Ee­tu Ha­lo­nen / STT

Suo­ma­lai­set saat­ta­vat ol­la näis­sä EU-vaa­leis­sa aa­vis­tuk­sen ak­tii­vi­sem­pia ää­nes­tä­jiä kuin edel­li­sis­sä EU-vaa­leis­sa. Näin ar­vi­oi val­tio-opin pro­fes­so­ri Åsa von Schoultz Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­ta STT:lle.

Hä­nen mu­kaan­sa täl­lä het­kel­lä näyt­tää sil­tä, et­tä ää­nes­tysp­ro­sent­ti tu­li­si nou­se­maan hie­man vuo­den 2019 vaa­leis­ta, jol­loin se oli Suo­mes­sa va­jaat 43 pro­sent­tia. Von Schoultz ar­vi­oi, et­tä tänä vuon­na ää­nes­tysp­ro­sent­ti voi­si nous­ta noin 45:n tie­tä­mil­le.

Run­saat mil­joo­na suo­ma­lais­ta ää­nes­ti en­nak­koon tiis­tai­na päät­ty­nees­sä en­nak­ko­ää­nes­tyk­ses­sä. Mää­rä kas­voi rei­lul­la 180 000:lla vuo­den 2019 vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tyk­ses­tä.

En­nak­ko­ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli kes­ki­viik­ko­na tar­ken­tu­nei­den tie­to­jen mu­kaan 25,4. Osuus ku­vaa ää­nes­tä­nei­den mää­rää kai­kis­ta ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta.

Von Schoult­zin mu­kaan vuo­den 2019 jäl­keen Suo­mes­sa pi­de­tyis­sä vaa­leis­sa on näh­ty, et­tä yli puo­let kai­kis­ta ää­nes­tä­neis­tä on an­ta­nut ää­nen­sä en­nak­koon. Näin on käy­nyt niin kun­nal­lis­vaa­leis­sa, alu­e­vaa­leis­sa, edus­kun­ta­vaa­leis­sa kuin pre­si­den­tin­vaa­leis­sa­kin.

– Ää­nes­tyst­ren­dis­sä on näh­tä­vis­sä sel­vä muu­tos ko­ro­na­pan­de­mi­an jäl­keen. Pan­de­mi­an ai­ka­na ja sen jäl­keen ai­em­paa suu­rem­pi osuus ää­nes­tä­jis­tä on ää­nes­tä­nyt en­nak­koon, von Schoultz sa­noo.

Vie­lä vuo­den 2019 EU-vaa­leis­sa en­nak­koon ää­nes­ti juu­ri ja juu­ri al­le puo­let kai­kis­ta ää­nes­tä­jis­tä. Vuon­na 2014 osuus oli vie­lä ma­ta­lam­pi, noin 42 pro­sent­tia.

Von Schoult­zin mu­kaan suo­ma­lais­ten ää­nes­tys­käyt­täy­ty­mi­ses­sä on siis ha­vait­tu sel­keä muu­tos. Ku­kaan ei tie­tys­ti pys­ty sa­no­maan etu­kä­teen, saa­ko tren­di jat­koa myös näis­sä vaa­leis­sa.

Jos kui­ten­kin ole­te­taan, et­tä suo­ma­lai­set ää­nes­täi­si­vät nyt sa­maan ta­paan kuin vii­mei­sim­mis­sä vaa­leis­sa, se tar­koit­tai­si, et­tä yli puo­let kai­kis­ta EU-vaa­lien ää­nis­tä oli­si jo an­net­tu.

– Jos ole­tam­me, et­tä suo­ma­lai­set käyt­täy­ty­vät nyt sa­moin kuin vii­me alu­e­vaa­leis­sa tai edus­kun­ta­vaa­leis­sa, ja teem­me sen poh­jal­ta hy­vin mal­til­li­sen las­kel­man, lo­pul­li­nen ää­nes­tysp­ro­sent­ti tu­li­si ole­maan noin 45, von Schoultz sa­noo.

– Jos taas ole­tam­me, et­tä ih­mi­set käyt­täy­ty­vät sa­mal­la ta­val­la kuin vuo­den 2019 EU-vaa­leis­sa, ää­nes­tysp­ro­sent­ti tu­li­si ko­ho­a­maan jopa lä­hel­le 50:tä. Se oli­si jo hy­vin mer­kit­tä­vä nou­su.

Suo­ma­lais­ten ää­nes­ty­sin­to eu­ro­par­la­ment­ti­vaa­leis­sa on ol­lut va­ro­vai­ses­sa nou­sus­sa vuo­den 2009 vaa­lien jäl­keen. Tuol­loin ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 40,3, jo­ten kym­me­nes­sä vuo­des­sa ak­tii­vi­suus on nyt­käh­tä­nyt eteen­päin rei­lul­la kah­del­la pro­sent­tiyk­si­köl­lä.

Von Schoultz ei pidä tätä vie­lä mi­ten­kään vah­va­na sig­naa­li­na, mut­ta kyl­lä muu­tos to­den­nä­köi­ses­ti jos­tain ker­too.

– Suo­ma­lai­set tun­tu­vat ole­van ai­na­kin hie­man kiin­nos­tu­neem­pia EU-vaa­leis­ta, ja vä­hän use­am­pi ih­mi­nen näyt­täi­si pi­tä­vän vaa­le­ja tär­kei­nä, hän poh­tii.

– Ää­nes­tysp­ro­sent­ti on sil­ti edel­leen ma­ta­la, kun se on al­le puo­let ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta. Kai­kis­ta vaa­leis­ta suo­ma­lai­set ää­nes­tä­vät edel­leen kaik­kein vä­hi­ten EU-vaa­leis­sa.

Suo­men ää­nes­tysp­ro­sent­ti alit­taa myös EU-mai­den kes­ki­ar­von, joka oli vii­me vaa­leis­sa noin 50 pro­sent­tia. EU:n kes­ki­ar­vo nou­si tuol­loin mer­kit­tä­väs­ti vuo­den 2014 vaa­leis­ta, jol­loin se oli 42,6 pro­sent­tia.

Von Schoultz to­sin muis­tut­taa, et­tä jois­sain mais­sa, ku­ten Bel­gi­as­sa, ää­nes­tä­mi­nen on pa­kol­lis­ta. Tämä hi­laa kes­ki­ar­voa ylös.

Jot­kut asi­an­tun­ti­jat ovat ar­vel­leet, et­tä EU:n kes­ki­mää­räi­nen ää­nes­tysp­ro­sent­ti saat­tai­si jäl­leen ko­ho­ta näis­sä vaa­leis­sa. Syyk­si on esi­tet­ty oi­keis­to­po­pu­lis­tis­ten puo­lu­ei­den nou­sua, von Schoultz ker­too.

– Nämä puo­lu­eet ovat hy­vin po­si­tii­vi­ses­sa nos­tees­sa ym­pä­ri Eu­roop­paa. Tämä saat­taa ak­ti­voi­da näi­den puo­lu­ei­den ää­nes­tä­jiä, jot­ka ei­vät ta­val­li­ses­ti ole ko­vin kiin­nos­tu­nei­ta EU-vaa­leis­ta.