel­jä vuot­ta sit­ten. Yh­teis­työ­kump­pa­nik­si ra­ken­ta­maan ko­e­teh­das­ta ja sen puit­teis­sa toi­mi­vaa uniik­kia tuo­tan­to­lin­jaa va­li­koi­tui Val­met. Pak­kauk­sia tuot­ta­va ko­e­teh­das on pyö­ri­nyt kak­si vuot­ta Ää­ne­kos­kel­la, jos­sa tuo­tan­nos­ta on ke­rät­ty ko­ke­mus­ta.

– Ke­hi­tys­tii­mi on koko ajan kas­va­va ja käy­täm­me myös pal­jon Met­sä Grou­pin omia re­surs­se­ja. Ko­e­teh­taal­la ke­hi­te­tään re­sep­te­jä ja sa­mal­la val­mis­tus­tek­no­lo­gi­aa koko ajan rin­nak­kain.

Muo­to-pak­kaus­ten yk­si in­no­vaa­ti­ois­ta on sen ker­ros­ra­ken­ne. Pak­kauk­set koos­tu­vat esi­mer­kik­si kol­mes­ta ker­rok­ses­ta, jois­sa jo­kai­ses­sa on omat omi­nai­suu­ten­sa. Tuot­teen kans­sa kos­ke­tuk­ses­sa ole­va si­sä­pin­ta on tii­vis ja kes­kel­lä on il­ma­vuut­ta. Mo­ni­ker­ros­ra­ken­ne tuo jäyk­kyyt­tä tuot­tee­seen.

– Met­sä Grou­pil­la on hyvä kui­tuo­ma­va­rai­suus. Rau­mal­la on ha­vu­sel­lua, Ää­ne­kos­kel­la koi­vu­sel­lua. Ja kos­ka toi­mim­me Grou­pin si­säl­lä, niin mei­dän toi­vei­ta­kin kuun­nel­laan.

Muo­to-hank­keen in­ves­toin­tie­sit­te­lyn val­mis­te­lus­ta vas­taa Veli-Pek­ka Kyl­lö­nen. Rau­mal­le mah­dol­li­ses­ti ra­ken­net­ta­vaa teh­das­ta on tar­koi­tus vai­heis­taa niin, et­tä tuo­tan­toa on mah­dol­lis­ta kas­vat­taa myö­hem­min.

Esi­suun­nit­te­lu on tär­keä val­mis­te­lu­vai­he, jon­ka jäl­keen teh­taan suun­nit­te­luun vai­kut­ta­vat te­ki­jät on sel­vi­tet­ty ja Met­sä Group voi har­ki­ta in­ves­toin­ti­pää­tök­sen te­koa. Esi­suun­nit­te­lun ar­vi­oi­daan val­mis­tu­van vuo­den 2025 alus­sa. Esi­suun­nit­te­lun tu­los­ten ja pää­o­sin Ää­ne­kos­ken ko­e­teh­taal­la teh­tä­vän työn pe­rus­teel­la Met­sä Group ar­vi­oi uu­den lii­ke­toi­min­nan aloit­ta­mi­sen ja sitä tu­ke­van teh­da­sin­ves­toin­nin mah­dol­li­suut­ta. Met­sä Group on jo päät­tä­nyt, et­tä mah­dol­li­nen teh­das ra­ken­net­tai­siin yh­ti­ön Rau­mal­la si­jait­se­val­le teh­da­sa­lu­eel­le.

– En­sim­mäi­sen vai­heen in­ves­toin­tie­si­tys on tar­koi­tus saa­da kä­sit­te­lyyn en­si vuon­na ja sitä par­hail­laan val­mis­tel­laan, Kyl­lö­nen ker­too.

Uu­den tuo­tan­to­lai­tok­sen si­joi­tus­ta on hah­mo­tel­tu ny­kyi­sen sel­lu­teh­taan va­ras­ton ja lä­het­tä­mön pää­dys­tä kau­pun­kiin päin.

– Jo en­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa on mie­tit­tä­vä mi­ten in­teg­roi­du­taan ny­kyi­seen käy­vään inf­raan ener­gi­an ja ve­den osal­ta.

Uu­si tuo­tan­to­lai­tos poik­ke­aa mer­kit­tä­väs­ti muis­ta Met­sä Grou­pin tuo­tan­nois­ta, sel­lu­teh­taas­ta ja sa­has­ta. Kun Muo­to-tuot­tei­den val­mis­tus on käyn­nis­sä en­sim­mäi­sen vai­heen osal­ta, lai­tos työl­lis­tää vii­ti­sen­kym­men­tä työn­te­ki­jää.

– Tämä on raa­ka-ai­neen ja­los­ta­mis­ta ja luon­teel­taan ha­ju­ton, mau­ton ja me­lu­ton ku­ten lop­pu­tuo­te­kin. Ra­ken­nuk­sen luon­ne­kin on suo­ra­kai­teen muo­toi­nen, jos­ta syö­te­tään raa­ka-ai­net­ta si­sään yh­des­tä pääs­tä ja pa­ka­taan val­miit tuot­teet me­ri­kont­tei­hin toi­ses­sa pääs­sä, Kyl­lö­nen ku­vai­lee.

Uu­den tuot­teen pää­mark­ki­na-alue on Eu­roop­pa. Sa­ta­man lä­hei­syys oli yk­si Rau­man etu­ja, kun si­jain­ti­paik­kaa poh­dit­tiin Met­sä Grou­pis­sa.