Uu­tis­Rau­ma

Ma­ri­na Vis­tan omis­ta­jat Tuo­mas Kai­ti­la, Tuo­mas Toi­va­nen ja Jus­si Seik­ku­la oli­vat sil­min­näh­den hel­pot­tu­nei­ta ja tyy­ty­väi­siä, kun kel­lu­va sau­na­laut­ta oli saa­tu pai­koil­leen Sy­vä­rau­maan. Laut­ta hi­nat­tiin te­la­kal­ta Sy­vä­rau­man­lah­del­le ja kiin­ni­tet­tiin jy­ke­vil­lä kiin­nik­keil­lä ran­taan Ma­ri­na Vis­tan te­ras­sin eteen.

– Lan­kon­kit me­ni­vät ker­ral­la pai­koil­leen ja laut­ta is­tuu kuin na­ku­tet­tu. Ot­ta­en huo­mi­oon, et­tä sitä ei ole ker­taa­kaan käy­ty täs­sä ko­kei­le­mas­sa, niin huip­pu­suo­ri­tus, Kai­ti­la kiit­te­li.

Lau­tan run­ko­na on Rau­man te­la­kal­la alun pe­rin Du­bai­hin teh­tä­viä luk­sus-ra­ken­nuk­sia var­ten val­mis­tet­tu kel­lu­va ra­ken­nel­ma. Ne­li­ön­mal­li­sen 20 ker­taa 20 met­rin lau­tan pääl­lä ole­va sau­na­ra­ken­nus on si­joi­tet­tu toi­seen reu­naan, mikä toi haas­tei­ta eri­tyi­ses­ti nos­tol­le te­la­kal­ta ve­teen.

– Lau­tas­sa on val­mii­na pai­no­las­ti­tan­kit, joil­la se saa­tiin kyl­lä ve­des­sä suo­raan, mut­ta nos­tos­sa ei pai­non vuok­si nii­tä täy­tet­ty. Hie­nos­ti se kui­ten­kin ve­teen saa­tiin, Kai­ti­la ku­vai­li.

Sau­na­laut­taan tu­lee kaik­ki tek­niik­ka säh­köi­neen ja läm­min­ve­si­va­raa­ji­neen. Se on kyt­ket­ty säh­kö-, vesi- ja vie­mä­ri­verk­koon. Läm­pöä sau­noi­hin tuo­vat Nar­vin var­ta vas­ten val­mis­ta­mat säh­kö­kiu­kaat.

Sau­na­laut­taan tu­lee kak­si sau­naa, jois­ta mo­lem­mis­ta on pää­sy lau­tan län­si­puo­len ui­ma­por­tail­le. Mo­lem­mis­sa sau­nois­sa on myös isot ik­ku­nat län­teen.

– Säh­kö­työt, la­si­kai­tei­den asen­nuk­set ja vii­meis­te­ly on su­ju­nut hy­vää vauh­tia ja sau­no­maan pääs­tään lä­hi­päi­vi­nä, Tuo­mas Toi­va­nen lu­pai­lee.