Te­ol­li­suu­del­la on mer­kit­tä­vä roo­li Rau­man ja laa­jem­min koko Sa­ta­kun­nan seu­dul­la. Lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa seu­dul­lam­me on vah­vaa po­ten­ti­aa­lia kas­vaa en­tis­tä suu­rem­mak­si puh­taan te­ol­li­suu­den edel­lä­kä­vi­jäk­si.

Hal­li­tus sai pari viik­koa sit­ten pää­tök­seen ke­hys­rii­hen­sä, jos­sa pää­tet­tiin mit­ta­vis­ta li­sä­so­peu­tus­toi­mis­ta, mut­ta myös laa­jas­ta ta­lou­den kas­vu­pa­ke­tis­ta. Pel­käs­tään me­no­ja so­peut­ta­mal­la Suo­mi ei nou­se, vaan Suo­meen tar­vi­taan en­nen kaik­kea kas­vua ja in­ves­toin­te­ja.

Te­ol­li­suu­den kan­nal­ta hal­li­tus päät­ti mer­kit­tä­väs­tä ja uu­des­ta in­ves­toin­tien ve­ro­kan­nus­ti­mes­ta yri­tyk­sil­le. Vuo­den 2025 lop­puun men­nes­sä lop­puun men­nes­sä teh­dyis­tä suu­ris­ta te­ol­li­suu­den in­ves­toin­neis­ta val­tio hy­vit­tää 20 % ja kor­kein­taan 150 mil­joo­naa yh­tä han­ket­ta koh­den.

Uu­si ve­ro­kan­nus­tin vah­vis­taa Suo­men kil­pai­lu­ky­kyä kan­sain­vä­li­sel­lä ta­sol­la. Kil­pai­lu mai­den vä­lil­lä puh­taan ener­gi­an in­ves­toin­neis­ta on ki­ris­ty­nyt, ja Suo­men on ol­ta­va tä­män ke­hi­tyk­sen etu­rin­ta­mas­sa.

Hal­li­tus to­teut­taa myös mo­nia mui­ta uu­den ajan te­ol­li­suut­ta edis­tä­viä toi­men­pi­tei­tä. Suur­ten in­ves­toin­tien lu­vi­tus­pal­ve­lut koo­taan yh­den luu­kun al­le ja kä­sit­te­ly­ai­ko­ja no­peu­te­taan. Myös työ­mark­ki­noi­den uu­dis­ta­mi­nen va­kaam­paan suun­taan tu­kee te­ol­li­suu­den kas­vu­e­del­ly­tyk­siä.

Li­säk­si hal­li­tus vah­vis­taa Suo­men roo­lia puh­taan säh­kön­tuo­tan­non ja ve­ty­ta­lou­den edel­lä­kä­vi­jä­nä ja esi­mer­kik­si me­ri­tuu­li­voi­man tuo­tan­toa li­sä­tään mer­kit­tä­väs­ti.

Rau­man seu­dul­la te­ol­li­suu­den nä­ky­mät ovat po­si­tii­vi­set. Met­sä Grou­pin suun­nit­te­le­ma uu­si kui­tu­pak­kaus­teh­das Rau­man teh­da­sa­lu­eel­le on tär­keä as­kel alu­een te­ol­li­suu­del­le ja elin­voi­mal­le. Li­säk­si esi­mer­kik­si Rau­man te­la­kan roo­li tul­lee kas­va­maan esi­mer­kik­si ark­ti­sen me­ren­ku­lun kas­vun myö­tä.

Vah­va ja me­nes­ty­vä te­ol­li­suus on Rau­man ja laa­jem­min koko Suo­men etu. Se luo Suo­meen kes­tä­vää kas­vua sekä uu­sia työ­paik­ko­ja ih­mi­sil­le. Sik­si hal­li­tus on vah­vas­ti si­tou­tu­nut te­ol­li­suu­den ase­man vah­vis­ta­mi­seen.

Ma­ti­as Mart­ti­nen

Kir­joit­ta­ja on kan­sa­ne­dus­ta­ja ja Ko­koo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja