Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Lu­kon mes­ta­ruu­teen vie­nyt val­men­ta­ja Pek­ka Vir­ta on yhä val­mis haa­la­ri­hom­miin.

Himo ei ole kui­ten­kaan niin kova, et­tä hän ot­tai­si vas­taan mitä ta­han­sa val­men­nus­pes­tiä, vaan to­te­aa van­he­tes­saan vii­sas­tu­neen­sa.

– Jos tu­lee so­pi­va tar­jous, niin mikä et­tei. Tar­jot­ta­van teh­tä­vän pi­tää kui­ten­kin ol­la sel­lai­nen, et­tä kaik­kia asi­at ovat seu­ras­sa kun­nos­sa, hän sa­noo.

Noil­la mää­ri­tel­mil­lään hän tar­koit­taa mo­nia asi­oi­ta: seu­ran ta­voit­tei­ta ja ta­voit­tei­den mu­kai­sia re­surs­se­ja ja me­nes­ty­mi­sen edel­ly­tyk­siä.

Vir­ta ei ha­lua pal­jas­taa seu­ro­ja, jot­ka ovat hä­nes­tä kiin­nos­tu­nei­ta. Ei­kä hän ha­lua re­tos­tel­la sen pa­rem­min ha­luk­kai­den mää­rää.

– Usei­ta nii­tä on ul­ko­mai­ta myö­ten, hän sen­tään pal­jas­taa.

Pek­ka Vir­ta on kat­sel­lut val­men­nus­pes­tien­sä jäl­keen jää­kiek­koa ihan uu­des­ta ja avar­ta­vas­ta nä­kö­kul­mas­ta. Hän on toi­mi­nut TuTo:n ylim­pien ju­ni­o­ri­jouk­ku­ei­den val­men­ta­jien tu­ke­na ja Äs­sien U-20 -mes­ta­ri­jouk­ku­een pää­val­men­ta­jan men­to­ri­na.

– Tämä on ol­lut hy­vin mie­len­kiin­tois­ta ai­kaa pa­ri­kym­men­tä vuot­ta kes­tä­neen val­men­nu­su­ran jäl­keen. Kyl­lä men­to­roin­ti ja se, et­tä jää enem­män ai­kaa poh­tia la­jia ko­ko­nais­val­tai­sem­min, nos­taa pin­taan mo­nia ky­sy­myk­siä, jois­ta jää­kiek­ko­pii­reis­sä pu­hu­taan lii­an vä­hän.

Yk­si Vir­ran esiin nos­ta­ma huo­li on jää­kie­kon har­ras­ta­mi­sen kal­leus ju­ni­o­reil­le. Se vai­kut­taa niin, et­tei la­jin pa­riin vält­tä­mät­tä tule riit­tä­väs­ti par­hai­ta pal­loi­lu­lah­jak­kuuk­sia.

Myös har­ras­ta­ja­mää­rät ovat las­ke­neet jo use­a­na vuon­na.

– Sa­li­ban­dy, jal­ka­pal­lo jne. ovat pal­jon hal­vem­pia har­ras­taa. Ei ih­me, jos van­hem­mat oh­jaa­vat lap­sen­sa näi­hin la­jei­hin jää­kie­kon si­jaan.

– Ruot­sis­sa pu­hu­taan ylei­ses­ti, et­tä jää­kie­kos­ta on tul­lut eliit­tiur­hei­lua. Meil­lä Suo­mes­sa ei saa käy­dä näin, Vir­ta va­roit­taa.

SM-lii­ga pe­rus­tet­tiin vuon­na 1976, kun Suo­men jää­kiek­koi­lu eli vah­vaa nou­sua muun mu­as­sa olo­suh­tei­den pa­ran­tu­mi­sen ja ylei­sön kas­va­van suo­si­on ta­kia.

Sa­mal­la pu­hut­tiin, mi­ten jää­kie­kon har­ras­ta­ja­mää­riä tu­li­si kas­vat­taa ja la­jia le­vit­tää laa­jal­le maa­kun­tiin. Vain sitä kaut­ta oli­si mah­dol­li­suus saa­da jää­kie­kon kiin­nos­tus­ta kas­va­tet­tua ja ha­ra­voi­tua lah­jak­kuu­det la­jin pa­riin. Nyt tuo asia on unoh­tu­nut ja mo­net maa­kun­tien seu­rat voi­vat huo­nos­ti tai ovat hen­ki­to­reis­saan.

– Ei ole niin, et­tä lu­paa­vim­mat nuo­ru­kai­set asu­vat Hel­sin­gin seu­dul­la, Tam­pe­reel­la tai Tu­rus­sa. Vi­reä toi­min­taa pi­täi­si ol­la laa­jas­ti koko val­ta­kun­nas­sa, Vir­ta muis­tut­taa.

