STT

Eu­roop­pa- ja omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri An­ders Ad­lerc­reutz on va­lit­tu RKP:n uu­dek­si pu­heen­joh­ta­jak­si. En­nak­ko­suo­si­kik­si nous­sut Ad­lerc­reutz päi­hit­ti edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­jan Ot­to An­ders­so­nin ää­nin 183–84.

– RKP:llä on eri­tyi­nen teh­tä­vä suo­ma­lai­ses­sa po­li­tii­kas­sa. Me olem­me li­be­raa­li por­va­ril­li­nen vaih­to­eh­to. Kun muut puo­lu­eet ve­täy­ty­vät ää­ri­lai­doil­le ja ra­ken­ta­vat po­li­tiik­kaan­sa po­la­ri­saa­ti­on ja mus­ta­val­koi­sen maa­il­man­ku­van poh­jal­le, siel­lä tar­vi­taan RKP:tä, Ad­lerc­reutz sa­noi kii­tos­pu­hees­saan.

Kol­mas eh­do­kas oli puo­lu­een va­ra­pu­heen­joh­ta­ja, kan­sa­ne­dus­ta­ja Hen­rik Wickst­röm, joka kui­ten­kin il­moit­ti jo aa­mul­la jää­vän­sä pois ki­sas­ta. Wickst­röm sa­noi STT:lle ää­nes­tä­vän­sä it­se Ad­lerc­reut­zia.

Väis­ty­vä pu­heen­joh­ta­ja, ope­tus­mi­nis­te­ri An­na-Maja Hen­riks­son va­lit­tiin vii­me sun­nun­tai­na EU-par­la­ment­tiin. Ad­lerc­reutz on vaa­lien edel­lä sa­no­nut ai­ko­van­sa siir­tyä it­se ope­tus­mi­nis­te­rin pai­kal­le.

Wickt­röm ker­toi sun­nun­tai­aa­mu­na, et­tä luo­pu­mis­pää­tös kyp­syi puo­lu­e­ko­kouk­sen ai­ka­na. Wickst­röm ar­vi­oi, et­tä tuki hä­nen pu­heen­joh­ta­juu­del­leen ei ol­lut riit­tä­vää.

– RKP on haas­ta­vas­sa ti­lan­tees­sa, ja ha­lu­an an­taa tu­le­val­le pu­heen­joh­ta­jal­le vah­van man­daa­tin ja tu­len tu­ke­maan uut­ta puo­lu­e­joh­toa teh­tä­väs­sään, Wickst­röm ker­too tie­dot­tees­sa.

Wickst­röm sa­noo STT:lle käy­neen­sä kes­kus­te­lu­ja pii­rien pu­heen­joh­ta­jien kans­sa. Hän ker­too pi­tä­vän­sä tär­ke­ä­nä, et­tä pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­ta­va saa vah­van man­daa­tin.

Ää­niä Wickst­röm ei tes­ta­men­tan­nut kum­mal­le­kaan kil­pa­kump­pa­nil­le.

– Jo­kai­nen, joka oli­si lait­ta­nut mi­nut yk­kösp­ri­o­ri­tee­tik­si, saa päät­tää, ketä ää­nes­tää. Olen ta­van­nut kil­pa­kump­pa­nit täs­sä aa­mul­la ja sa­mal­la to­te­sin, et­tä tu­len ää­nes­tä­mään An­ders Ad­lerc­reut­zia, Wickst­röm ker­toi