Pasi Rein / STT

Jää­kiek­ko­liit­to sel­vit­tää al­le 17-vuo­ti­ai­den jää­kiek­ko­tur­nauk­sen ta­pah­tu­mia vii­me vii­kol­ta. Ruot­sin jää­kiek­ko­liit­to ot­ti vii­me vii­kol­la yh­teyt­tä Suo­men liit­toon ja ker­toi suo­ma­lais­ten epä­a­si­al­li­ses­ta käy­tök­ses­tä. Ruot­sin tie­do­tus­vä­li­nei­den mu­kaan ta­pah­tu­miin liit­tyy al­ko­ho­li, ja Jää­kiek­ko­lii­ton tie­toon on saa­tet­tu, et­tä kyse oli jouk­ku­een joh­to­ryh­mä­läi­sis­tä.

Tra­nå­sin tur­naus päät­tyi sun­nun­tai­na Suo­men 6–5-jat­ko­ai­ka­voit­toon Ruot­sis­ta.

– Sain vii­kon­lop­pu­na soi­ton Ruot­sin lii­tol­ta, ja epä­a­si­al­lis­ta käy­tös­tä on ha­vait­tu, nuor­ten maa­jouk­ku­ei­den GM Kim­mo Oi­ka­ri­nen vah­vis­ti kes­ki­viik­ko­na STT:lle.

Oi­ka­ri­nen sel­vit­tää ta­pah­tu­mia jouk­ku­een joh­to­ryh­män ja Ruot­sin lii­ton kans­sa.

– On to­det­tu, et­tä on ol­lut epä­a­si­al­lis­ta käyt­täy­ty­mis­tä. Nyt sel­vi­täm­me, mitä ja mis­sä mit­ta­kaa­vas­sa. Enem­pää en läh­de avaa­maan sitä en­nen kuin asi­at on sel­vi­tet­ty, Oi­ka­ri­nen jat­koi.

– Olen pyy­tä­nyt joh­to­ryh­mäl­tä kir­jal­li­sen sel­vi­tyk­sen ta­pah­tu­mis­ta. Kun fak­ta­tie­dot on saa­tu ka­saan, kes­kus­te­len asi­at läpi Ruot­sin jää­kiek­ko­lii­ton kans­sa.

Jatkokäsittely tällä viikolla

Oi­ka­ri­nen ei ker­to­nut, kei­tä ruot­sa­lais­ten va­li­tus tark­kaan ot­ta­en kos­ki.

– Mu­ka­na on ol­lut jouk­ku­een joh­to­ryh­mä­läi­siä, Oi­ka­ri­nen mää­rit­te­li.

– Ei­kä mi­tään kor­vaus­vaa­ti­muk­sia ole esi­tet­ty.

Sa­mal­la Oi­ka­ri­nen ko­ros­ti, et­tei Jää­kiek­ko­liit­to hy­väk­sy epä­a­si­al­lis­ta käy­tös­tä.

– Ku­ten mis­sä ta­han­sa työ­pai­kas­sa, meil­lä on ar­vot, joi­den mu­kaan ele­tään, Oi­ka­ri­nen ker­toi ja sa­noi sen kos­ke­van myös al­ko­ho­lin­käyt­töä.

– Ai­kuis­ten ih­mis­ten täy­tyy kan­taa vas­tuu it­ses­tään joka iki­ses­sä ta­pah­tu­mas­sa.

Jat­koon Oi­ka­ri­nen toi­voi malt­tia.

– Sel­vi­tys­työ Ruot­sin lii­ton ja jouk­ku­een joh­to­ryh­män asi­a­no­mais­ten kans­sa on kes­ken. Kat­so­taan mal­til­la to­tuus en­nen kuin tuo­mi­taan.

Jat­ko sel­vi­ää lä­hi­päi­vi­nä.

– Py­rim­me sii­hen, et­tä saam­me tä­män vii­kon ai­ka­na jär­jes­tet­tyä Ruot­sin lii­ton kans­sa pa­la­ve­rin. Ha­lu­am­me kä­si­tel­lä tä­män mah­dol­li­sim­man ri­pe­äs­ti.