STT

Jää­kie­kon NHL:n pu­do­tus­pe­leis­sä Ca­ro­li­na Hur­ri­ca­nes kaa­tui tiu­kan koh­taa­mi­sen jäl­keen New York Ran­ger­sin rat­kais­tua ot­te­lun maa­lein 4–3.

Voit­to­maa­lin teki Vin­cent Troc­heck, kun tois­ta jat­ko­ai­kaa oli pe­lat­tu pääl­le seit­se­män mi­nuut­tia.

Ca­ro­li­nan Se­bas­ti­an Aho oli ko­vas­sa syöt­tö­vi­rees­sä, sil­lä hän tar­jo­si aut­ta­vaa la­paan­sa jo­kai­seen Ca­ro­li­nan maa­liin. Ahol­le on ker­ty­nyt tä­män ke­vään pu­do­tus­pe­leis­tä nyt te­hot 2+6.

New York joh­taa ot­te­lu­sar­jaa voi­toin 2–0. Jat­ko­paik­ka kon­fe­rens­si­fi­naa­lei­hin ir­to­aa nel­jäl­lä voi­tol­la.