Mark­ku Uha­ri / STT

Kan­sa­ne­dus­ta­ja Mia Lai­ho pyr­kii ko­koo­muk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si. Ko­koo­mus­joh­toa va­li­taan uu­del­le kau­del­le puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa ke­sä­kuus­sa Tam­pe­reel­la.

Lai­ho on ol­lut puo­lu­een kan­sa­ne­dus­ta­ja vuo­des­ta 2018, ja hä­net on va­lit­tu teh­tä­vään Uu­den­maan vaa­li­pii­ris­tä. Lai­ho on kou­lu­tuk­sel­taan lää­ke­tie­teen toh­to­ri, ja hän toi­mii myös Län­si-Uu­den­maan hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na. Hän ker­too tie­dot­tees­saan saa­neen­sa usei­ta yh­tey­de­not­to­ja, jois­sa hän­tä on pyy­det­ty aset­tu­maan eh­dol­le teh­tä­vään.

– Suo­mi on mo­nin osin uu­den edes­sä. Tur­val­li­suus­ky­sy­mys­ten li­säk­si tar­vit­sem­me eri­tyi­sen vah­vaa so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon osaa­mis­ta, Lai­ho to­te­aa tie­dot­tees­saan.

Puo­lu­een kol­mes­ta ny­kyi­ses­tä va­ra­pu­heen­joh­ta­jas­ta ul­ko­mi­nis­te­ri Eli­na Val­to­nen on il­moit­ta­nut jät­täy­ty­vän­sä pai­kal­ta. Sen si­jaan kun­ta- ja alu­e­mi­nis­te­ri An­na-Kai­sa Iko­nen sekä puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Ant­ti Häk­kä­nen ovat il­moit­ta­neet ta­voit­te­le­van­sa jat­ko­kaut­ta.

Pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­po on toi­mi­nut ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na vuo­des­ta 2016. Ku­kaan ei ole jul­ki­ses­ti aset­tu­nut haas­ta­maan Or­poa teh­tä­väs­sä.

Ko­koo­muk­sen puo­lu­e­ko­kous pi­de­tään ke­sä­kuun puo­les­sa­vä­lis­sä Tam­pe­re-ta­los­sa.