Uu­tis­Rau­ma

Met­sä Group ja tek­no­lo­gi­ayh­tiö AND­RITZ te­ke­vät sel­vi­tyk­sen hii­li­di­ok­si­din tal­tee­not­to­lai­tok­ses­ta bi­o­tuo­te­teh­taan yh­tey­teen. Sel­vi­tyk­ses­sä tar­kas­tel­laan nel­jän mil­joo­nan hii­li­di­ok­si­di­ton­nin tal­tee­not­toa Met­sä Grou­pin Ke­min bi­o­tuo­te­teh­taan ko­koi­ses­ta lai­tok­ses­ta. Ke­min bi­o­tuo­te­teh­das on poh­joi­sen pal­lon­puo­lis­kon suu­rin puu­ta ja­los­ta­va lai­tos.

AND­RIT­Zin kans­sa teh­tä­vän sel­vi­tyk­sen jäl­keen han­ke ete­nee pi­lot­ti­vai­hee­seen Met­sä Grou­pin Rau­man teh­da­sa­lu­eel­la vuon­na 2025.

Sel­vi­tyk­ses­sä op­ti­moi­daan, min­kä ko­koi­nen tal­tee­not­to­lait­teis­to bi­o­tuo­te­teh­taa­seen yh­dis­tet­ty­nä oli­si ener­gi­a­te­hok­kain ja mitä lait­teis­to edel­lyt­täi­si jääh­dy­tys­tar­peen ja lo­gis­tii­kan kan­nal­ta. Ta­voit­tee­na on bi­o­tuo­te­teh­taas­sa syn­ty­vän säh­kön, läm­mön ja höy­ryn hyö­dyn­tä­mi­nen mah­dol­li­sim­man te­hok­kaas­ti si­ten, et­tei huk­ka­läm­pöä syn­ny.

Työ on jat­koa vuon­na 2023 aloi­te­tul­le hii­li­di­ok­si­din tal­tee­not­to­sel­vi­tyk­sel­le. Amii­ni­liu­ok­seen pe­rus­tu­va hii­li­di­ok­si­din tal­tee­not­to on ole­mas­sa ole­vaa ko­e­tel­tua tek­no­lo­gi­aa, jota on käy­tet­ty vuo­si­kym­me­nien ajan eri puo­lil­la maa­il­maa. Edis­tyk­sel­lis­tä kui­ten­kin on tä­män tek­no­lo­gi­an yh­dis­tä­mi­nen sel­lu- tai bi­o­tuo­te­teh­taa­seen.

Jos hii­li­di­ok­si­din tal­tee­not­to osoit­tau­tuu kan­nat­ta­vak­si, met­sä­te­ol­li­suu­teen syn­tyy uu­si suur­ten vo­lyy­mien puu­poh­jai­nen raa­ka-ai­ne.

– Ta­voit­tee­nam­me on ja­los­taa poh­joi­ses­ta puus­ta yhä ar­vok­kaam­pia tuot­tei­ta. To­teu­tu­es­saan hii­li­di­ok­si­din tal­tee­not­to avai­si mah­dol­li­suu­det uu­del­le, mer­kit­tä­väl­le ke­mi­an­te­ol­li­suu­del­le Suo­meen ja kiih­dyt­täi­si suo­ma­lais­ta ve­ty­ta­lout­ta”, sa­noo Met­sä Grou­pin stra­te­gi­a­joh­ta­ja Sari Pa­ja­ri-Se­der­holm yh­ti­ön tie­dot­tees­sa.

Met­sä Grou­pis­sa syn­tyy vuo­sit­tain noin 12 mil­joo­naa ton­nia puu­pe­räis­tä hii­li­di­ok­si­dia, joka voi­tai­siin hyö­dyn­tää fos­sii­li­sia ma­te­ri­aa­le­ja kor­vaa­vien tuot­tei­den raa­ka-ai­nee­na tek­no­lo­gi­an ja mark­ki­noi­den ke­hit­ty­es­sä. Uu­siu­tu­val­la ener­gi­al­la tuo­te­tus­ta ve­dys­tä ja puu­pe­räi­ses­tä hii­li­di­ok­si­dis­ta voi­si val­mis­taa esi­mer­kik­si syn­teet­tis­tä me­taa­nia ja me­ta­no­lia ke­mi­an­te­ol­li­suu­den raa­ka-ai­neek­si.