Em­mi Til­vis / STT

Hel­sin­gin Sa­no­mat aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut, ker­too Sa­no­ma tie­dot­tees­saan. Jär­jes­te­ly voi joh­taa HS:ssä enim­mil­lään kah­den­kym­me­nen työ­teh­tä­vän vä­he­ne­mi­seen. Muu­tos­neu­vot­te­lu­jen pii­ris­sä on leh­den koko hen­ki­lös­tö joi­ta­kin poik­keuk­sia lu­kuun ot­ta­mat­ta.

Or­ga­ni­saa­ti­o­muu­tok­sen yh­tey­des­sä pää­toi­mit­ta­ja­mal­lia muu­te­taan. Hel­sin­gin Sa­no­mat siir­tyy kah­den pää­toi­mit­ta­jan mal­liin, ja jako uu­tis­lin­jaan ja eril­li­seen sy­ven­tä­vään lin­jaan päät­tyy. Sy­ven­tä­vien si­säl­tö­jen pää­toi­mit­ta­ja Lau­ra Saa­ri­kos­ki on ir­ti­sa­nou­tu­nut HS:n pal­ve­luk­ses­ta.

– Kol­me pää­toi­mit­ta­jaa on ol­lut poh­jois­mai­ses­sa me­di­a­mark­ki­nas­sa poik­keus. Olem­me so­pi­neet Lau­ra Saa­ri­kos­ken kans­sa asi­as­ta hy­väs­sä hen­ges­sä. Lau­ra on Suo­men joh­ta­via jour­na­lis­te­ja ja teh­nyt Hel­sin­gin Sa­no­mis­sa pit­kän ja pal­ki­tun uran, mis­tä iso kii­tos, sa­noo tie­dot­tees­sa Hel­sin­gin Sa­no­mien vas­taa­va pää­toi­mit­ta­ja Er­ja Ylä­jär­vi.

Ylä­jär­vi aloit­ti HS:n vas­taa­va­na pää­toi­mit­ta­ja­na syys­kuus­sa.

Sisältötiimit osastojen sijaan

Hel­sin­gin Sa­no­mis­sa läh­tö­koh­ta­na on yk­sin­ker­tais­taa or­ga­ni­saa­ti­o­ra­ken­net­ta ja sel­keyt­tää joh­ta­mis­ta, tie­dot­tees­sa ker­ro­taan. Stra­te­gi­se­na ta­voit­tee­na on vauh­dit­taa di­gi­taa­lis­ta kas­vua.

– Di­gi­taa­lis­ten ti­lauk­sien mää­rä kas­vaa ja me­di­an ku­lu­tus siir­tyy di­giin kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la. Ta­voit­tee­nam­me on or­ga­ni­saa­tio, joka vas­taa ai­dos­ti ku­lu­tuk­sen muu­tok­seen. Toi­mi­tuk­sem­me on mo­ni­mut­kai­nen ja ra­ken­teet pit­käl­ti ajal­ta en­nen di­gi­taa­lis­ta muu­tos­ta,

Suun­ni­tel­tu uu­si or­ga­ni­saa­tio pe­rus­tuu pai­ne­tun leh­den osas­to­jen si­jaan pie­nem­piin si­säl­tö­tii­mei­hin.

– Suo­mi muut­tuu no­pe­as­ti, jo­ten toi­mi­tuk­sen on pys­tyt­tä­vä myös re­a­goi­maan no­pe­am­min, esi­mer­kik­si muo­dos­ta­mal­la eri­kois­ti­lan­teis­sa uu­sia toi­mit­ta­ja­ryh­miä.

Läh­tö­koh­ta­na on li­sä­tä kir­joit­ta­vien toi­mit­ta­jien mää­rää.

– Ai­he­pii­reis­tä vah­vis­tam­me muun mu­as­sa ta­lou­den ja po­li­tii­kan uu­ti­soin­tia. Esi­mer­kik­si myös kir­jal­li­suu­teen on tar­koi­tus pa­nos­taa, sa­noo Ylä­jär­vi.

Myös Sa­no­man B2B-lii­ke­toi­min­ta­yk­sik­kö suun­nit­te­lee or­ga­ni­saa­ti­o­muu­tok­sia. B2B tar­koit­taa myyn­tiä yri­tyk­sel­tä yri­tyk­sel­le. Jär­jes­te­ly voi joh­taa enim­mil­lään kah­den­kym­me­nen­vii­den työ­teh­tä­vän vä­he­ne­mi­seen.

Sa­no­ma on STT:n pää­o­mis­ta­ja.