Nii­lo Si­mo­jo­ki, Kai­su Suo­pan­ki / STT

EU:n ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­rit ovat hy­väk­sy­neet ko­kouk­ses­saan kiis­tel­lyn en­nal­lis­ta­mi­sa­se­tuk­sen. Niuk­ka enem­mis­tö syn­tyi, kun ai­em­min pi­dät­täy­ty­neen Itä­val­lan vih­rei­den ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri Le­o­no­re Ge­wes­s­ler ää­nes­ti esi­tyk­sen puo­les­ta.

Suo­men ym­pä­ris­tö- ja il­mas­to­mi­nis­te­ri Kai Myk­kä­nen (kok.) ää­nes­ti esi­tys­tä vas­taan. Hän viit­ta­si pu­heen­vuo­ros­saan ase­tuk­sen ai­heut­ta­mien kus­tan­nus­ten koh­dis­tu­van koh­tuut­to­mas­ti Suo­men kal­tai­siin mai­hin.

– Vaik­ka en­nal­lis­ta­mi­sa­se­tus on Suo­mel­le nyt sel­väs­ti ai­em­pia ver­si­oi­ta to­teut­ta­mis­kel­poi­sem­pi, em­me edel­leen­kään voi­neet tu­kea lop­pu­tu­los­ta, kos­ka mah­dol­li­suuk­sia rei­lum­mal­le kus­tan­nus­ja­ol­le oli­si ol­lut. Kes­kus­te­lus­sa sai kui­ten­kin laa­jas­ti kan­na­tus­ta tar­ve koh­tuul­lis­taa ku­lu­ja ja toi­mia oi­keu­den­mu­kai­ses­ti, jo­ten sen tu­lee nä­kyä toi­meen­pa­nos­sa, Myk­kä­nen sa­noo tie­dot­tees­sa.

En­nal­lis­ta­mi­sa­se­tus tu­lee voi­maan hei­nä–elo­kuus­sa. Sen jäl­keen uni­o­nin jä­sen­mail­la on kak­si vuot­ta ai­kaa laa­tia kan­sal­li­set en­nal­lis­ta­mis­suun­ni­tel­man­sa.

– Nyt läh­dem­me et­si­mään kei­not, joil­la ase­tuk­sen toi­meen­pa­no on Suo­men olois­sa mah­dol­li­sim­man kus­tan­nus­te­ho­kas­ta ja yh­teen­so­vi­tet­ta­vis­sa elin­kei­noi­him­me, Myk­kä­nen sa­noo.

Itä­val­las­sa maan ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­rin toi­min­ta on ai­heut­ta­nut si­sä­po­liit­ti­sen krii­sin. Itä­val­lan kan­san­puo­lu­et­ta (ÖVP) edus­ta­van liit­to­kans­le­ri Karl Ne­ham­me­rin mu­kaan ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ril­lä ei ol­lut oi­keut­ta ää­nes­tää ase­tuk­sen puo­les­ta.

Ne­ham­mer ker­too il­moit­ta­neen­sa EU:n pu­heen­joh­ta­ja­maal­le Bel­gi­al­le, et­tä Ge­wes­s­le­rin ää­nes­tys­pää­tös on lai­ton ja et­tä Itä­val­ta ai­koo vie­dä asi­an EU:n tuo­mi­ois­tui­meen.

EU:n en­nal­lis­ta­mi­sa­se­tus me­net­ti maa­lis­kuus­sa enem­mis­tön­sä jä­sen­mai­den kes­kuu­des­sa, kun Un­ka­ri kään­tyi sen kan­nat­ta­jis­ta vas­tus­ta­jien jouk­koon ja myös Suo­mi aset­tui sitä vas­tus­ta­maan ai­em­man pi­dät­täy­ty­mi­sen si­jaan. Tä­män jäl­keen kaa­vail­tu EU-mai­den ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­rien ää­nes­tys ase­tuk­sen hy­väk­sy­mi­ses­tä pe­rut­tiin.

Suo­mes­sa op­po­si­tio kan­nat­ti en­nal­lis­ta­mi­sa­se­tuk­sen hy­väk­sy­mis­tä, mut­ta hal­li­tus­puo­lu­ei­den enem­mis­tö vas­tus­ti.

"Valtava voitto Euroopan luonnolle"

En­nal­lis­ta­mi­sa­se­tuk­sen kes­kei­nen ta­voi­te on, et­tä EU-maat toi­mi­vat luon­to­ka­don py­säyt­tä­mi­sek­si eli luon­non mo­ni­muo­toi­suu­den puo­les­ta. Vas­ta­tuu­leen jou­tu­nut ase­tus kos­ki­si muun mu­as­sa soi­ta, kos­teik­ko­ja, niit­ty­jä, ve­sis­tö­jä, met­siä ja myös kau­pun­ke­ja.

Suo­men osal­ta luon­non ti­laa pa­ran­ta­via toi­mia ovat esi­mer­kik­si suo-ojien tuk­ki­mi­nen, joki- ja pu­rou­o­mien pa­laut­ta­mi­nen koh­ti luon­non­ti­laa sekä lai­dun­nuk­sen pa­laut­ta­mi­nen pe­rin­tei­ses­ti lai­dun­käy­tös­sä ol­leil­le alu­eil­le.

– Tämä lop­pu­tu­los on val­ta­va voit­to Eu­roo­pan luon­nol­le. En­nal­lis­ta­mi­sa­se­tus pa­kot­taa pyö­rät pyö­ri­mään ja ih­mi­sen kor­jaa­maan luon­nol­le ai­heut­ta­maan­sa hait­taa, WWF Suo­men joh­ta­va met­sä­a­si­an­tun­ti­ja Mai Suo­mi­nen rie­muit­si tie­dot­tees­sa ää­nes­tyk­sen jäl­keen.

– Ase­tuk­sen luon­to­hyö­dyt ovat il­mei­set, mut­ta se tuo myös mer­kit­tä­viä il­mas­to-, ta­lous- ja ter­veys­hyö­ty­jä, Suo­mi­nen jat­koi.

Tou­ko­kuus­sa jul­kis­te­tun Maa­il­man luon­non­sää­ti­ön WWF:n ja kol­men muun jär­jes­tön teet­tä­män ky­se­lyn mu­kaan EU:n en­nal­lis­ta­mi­sa­se­tus­ta vas­tus­ta­vien mai­den kan­sa­lai­sis­ta kol­me nel­jä­so­saa kan­nat­taa ase­tuk­sen hy­väk­sy­mis­tä. Suo­ma­lai­sis­ta ase­tus­ta kan­nat­ti 70 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta.

Ky­se­ly to­teu­tet­tiin Suo­mes­sa, Hol­lan­nis­sa, Un­ka­ris­sa, Ita­li­as­sa, Puo­las­sa ja Ruot­sis­sa, ja sii­hen haas­ta­tel­tiin noin 6 200:aa ih­mis­tä.