Paa­va­li Pas­ti­la / STT

Suo­men mies­ten jal­ka­pal­lo­maa­jouk­ku­een vii­mei­nen­kin ol­jen­kor­si EM-lop­pu­tur­naus­pai­kas­ta murs­kaan­tui Car­dif­fin il­las­sa, kun ko­ti­jouk­kue Wa­les kaa­toi Huuh­ka­jat jat­ko­kar­sin­nan vä­lie­rä­ot­te­lus­sa 4–1. Tee­mu Puk­ki vii­meis­te­li Suo­mel­le tär­ke­än 1–2-ka­ven­nuk­sen ai­van avaus­puo­li­a­jan lo­pus­sa, mut­ta osu­ma ei lo­pul­ta vie­nyt Huuh­ka­jia voit­to­tais­te­luun.

Wa­les käyt­ti maa­li­paik­kan­sa erit­täin te­hok­kaas­ti hy­väk­seen ja kaa­toi kyl­mää vet­tä Suo­men nis­kaan ai­van mo­lem­pien puo­li­ai­ko­jen alus­sa. Hyök­kää­jä Da­vid Brooks vei Wa­le­sin 1–0-joh­toon jo 3. mi­nuu­til­la, ja toi­sen kär­ki­mie­hen Bren­nan John­so­nin 3–1-maa­li syn­tyi 47. mi­nuu­til­la eri­kois­ti­lan­tees­ta.

Avaus­maa­li­ti­lan­tees­sa täy­sin va­paak­si jää­nyt Brooks pää­si vii­meis­te­le­mään Wa­le­sin joh­toon ir­to­pal­los­ta, kun Lu­kas Hra­dec­ky oli tor­ju­nut Har­ry Wil­so­nin yri­tyk­sen. Maa­li vil­lit­si en­ti­ses­tään ko­va­ää­nis­tä, yli 30 000 kat­so­jan ko­tiy­lei­söä.

Avaus­maa­lin jäl­keen Suo­mi ot­ti pal­lon­hal­lin­nan it­sel­leen ja sai luo­tua pari mel­ko vaa­ral­lis­ta paik­kaa­kin. Avauk­seen nous­seen Da­niel Hå­kan­sin, Pu­kin ja Joel Poh­jan­pa­lon yri­tyk­set ei­vät kui­ten­kaan tuo­neet toi­vot­tua tu­los­ta.

Wa­le­sin 2–0-maa­li syn­tyi 38. mi­nuu­til­la ko­me­as­ta va­paa­pot­kus­ta, kun Neco Wil­li­ams lau­koi pa­raa­ti­pai­kal­ta Wil­so­nin tar­joi­lun ylä­kul­maan. Ti­lan­net­ta edel­si Huuh­ka­ja-puo­lus­ta­ja Miro Ten­hon var­sin hep­poi­sel­ta näyt­tä­nyt rike, jon­ka ro­ma­ni­a­lai­se­ro­tuo­ma­ri Ist­van Ko­vacs kui­ten­kin vi­hel­si.

Puk­ki vii­meis­te­li Suo­men ka­ven­nus­maa­lin 45. mi­nuu­til­la kuin var­kain. Poh­jan­pa­lo pe­la­si Pu­kil­le näp­pä­rän pal­lon Wa­le­sin puo­lus­tus­lin­jan se­lus­taan, ja kot­ka­lais­hyök­kää­jän vii­meis­te­ly oli kyl­män­vii­leä.

Huuhkajien toinen puoliaika oli vaisu

Huuh­ka­jien pää­val­men­ta­ja Mark­ku Ka­ner­va teki avaus­ko­koon­pa­noon­sa yl­lä­tyk­sel­li­siä va­lin­to­ja, kun va­sem­mak­si wing-bac­kik­si ni­met­ty Hå­kans sekä puo­lus­tuk­ses­sa pe­lan­neet Ten­ho ja Mat­ti Pel­to­la nou­si­vat avauk­seen. Hå­kan­sil­le A-maa­ot­te­lu oli seit­se­mäs, Pel­to­lal­le kuu­des ja Ten­hol­le nel­jäs.

Ka­ner­va teki en­sim­mäi­set vaih­ton­sa vas­ta 73. mi­nuu­til­la Huuh­ka­jien ol­les­sa "tu­los tai ulos -pe­lis­sä" kah­den maa­lin ta­kaa-aja­ja­na. Lai­tu­ri Oli­ver Ant­man kor­va­si ken­täl­lä Ro­bin Lo­din, ja Kaan Kai­ri­nen ot­ti kes­ki­ken­täl­lä Ras­mus Schülle­rin pai­kan. Ben­ja­min Käl­l­man ja Fred­rik Jen­sen tu­li­vat to­vin ku­lut­tua ken­täl­le Puk­ki–Poh­jan­pa­lo-kär­ki­pa­rin ti­lal­le.

Suo­men kiri jäi toi­sel­la puo­li­a­jal­la Wa­le­sin var­hai­sen maa­lin jäl­keen pon­net­to­mak­si. Huuh­ka­jat sai pal­lon muu­ta­mia ker­to­ja Wa­le­sin ran­gais­tu­sa­lu­eel­le, mut­ta ko­ti­jouk­ku­een puo­lus­tus blok­ka­si lau­kau­sy­ri­tyk­set lä­hes jär­jes­tään.

Wa­le­sin 4–1-osu­ma syn­tyi Ten­hon kan­nal­ta ty­lyl­lä ta­val­la ot­te­lun lo­pus­sa. Hra­dec­kya vas­taan no­kik­kain pääs­syt Da­niel Ja­mes riis­ti suo­ma­lais­puo­lus­ta­jal­ta pal­lon, har­haut­ti Hra­dec­kyn ja is­ki var­man maa­lin.

Viroa vastaan tavallinen maaottelu

Wa­les-pe­lin en­nak­ko­a­se­tel­mis­sa al­ta­vas­taa­jak­si las­ke­tun Suo­men tu­los­käy­rä on ol­lut las­ke­va. Vuo­den 2021 EM-lop­pu­tur­nauk­seen sel­viy­ty­neen Suo­men suo­ra ki­sa­paik­ka kar­ka­si syk­syl­lä Tans­kal­le, Slo­ve­ni­al­le ja Ka­zaks­ta­nil­le kär­sit­tyi­hin tap­pi­oi­hin, ei­kä Car­dif­fin il­ta tuo­nut tu­los­kään­net­tä pa­rem­paan.

Huuh­ka­jil­la on edes­sä en­si tiis­tai­na Hel­sin­gis­sä ta­val­li­nen ko­ti­maa­ot­te­lu Vi­roa vas­taan. Puo­la ku­kis­ti jat­ko­kar­sin­ta­po­lun toi­ses­sa vä­lie­rä­pe­lis­sä odo­te­tus­ti Vi­ron 5–1 ja ete­ni EM-ki­sa­pai­kan rat­kai­se­vaan kar­sin­ta­fi­naa­liin Wa­le­sia vas­taan.

EM-lop­pu­tur­naus pe­la­taan ke­säl­lä Sak­sas­sa.