Vil­le Vää­nä­nen / STT

Suo­ma­lai­sen val­mis­ta­jan meet­vurs­teis­ta ai­em­min ha­vai­tut he­pa­tiit­ti E -vi­ruk­set ovat sa­man­kal­tai­sia kuin suu­rel­la osal­la tänä vuon­na he­pa­tiit­ti E -epi­de­mi­as­sa sai­ras­tu­neil­la ih­mi­sil­lä, sel­vi­ää Ruo­ka­vi­ras­ton ja Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) te­ke­mäs­sä vi­rus­ten kan­ta­ver­tai­lus­sa.

THL:n ky­se­lys­sä he­pa­tiit­ti E -tar­tun­nan saa­neet ih­mi­set ker­toi­vat syö­neen­sä suo­ma­lai­sen val­mis­ta­jan tuot­tei­ta ver­tai­lu­hen­ki­löi­tä use­am­min. Tu­lok­set viit­taa­vat sii­hen, et­tä mer­kit­tä­vä osa ku­lu­van vuo­den tar­tun­nois­ta joh­tui mah­dol­li­ses­ti ky­sei­sen val­mis­ta­jan meet­vurs­tien syö­mi­ses­tä.

Epi­de­mi­as­sa on sai­ras­tu­nut tä­män vuo­den ai­ka­na yli 120 ih­mis­tä.

Kaik­ki meet­vurs­tie­rät, jois­ta he­pa­tiit­ti E -vi­rus ha­vait­tiin, on pois­tet­tu myyn­nis­tä.

Ruo­ka­vi­ras­to jat­kaa yhä mah­dol­lis­ten tar­tun­ta­läh­tei­den jäl­ji­tyk­siä elin­tar­vi­ke­vi­ra­no­mais­ten kans­sa. Myös elin­tar­vi­ke­tuot­tei­den tut­ki­muk­sia teh­dään edel­leen. He­pa­tiit­ti E pää­tyy meet­vurs­tiin to­den­nä­köi­sim­min raa­ka-ai­nees­ta, joka si­säl­tää vi­rus­ta. Tois­tai­sek­si tut­ki­muk­sis­sa ei ole tun­nis­tet­tu saas­tu­nut­ta raa­ka-ai­net­ta.

Vi­rus voi tart­tua suo­raan tar­tun­taa kan­ta­vas­ta eläi­mes­tä tai ih­mi­ses­tä. Sitä esiin­tyy tyy­pil­li­ses­ti si­oil­la, mut­ta sitä on ha­vait­tu myös vil­li­si­oil­la ja hir­vie­läi­mil­lä. Myös esi­mer­kik­si he­vo­sil­la sen esiin­ty­mi­nen on mah­dol­lis­ta.

Kuu­men­nus tu­ho­aa vi­ruk­sen, mut­ta meet­vurs­tin val­mis­tuk­ses­sa li­haa ei kuu­men­ne­ta.