STT

Lä­hes kah­den mil­joo­nan suo­ma­lai­sen pi­tää muis­taa tar­kis­taa ja tar­vit­ta­es­sa täy­den­tää esi­täy­tet­tyä ve­roil­moi­tus­ta vii­meis­tään tä­nään.

Osal­la mää­rä­päi­vä muu­tok­sien te­ke­mi­sel­le oli jo ai­em­min, osal­la vas­ta en­si vii­kol­la. Oma mää­rä­päi­vä sel­vi­ää esi­täy­te­tyl­tä ve­roil­moi­tuk­sel­ta.

Suu­rim­man osan ei tar­vit­se täy­den­tää tai kor­ja­ta esi­täy­te­tyn ve­roil­moi­tuk­sen tie­to­ja, vaan pelk­kä tar­kis­ta­mi­nen riit­tää. Ve­ro­hal­lin­to suo­sit­te­lee täy­den­tä­mään ve­roil­moi­tuk­sen tie­dot Oma­ve­ros­sa.

Tyy­pil­li­siä it­se täy­den­net­tä­viä vä­hen­nyk­siä ovat ko­din ja työ­pai­kan vä­li­set mat­ka­ku­lut, etä­työ­hön liit­ty­vät vä­hen­nyk­set, muut tu­lon­hank­ki­mis­me­not sekä ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys. Tu­lois­ta puo­les­taan esi­mer­kik­si vuok­ra­tu­lot, vir­tu­aa­li­va­luut­ta­tu­lot ja tu­lot alus­toil­la teh­dys­tä si­säl­lön­tuo­tan­nos­ta pi­tää il­moit­taa it­se.

Vii­me vuon­na Ve­ro­hal­lin­to lä­het­ti esi­täy­te­tyn ve­roil­moi­tuk­sen 5,5 mil­joo­nal­le hen­ki­löl­le, jois­ta täy­den­nyk­siä sii­hen teki noin 1,4 mil­joo­naa hen­ki­löä.

Jos ve­roil­moi­tus­taan täy­den­tää myö­häs­sä, voi jou­tua mak­sa­maan myö­häs­ty­mis­mak­sun tai ve­ron­ko­ro­tuk­sen.