Hä­nen mu­kaan­sa yk­si hyvä kei­no kiin­nos­tuk­sen li­sää­mi­seen maa­kun­nis­sa oli­si uu­dis­taa sar­ja­jär­jes­tel­mää, joka voi­si hyö­dyn­tää suo­ma­lais­ta huip­pu­kiek­koi­lua.

Hän pu­huu 12 jouk­ku­een lii­gas­ta, ja sen al­la ole­vas­ta toi­ses­ta, alem­mas­ta 12 jouk­ku­een lii­gas­ta.

– Taso ja kiin­nos­tus nou­si­si­vat mo­lem­mis­sa, hän va­kuut­taa.

Lii­gan kas­vaa en­si kau­del­la 16-jouk­ku­een sar­jak­si, kun Kiek­ko-Es­poo tu­lee mu­kaan.

Hän ei pidä laa­jen­ta­mis­ta mie­lek­kää­nä.

– Jos pää­lii­ga oli­si 12 jouk­ku­een sar­ja, pe­lin taso nou­si pom­min­var­mas­ti ja kiin­nos­tus kas­vai­si. Vas­taa­vas­ti 12 jouk­ku­een alem­paan sar­jaan tu­li­si uu­sia kiin­nos­ta­via jouk­ku­ei­ta lii­gas­ta. Muu­tos te­ki­si ai­van sa­maa alem­mal­le kuin pää­lii­gal­le, Vir­ta poh­ti.

Hän mu­kaan­sa nou­su­mah­dol­li­suus an­taa vie­lä pi­ris­tys­ruis­keen maa­kun­tien seu­roil­le ja nä­kyi­si myös ylei­sö­mää­ris­sä.

– Nä­ke­myk­se­ni mu­kaan myös nuo­rien pe­laa­jien ha­lua nous­ta alem­mas­ta lii­gas­ta pää­lii­gaan pe­laa­maan oli­si ai­em­paa ko­vem­pia jut­tu.

Vir­taa har­mit­taa se, et­tei jää­kie­kon ko­ko­nais­val­tai­ses­ta ke­hit­tä­mi­ses­tä käy­dä avoin­ta kes­kus­te­lua, ei­kä ki­pu­koh­tiin juu­ri puu­tu­ta.

– On­gel­ma on sii­nä, et­tei meil­lä ole ta­hoa, joka kat­soi­si la­jia ko­ko­nai­suu­te­na. Jo­kai­nen lii­ga­seu­ra kat­soo asi­oi­ta oman seu­ran nä­kö­kul­mas­ta; mikä sil­le on mah­dol­li­ses­ti eduk­si ja mikä ei.

Vir­ta heit­tää sar­kas­ti­ses­ti, et­tä jos vain muu­ta­mat niin sa­no­tut isot seu­rat päät­täi­si­vät, pe­lat­tai­siin­ko vain kuu­den jouk­ku­een pää­sar­jaa.

Hän nä­kee huip­pu­kiek­koi­lun le­vit­tä­mi­sen mah­dol­li­sim­man laa­jal­le maan­tie­teel­li­ses­ti pal­ve­le­van par­hai­ten la­jia nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa.

Val­men­nus- ja joh­to-or­ga­ni­saa­ti­ot ovat lii­gas­sa pai­su­neet. On ke­hi­tys­joh­ta­jaa, ur­hei­lu­joh­ta­jaa, val­men­nus­pääl­li­köi­tä, vi­de­o­val­men­ta­jaa ja ties mitä.

– Tar­vi­taan­ko täl­lais­ta komp­pa­ni­aa. Mi­ten tämä ko­ko­nai­suus tu­kee pää­val­men­ta­jan työ­tä ja pe­laa­jien ke­hit­tä­mis­tä, Vir­ta ky­syy pal­jon­pu­hu­vas­ti.

Vir­ta ei ha­lua ar­vos­tel­la mi­tään yk­sit­täis­tä seu­raa. Hä­nen pää­pont­ti­naan on ole­vien käy­tän­tei­den ky­see­na­lais­ta­mi­nen ja avoin poh­din­ta, mi­ten re­surs­se­ja voi­tai­siin mah­dol­li­ses­ti suun­na­ta toi­saal­le.

Pek­ka Vir­ta on kul­ke­nut pit­kän tien pe­laa­jas­ta huip­pu­val­men­ta­jak­si. Ura al­koi TuTo:n B-ju­ni­o­rien val­men­ta­ja­na vuon­na 2001.

Lii­gas­sa hän on val­men­ta­nut TPS:ää, Kal­Paa kah­des­ti, Äs­siä, Luk­koa ja Sai­Paa. Ruo­tis­sa hän pii­pah­ti edel­lis­kau­te­na Nyb­ro Vi­king­sin käs­ki­jä­nä. Lu­kos­sa tuli mes­ta­ruus ja Kal­Pan toi­sel­la kau­del­la vuo­den val­men­ta­jan tit­te­li.