Lou­nais-Suo­men po­lii­si on saa­nut val­miik­si Rau­mal­la hel­mi­kuus­sa ta­pah­tu­neen epäil­lyn hen­ki­ri­kok­sen esi­tut­kin­nan. Mur­han li­säk­si 28-vuo­ti­as­ta mies­tä epäil­lään myös tör­ke­äs­tä am­pu­ma-ase­ri­kok­ses­ta, tör­ke­äs­tä ryös­tös­tä, vaa­ran ai­heut­ta­mi­ses­ta sekä huu­mau­sai­neen käyt­tö­ri­kok­ses­ta.

Po­lii­si sai 14. hel­mi­kuu­ta puo­len­päi­vän ai­kaan usei­ta il­moi­tuk­sia Me­ri­rau­man kau­pun­gi­no­sas­sa, Paat­ti­po­lun lä­hei­syy­des­tä am­mu­tuis­ta lau­kauk­sis­ta.

Pian lau­kaus­ten jäl­keen pai­kal­le saa­pu­neet po­lii­si­par­ti­ot ot­ti­vat il­moit­ta­jien an­ta­mien tun­to­merk­kien pe­rus­teel­la ta­pah­tu­ma­pai­kan lä­his­töl­tä kiin­ni ri­kok­sis­ta epäil­lyn mie­hen.

Ta­pah­tu­ma­pai­kal­la teh­ty­jen sel­vi­tys­ten pe­rus­teel­la po­lii­si tar­kas­ti Paat­ti­po­lul­la si­jait­se­van ker­ros­ta­lo­a­sun­non, jos­ta po­lii­si löy­si me­neh­ty­nee­nä noin 50-vuo­ti­aan mie­hen.

Esi­tut­kin­nan pe­rus­teel­la asun­nos­ta me­neh­ty­nee­nä löy­ty­nyt mies oli sur­mat­tu am­pu­ma-aseel­la.

– Po­lii­si ta­ka­va­ri­koi ta­pah­tu­ma­pai­kan lä­hei­syy­des­tä epäil­lyn käyt­tä­män sur­ma-aseen. Ase on mal­lil­taan so­ti­las­ki­vää­ri, joka luo­ki­tel­laan eri­tyi­sen vaa­ral­li­sek­si am­pu­ma-aseek­si, ker­too tut­kin­nan­joh­ta­ja, ri­kos­ko­mi­sa­rio Kim­mo Lind­holm Lou­nais-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sel­ta.

Epäil­lyl­lä ei ol­lut lu­paa ky­sei­seen asee­seen, ei­kä esi­tut­kin­nas­sa myös­kään sel­vin­nyt, mis­tä tai mitä tar­koi­tus­ta var­ten ase oli han­kit­tu.

To­dis­ta­ja­ha­vain­to­jen sekä tek­ni­sen tut­kin­nan avul­la po­lii­si sel­vit­ti, et­tä ta­ka­va­ri­koi­dul­la aseel­la am­mut­tiin lau­kauk­sia myös ul­ko­na, Kar­hu­lin­nan juok­su­hau­ta-alu­eel­la, joka si­jait­see sur­ma­pai­kan vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä.

Lau­kauk­set am­mut­tiin asut­tu­jen kiin­teis­tö­jen suun­taan. Tek­ni­ses­sä tut­kin­nas­sa po­lii­si on tal­ti­oi­nut luo­tien is­ke­miä asuin­ta­lon ul­ko­ra­ken­nuk­sen sei­näs­tä sekä ai­das­ta. Lau­kaus­ten ai­kaan kiin­teis­tön pi­hal­la liik­kui yk­si ih­mi­nen, joka ei lii­ty mi­ten­kään epäil­tyyn hen­ki­ri­kok­seen.

Kiin­ni­o­ton yh­tey­des­sä po­lii­si ta­ka­va­ri­koi epäil­lyn hal­lus­ta vä­häi­sen mää­rän huu­mau­sai­nei­ta sekä hen­ki­ri­kok­sen uh­rin omai­suut­ta.

Esi­tut­kin­nan ai­ka­na epäil­ty ei ole mi­ten­kään kom­men­toi­nut esi­tet­ty­jä ri­ko­se­päi­ly­jä. Epäil­ty on edel­leen van­git­tu­na.

– Esi­tut­kin­nas­sa ei ole sel­vin­nyt mo­tii­via hen­ki­ri­kok­seen. Esi­tut­kin­nas­sa saa­tu­jen tie­to­jen mu­kaan uh­ri ja epäil­ty te­ki­jä tun­si­vat toi­sen­sa en­tuu­des­taan, Lind­holm sa­noo.

Ju­tun esi­tut­kin­ta on päät­ty­nyt, ja asia on siir­ty­nyt syy­te­har­kin­taan.