Mia Pel­to­la, Nina Tör­nudd / STT

Vih­rei­den joh­to tyr­mää puo­lu­een en­ti­sen pu­heen­joh­ta­jan Tar­ja Cron­ber­gin esiin­ty­mi­set Ve­nä­jäl­lä. Vih­rei­den ny­kyi­nen pu­heen­joh­ta­ja So­fia Vir­ta ker­too vies­ti­pal­ve­lu X:ssä, et­tei puo­lue tien­nyt Cron­ber­gin toi­min­nas­ta. Vir­ta sa­noo myös, et­tei Cron­ber­gil­lä ole mi­tään roo­lia vih­rei­den tä­män­het­ki­ses­sä toi­min­nas­sa.

– Vih­rei­den kan­ta on sel­vä: Ve­nä­jä on ter­ro­ris­ti­val­tio, Pu­ti­nin vies­til­le ei tule an­taa lain­kaan ti­laa ei­kä ti­lai­suuk­siin osal­lis­tua, Vir­ta kir­joit­taa ja jat­kaa, et­tä Uk­rai­naa on tu­et­ta­va tin­ki­mät­tä.

Vih­rei­den edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja At­te Har­jan­ne puo­les­taan sa­noo X:ssä muun mu­as­sa, et­tei ke­nen­kään pi­täi­si ruok­kia Ve­nä­jän vi­ha­mie­lis­tä pro­pa­gan­daa osal­lis­tu­mal­la sitä tu­ke­viin ti­lai­suuk­siin.

Il­ta­leh­ti ker­toi ai­em­min tä­nään, et­tä en­ti­nen työ­mi­nis­te­ri ja vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja Cron­berg on vie­rail­lut Uk­rai­nan so­dan ai­ka­na Ve­nä­jäl­lä se­mi­naa­reis­sa, jot­ka on lii­tet­ty Krem­lin vai­kut­ta­mi­so­pe­raa­ti­oon. Il­ta­leh­ti on teh­nyt uu­ti­syh­teis­työ­tä eri mai­den vies­ti­mien kans­sa.

Seminaareissa Kaliningradissa ja Moskovassa

Il­ta­leh­den mu­kaan Cron­berg oli huh­ti­kuus­sa Ka­li­ning­ra­dis­sa pu­hu­mas­sa Bal­tic Plat­form -se­mi­naa­ris­sa, joka jär­jes­tet­tiin osa­na Im­ma­nu­el Kan­tin 300-vuo­tis­juh­la­se­mi­naa­ria.

Bal­tic Plat­for­mis­ta on pu­hut­tu Vla­di­mir Pu­ti­nin pre­si­den­tin­hal­lin­non mää­rää­mä­nä vai­kut­ta­mi­so­pe­raa­ti­o­na. Asia pal­jas­tuu Krem­lin si­säi­sis­tä asi­a­kir­jois­ta, jot­ka myös Il­ta­leh­ti ker­too saa­neen­sa. Ope­raa­ti­on ta­voit­tee­na on muo­ka­ta yleis­tä mie­li­pi­det­tä Ve­nä­jän ta­voit­tei­siin so­pi­vak­si niin Bal­ti­an mais­sa, Poh­jois­mais­sa kuin Sak­sas­sa, leh­ti ker­too.

Leh­den mu­kaan Cron­berg oli myös pu­hu­mas­sa Mos­ko­vas­sa vii­me mar­ras­kuus­sa. Hän esiin­tyi Pri­ma­kov Re­a­dings -se­mi­naa­ris­sa. Se­mi­naa­ri oli yk­si Krem­lin suun­ni­tel­mis­sa mai­ni­tuis­ta vai­kut­ta­mi­so­pe­raa­ti­on ti­lai­suuk­sis­ta.

Il­ta­leh­den mu­kaan Cron­berg ker­toi Mos­ko­vas­sa EU:n to­teut­ta­van ja­ko­lin­jo­jen po­li­tiik­kaa. Ka­li­ning­ra­dis­sa hän tois­ti Mos­ko­vas­sa esit­tä­män­sä aja­tuk­sen Poh­jo­lan ju­lis­tau­tu­mi­ses­ta ydi­na­seet­to­mak­si.

