Suo­mes­sa tun­tuu, et­tä työ­e­lä­mäs­sä on kak­si suur­ta kään­ne­koh­taa, jou­lu ja ju­han­nus. Mo­lem­pia lä­hes­tyt­tä­es­sä ta­voit­tee­na on saa­da kes­ken ole­vat asi­at val­miik­si en­nen juh­la­py­hiä.

Ta­voi­te on var­mas­ti hyvä, sil­lä il­man täl­lai­sia ase­tet­tu­ja de­ad­li­ne­ja ja mää­rä­ai­ko­ja ei teh­täi­si nii­tä vii­me het­ken ry­pis­tyk­siä, joil­la saa­daan asi­at val­miik­si.

Ra­ken­ta­mi­ses­sa ja var­sin­kin va­paa-ajan paik­ko­jen koh­dal­la ju­han­nus on tär­keä mää­rä­ai­ka. Sil­loin al­kaa kesä ja sii­hen men­nes­sä on ol­ta­va al­ku­ke­sän lai­tu­ri-, sau­na- ja te­ras­si­re­mon­tin val­mii­na. Ja tie­tys­ti vene las­ket­tu­na ve­sil­le.

Rau­mal­la ja laa­jem­min­kin Sa­ta­kun­nas­sa on odo­tet­tu uu­ti­sia uu­sis­ta puh­taan siir­ty­män in­ves­toin­neis­ta. Ve­ty­ta­lout­ta, au­rin­ko­voi­maa, me­ri­tuu­li­voi­maa on alu­eel­le kaa­vail­tu, mut­ta seu­raa­via as­ke­lia odo­te­taan malt­ta­mat­to­mas­ti.

Ra­ken­ta­mis­la­kiin on tu­los­sa uu­te­na asi­a­na puh­taan siir­ty­män si­joit­ta­mis­lu­pa, joka vauh­dit­taa puh­taan ener­gi­an in­ves­toin­tien si­joit­tu­mis­ta Suo­meen. Si­joit­ta­mis­lu­pa on osa ra­ken­ta­mis­lu­paa, jon­ka myön­tää kun­nan ra­ken­nus­val­von­ta­vi­ra­no­mai­nen. Kri­tee­rit täyt­tä­vien te­ol­li­suus­hank­kei­den lu­vi­tus ja ra­ken­ta­mi­nen no­peu­tu­vat, kun nii­den si­joit­tu­mi­ses­ta on mah­dol­lis­ta päät­tää il­man kaa­voi­tus­ta.

Vie­rei­ses­sä ju­tus­sa ker­ro­taan Jär­vi­luo­dos­sa pe­si­väs­tä Suo­men suu­rim­mas­ta me­ri­met­so­yh­dys­kun­nas­ta, joka hait­taa ka­las­tus­ta ja kos­ka lin­tu on suo­jel­tu, niin se hait­taa myös Jär­vi­luo­don käyt­töö­not­toa elin­kei­no­e­lä­män toi­min­toi­hin. Lin­tu­ja ei ole lupa hää­tää saa­ti kan­taa har­ven­taa suo­je­lun ta­kia.

Puh­taan siir­ty­män si­joit­tu­mis­lu­pa me­ni­si vah­vem­pa­na lain­sää­dän­tö­jä suo­je­lun ohi ja toi­si hel­po­tus­ta lin­tu­jen hää­tä­mi­seen, jos uu­si kri­tee­rit täyt­tä­vä han­ke oli­si alu­eel­le si­joit­tu­mas­sa.

Uu­sia hank­kei­ta odo­tel­laan, vaik­ka niis­tä ei vie­lä ju­han­nuk­sek­si ker­rot­tai­si­kaan. Isois­sa in­ves­toin­neis­sa ai­ka­jän­ne on kui­ten­kin kym­me­niä vuo­sia, jo­ten mää­rä­ai­ka­kin voi hi­tu­sen ve­nyä.

Hy­vää ju­han­nus­ta!

Samu Vah­te­ris­to

pää­toi­mit­ta­ja