Jan­ne Ran­ta­nen

Tom­mi Suok­nuu­ti pi­tää Rau­maa yhä ko­ti­kau­pun­ki­naan, vaik­ka hän on asu­nut Hel­sin­gis­sä jo pa­ri­kym­men­tä vuot­ta.

– Rau­mal­la on van­hem­mat ja ys­tä­viä. Las­ten kans­sa käy­dään siel­lä. Kyl­lä mä Rau­man uu­ti­sia seu­raan sekä Luk­koa ja tie­tys­ti Ii­ro­ja, ker­too Suok­nuu­ti.

Yk­kös­di­va­ria Pal­lo-Ii­rois­sa pe­lan­nut Suok­nuu­ti tun­ne­taan bras­si­fu­tik­sen ys­tä­vä­nä. Toi­sil­le Suok­nuu­ti on mu­sa­mies. Jos­kus nämä yh­dis­ty­vät, esi­mer­kik­si maa­lis­kuus­sa jul­kais­ta­val­la Vee Leh­ti­nen & Ruis­lin­nut -bän­din sing­lel­lä Si­ni­nen het­ki. Vee on jal­ka­pal­lon suo­men­mes­ta­ruu­den voit­ta­nut Vil­le Leh­ti­nen.

– Pe­la­sim­me Ii­rois­sa yh­des­sä ja meil­lä oli bän­di ni­mel­tä Si­ni­nen Het­ki. Kei­koil­la esi­tim­me bii­siä, joka nyt jul­kais­taan sink­ku­na. Ai­ka pe­rin­teis­tä is­kel­mää se on. Pari bii­siä teim­me sa­mal­la val­miik­si vuo­ro­aan odot­ta­maan, ker­too Suok­nuu­ti, joka soit­ti rum­pu­ja stu­di­os­sa.

Suo­kon Tal­li on Suok­nuu­tin tuo­re yri­tys, joka myy musa-, ko­me­dia- ja lu­en­to­keik­ko­ja muun mu­as­sa Joo­nas Saar­ta­mol­le, Piia Ko­ri­se­val­le, Pulk­ki­sel­le ja Dree Be­at­ma­ke­ril­le.

– Pii­an lu­en­to­myy­jä lo­pet­ti ja hän ky­syi voi­sin­ko jat­kaa. Olen pal­kan­nut kol­me pro­vik­ka­palk­kais­ta myy­jää, kaik­ki mei­dän en­ti­siä työ­pa­ja­lai­sia. Hie­noa, kun voin hei­tä työl­lis­tää.

Työ­pa­jo­ja Suok­nuu­ti al­koi pyö­rit­tää Base Camp -yh­dis­tyk­sen ni­mis­sä vuon­na 2010. Ko­ro­na pani sto­pin niil­le töil­le. Sit­ten Suok­nuu­ti oli SPR:llä krii­si-ja per­he­työs­sä, Maa­il­ma ky­läs­sä -fes­ti­vaa­lin tuot­ta­ja­na ja osa-ai­kai­se­na työn­te­ki­jä­nä alai­käis­ten vas­taa­not­to­kes­kuk­ses­sa.

Suok­nuu­ti vai­kut­taa in­nos­tu­neel­ta, kun työ­pa­jat te­ke­vät pa­luu­ta. Ke­vääl­lä on kuu­kau­den pi­lot­ti, jos­sa ri­kos­ten po­luil­le har­hau­tu­neet nuo­ret pää­se­vät te­ke­mään mu­saa kun­non stu­di­oon ja sa­mal­la ryh­mäy­ty­mään.

– Syk­syl­lä pi­täi­si al­kaa työ­pa­jo­ja il­man van­hem­pia Suo­meen tul­leil­le lap­sil­le ja nuo­ril­le. Mu­siik­ki on maa­il­man kie­li, joka aut­taa löy­tä­mään ka­ve­rei­ta uu­des­sa maas­sa ja vie­raas­sa kult­tuu­ris­sa.

Nuo­ri­so­työ ja kult­tuu­ri ovat Suok­nuu­til­le sy­dä­men asia. Var­sin­kin, kun nii­tä saa teh­dä oma­na jut­tu­na.

– Kiva fii­lis on täl­lä het­kel­lä, sa­noo Suok­nuu­ti, joka on avoi­mes­ti pu­hu­nut myös sai­ras­tu­mi­ses­ta ma­sen­nuk­seen.

Kun Base Camp -toi­min­ta käyn­nis­tyi, apu­ra­ho­ja sai ai­ka hel­pos­ti. Sit­tem­min apu­ra­hat ovat pie­nen­ty­neet ja kil­pai­lu ki­ris­ty­nyt.

– Meil­lä on hyvä uu­si tii­mi ka­sas­sa. Luo­tan sii­hen, et­tä ra­hoi­tus taas jär­jes­tyy. Mie­les­tä­ni teem­me hy­vää ja tär­ke­ää työ­tä. Au­tam­me ih­mi­siä ja työl­lis­täm­me.

Joo­nas Saar­ta­mol­ta tu­lee myös uut­ta mu­saa noin 15 vuo­den tau­on jäl­keen. Tuot­ta­ja on rau­ma­lais­läh­töi­nen Jaak­ko ”Jake The Break” El­si­lä.

– Joo­nak­sen olen tun­te­nut pa­ri­kym­men­tä vuot­ta. Hä­nen kak­si ekaa le­vy­ään ovat mei­dän te­ke­miä. Joo­nas oli myös mu­ka­nam­me, kun teim­me mu­sa­dek­ka­rin Rio de Ja­nei­ron slum­meis­sa.

En­tä vie­lä­kö Tom­mi Suok­nuu­ti ve­tää nap­pu­la­ken­gät jal­koi­hin­sa?

– Puis­to­lan Ur­hei­li­joil­la on kak­si hönt­sä­vuo­roa vii­kos­sa. Vä­lil­lä käyn myös PuiU:n fut­sal-tree­neis­sä.