Ruotsin hallitus haluaa vastauksia

Cron­ber­gin vie­rai­lu on nous­sut esil­le myös Ruot­sis­sa. Ruot­sa­lais­leh­ti Exp­res­sen ker­too, et­tä Ruot­sin hal­li­tus ai­koo kes­kus­tel­la Tuk­hol­man rau­han­tut­ki­mu­sins­ti­tuu­tin (Sip­ri) kans­sa Cron­ber­gin mat­kas­ta Ve­nä­jän Ka­li­ning­ra­dis­sa jär­jes­tet­tyyn se­mi­naa­riin. Ke­hi­tys­mi­nis­te­ri Jo­han Fors­sell sa­noo Ruot­sin hal­li­tuk­sen ha­lu­a­van tie­tää, mi­hin toi­miin Sip­ri on tart­tu­nut, jot­ta vält­tyi­si jou­tu­mas­ta hy­väk­si­käy­te­tyk­si Ve­nä­jän vai­ku­tu­so­pe­raa­ti­ois­sa.

– Tämä he­rät­tää pal­jon ky­sy­myk­siä. Meil­lä on ag­g­res­sii­vi­nen Ve­nä­jä, joka le­vit­tää mää­rä­tie­toi­ses­ti pro­pa­gan­daa ja di­sin­for­maa­ti­o­ta ai­na kun voi. Mei­dän on ol­ta­va he­reil­lä näis­sä asi­ois­sa ja tie­toi­sia vaa­ras­ta jou­tua tä­män pro­pa­gan­dan vä­li­neek­si, Fors­sell sa­noo leh­del­le.

Sip­ri on Ruot­sin val­ti­o­päi­vien pe­rus­ta­ma ja saa suu­ren osan ra­hoi­tuk­ses­taan Ruot­sin val­ti­ol­ta.

Cronberg sanoo tekevänsä tutkimusta

Cron­berg se­lit­ti Il­ta­leh­del­le vie­rai­lu­jaan Ve­nä­jäl­lä tut­ki­muk­sen te­ke­mi­sel­lä.

– Teen täl­lä het­kel­lä tut­ki­mus­ta Ve­nä­jän roo­lis­ta ydi­na­se­jär­jes­tel­mäs­sä, ja kir­joi­tan sii­tä kir­jaa. Täl­lai­ses­sa tut­ki­muk­ses­sa on erit­täin tär­ke­ää, et­tä ym­mär­rän ja tie­dän, mitä Ve­nä­jäl­lä ta­pah­tuu ydi­na­se­ky­sy­myk­siin liit­ty­en.

Mos­ko­vaan Cron­ber­giä suo­sit­te­li pu­hu­jak­si Suo­men Ve­nä­jän-suur­lä­het­ti­läs Ant­ti He­lan­te­rä. Ka­li­ning­ra­din-vie­rai­luun an­toi lu­van Cron­ber­gin edus­ta­man Tuk­hol­man rau­han­tut­ki­mu­sins­ti­tuu­tin (Sip­ri) joh­ta­ja Dan Smith.

Esi­mer­kik­si Exp­res­sen ja In­si­der uu­ti­soi­vat Smit­hin sa­no­neen, et­tä Cron­berg teki pää­tök­sen ti­lai­suu­teen osal­lis­tu­mi­ses­ta it­se ei­kä hän edus­ta­nut siel­lä Sip­riä. Smith kom­men­toi, et­tä ti­lai­suu­teen osal­lis­tu­mi­nen on ol­lut tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta kom­mu­ni­kaa­ti­on yl­lä­pi­tä­mi­sek­si vai­kei­na­kin ai­koi­na.

Cron­berg sa­noo, et­tä jos osoit­tau­tui­si, et­tä län­si­mai­sia asi­an­tun­ti­joi­ta käy­tet­täi­siin Ve­nä­jän in­for­maa­ti­o­vai­kut­ta­mi­ses­sa, hän ei osal­lis­tui­si ti­lai­suuk­siin Ve­nä­jäl­lä.

Cron­berg toi­mi työ­mi­nis­te­ri­nä vuo­si­na 2007–2009. Hän toi­mi vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja­na vuo­si­na 2005–2009.

STT ei ole ta­voit­ta­nut maa­nan­tai­na Cron­ber­giä.