Lou­nais-Suo­men po­lii­si sel­vit­tää Rau­mal­la tors­tai­na ta­pah­tu­nut­ta lii­ken­ne­on­net­to­muut­ta, jos­sa louk­kaan­tui pol­ku­pyö­räi­li­jä. On­net­to­muu­den toi­se­na osa­puo­le­na ol­lut au­toi­li­ja pois­tui pai­kal­ta.

Rau­mal­la ta­pah­tui tors­tai­na noin kel­lo 9.35 ai­kaan hen­ki­lö­au­ton ja pol­ku­pyö­rän yh­teen­tör­mäys Sor­kan­tien ja Lei­ka­rin­kaar­teen ris­teyk­ses­sä. Tör­mäyk­sen jäl­keen au­toi­li­ja pois­tui py­säh­ty­mät­tä ta­pah­tu­ma­pai­kal­ta. Pol­ku­pyö­räi­li­jän mu­kaan pai­kal­ta pois­tu­nut au­to oli val­koi­nen ja uu­deh­ko, mah­dol­li­ses­ti ka­tu­maas­tu­ri­tyyp­pi­nen au­to, jon­ka kyy­dis­sä oli usei­ta hen­ki­löi­tä.

Pol­ku­pyö­räi­li­jä ei louk­kaan­tu­nut va­ka­vas­ti ti­lan­tees­sa.

Lou­nais-Suo­men po­lii­si tut­kii asi­aa lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­se­na ja pyy­tää ky­sei­sen au­ton kul­jet­ta­jaa il­moit­tau­tu­maan po­lii­sil­le.

Myös muut asi­aan liit­ty­vät mah­dol­li­set ha­vain­not ja vih­jeet pyy­de­tään toi­mit­ta­maan joko säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen vih­jeet.lou­nais-suo­mi@po­lii­si.fi tai pu­he­li­mit­se What­sApp- tai teks­ti­vies­til­lä nu­me­roon 050 411 7655.