Ke­vään tulo, va­lon li­sään­ty­mi­nen on pa­ras­ta mie­len­ter­vey­den lää­ket­tä. Liik­ku­mi­nen li­sään­tyy ja luon­nos­sa al­kaa ta­pah­tua. Läm­pö ja valo käyn­nis­tä­vät tal­vi­le­vos­sa ol­lei­den kas­vien kas­vun. Ke­vään su­la­mis­kos­teus mah­dol­lis­taa osal­taan he­rää­mi­sen. Kas­vuun tar­vit­ta­vat ra­vin­teet ovat se mi­ni­mi­te­ki­jä, joka sää­te­lee kas­vun voi­maa. Oma­ko­ti­ta­lo­jen ryy­ti­maat ja kuk­ka­pen­kit tar­vit­se­vat li­sä­ra­vin­tei­ta, kos­ka ne ovat an­ta­neet hy­vän sa­don edel­li­se­nä syk­sy­nä. Juu­rek­set ja muut syö­tä­vät kas­vik­set ovat ot­ta­neet kas­vu­a­lus­tas­ta tar­vit­se­man­sa ra­vin­ne­mää­rän. Sa­moin mitä enem­män kuk­ka­pen­kit ku­kois­ta­vat, sitä enem­män ne ot­ta­vat kas­vuun­sa, ku­kin­taan ja sie­men­ten muo­dos­tu­mi­seen ra­vin­tei­ta.

Toki ra­vin­tei­ta, lan­noit­tei­ta on saa­ta­vil­la. Mel­kein jo­kai­sen kau­pan nur­kal­la on ke­väi­sin laa­ja va­li­koi­ma ns. maan­pa­ran­nu­sai­nei­ta, mi­ne­raa­li­lan­noi­te­se­ok­sia ja eläin­pe­räi­siä ra­vin­ne­läh­tei­tä. ”Ka­nan­kak­ka” on joi­den­kin yk­kös­suo­sik­ki. Toi­set taas ha­lu­a­vat he­vo­sen­lan­ta­tur­vet­ta. Sii­nä on mo­nia etu­ja ja käyt­töön ei lii­ty ris­ke­jä. Pa­la­nut, kom­pos­toi­tu he­vo­sen­lan­ta ei ole niin typ­pi­pi­tois­ta kuin ka­nan­lan­nas­ta val­mis­te­tut tuot­teet. Sitä voi käyt­tää rei­lum­min tai nuu­kem­min ai­heut­ta­mat­ta kas­vus­ton la­kou­tu­mis­ta ja mä­tä­ne­mis­tä syys­ke­säl­lä. He­vo­sen­lan­ta­tur­ve on en­nen kaik­kea maan­pa­ran­nu­sai­ne, joka kuoh­keut­taa tii­vis­ty­neen sa­vi­maan ra­ken­net­ta ja si­too it­seen­sä kos­teut­ta. Se vä­hen­tää kui­vuu­den­herk­kyyt­tä, kos­ka se toi­mii ve­den va­ras­to­na.

Usein kuu­luu pai­nok­kai­ta­kin pu­heen­vuo­ro­ja, joil­la kri­ti­soi­daan ”kei­no­lan­noit­tei­ta, kei­no­ra­vin­tei­ta”. Ha­lu­an kor­ja­ta näi­tä täy­sin vir­heel­li­siä väit­tä­miä. Ra­vin­teet esim. typ­pi, ka­lium, fos­fo­ri, mag­ne­sium” ei­vät ole kei­no­te­koi­sia. Kas­vin juu­ret ot­ta­vat eri ra­vin­teet so­lu­sei­nän­sä läpi ai­na sa­mal­la ke­mi­al­li­sel­la pro­ses­sil­la. Ra­vin­teet ovat oi­kei­ta ra­vin­tei­ta riip­pu­mat­ta sii­tä, myy­dään­kö nii­tä lan­noi­te­pus­seis­sa tai eläin­pe­räi­si­nä maan­pa­ran­nu­sai­nei­na ku­ten he­vo­sen­lan­ta­tur­ve ja ”ka­na­kak­ka”.

Sii­nä pi­tää ol­la tark­ka­na, et­tä kaik­ki lan­noit­teet ei­vät sovi kai­kil­le kas­veil­le. Esi­mer­kik­si iki­vih­reä alp­pi­ruu­su, joka kuu­luu ka­ner­va­kas­vien hei­moon sa­moin kuin sen pik­ku­ser­kut at­sa­le­at. Ne tar­vit­se­vat omat ra­vin­ne­tuot­teet. He­vo­sen­lan­ta­tur­ve on lii­an hy­vää (Ph 6) alp­pi­ruu­sul­le. Ka­ner­va­kas­vit ovat so­peu­tu­nut hap­pa­mam­piin kas­vuo­lo­suh­tei­siin.

Piha- ja puu­tar­ha­kas­vien har­ras­tus­vil­je­ly ovat pa­ras­ta te­ra­pi­aa kaik­kiin vai­voi­hin. Pi­tää vain malt­taa odot­taa, et­tä yö­pak­ka­set lop­pu­vat. Sit­ten vas­ta tai­mien tuo­daan ik­ku­noil­ta is­tu­tuk­siin.

Juk­ka Tuo­ri

Huit­ti­nen