Hir­veä ka­tast­ro­fi. Lei­jo­nat oli MM-ki­sois­sa kah­dek­sas ja vii­me kau­del­la seit­se­mäs.

Kun ei tule mi­ta­lia kah­teen vuo­teen ja ju­ni­o­ri­maa­jouk­ku­eet­kin not­kah­ti­vat omis­sa ki­sois­saan, ker­too se Suo­mi-kie­kon laa­jas­ta krii­sis­tä.

Täl­lais­ta teks­tiä on satu lu­kea kriit­ti­sil­tä suo­ma­lai­sil­ta jää­kiek­ko­toi­mit­ta­jil­ta. Lu­et­ta­via jut­tu­ja, ei sii­nä mi­tään. Eh­kä kri­tii­kis­sä­kin pi­täi­si la­ven­taa vä­hän nä­kö­kul­maa.

Ei MM-ki­sat ole mi­kään suo­ma­lai­sen jää­kie­kon laa­ja ta­son mit­ta­ri. En­sin­nä­kin MM-ki­sois­sa ei­vät pe­laa mai­den par­haat pe­laa­jat. On pal­jol­ti sat­tu­maa, mil­lai­sen jouk­ku­een ku­kin maa saa ko­koon.

Ruot­sil­la oli Suo­mea vas­taan kym­me­nen NHL:n huip­pu­pe­laa­jaa. Suo­mel­la kol­me, ja he­kin oli­vat pe­li­a­jas­taan tais­te­le­via. Kap­tee­ni Mi­ka­el Gran­lund (pe­li­kiel­los­sa Ruot­sia vas­taan)) oli ai­nut NHL:n kes­ki­ta­soa pa­rem­pi pe­laa­ja.

Kun täl­lai­set jouk­ku­eet is­ke­vät yh­teen, on ai­van sel­vää, et­tä Suo­mi jää pa­has­ti al­ta­vas­taa­jak­si. Suo­mea edus­ti yh­dek­sän SM-lii­gan pe­laa­jaa.

Tä­män vuo­den MM-ki­sois­sa kävi niin, et­tä niin esi­mer­kik­si isän­tä­maa Tsek­ki, Ruot­si, Ka­na­da ja Sveit­si on­nis­tui­vat sa­maan pal­jon ja hy­viä NHL-pe­laa­jia jouk­ku­ei­siin­sa. Suo­mi ei.

Se muut­ti kil­pai­lu­a­se­tel­mia Suo­men tap­pi­ok­si, kun vie­lä ote­taan mu­kaan se, et­tä Eu­roo­pas­sa pe­laa­vis­ta suo­ma­lai­sam­mat­ti­lai­sis­ta yli kym­me­nen kiel­täy­tyi maa­jouk­ku­e­kut­sus­ta.

Suo­mel­la oli mat­kas­sa enem­män tai vä­hem­män B-maa­jouk­kue.

On pu­hut­tu pal­jon sii­tä, mi­ten muut maat ovat op­pi­neet pää­val­men­ta­ja Juk­ka Ja­lo­sen mei­dän pe­liä vas­taan pe­laa­mi­sen. Lei­jo­nil­la ei ole enää kil­pai­lu­e­tua pe­li­sys­tee­min­sä an­si­os­ta.

Täs­sä­kin on vis­si pe­rän­sä, mut­ta suu­rin syy me­nes­ty­mät­tö­myy­teen oli Suo­men ma­te­ri­aa­li vaa­ti­mat­to­muus ja kil­pai­li­ja­mai­den jouk­ku­ei­den vah­vis­tu­mi­nen.

Kun men­nään pe­li­tak­tii­koi­hin, pi­tää ai­na muis­taa, et­tä ken­täl­lä on myös vas­tus­ta­ja. Vas­tus­ta­jan pe­laa­mi­nen mää­rit­tää pe­lin hal­lin­taa ja sitä, mi­ten roh­ke­as­ti voit pe­la­ta, mi­ten roh­ke­as­ti pai­neis­taa vas­tus­ta­jan puo­lus­tu­sa­lu­eel­la jne. Muu­ta­man ker­ran Suo­mi-pak­ki (Kas­ki, Leh­to­nen) läh­ti roh­ke­as­ti vas­taan ja het­ken pääs­tä soi omis­sa.

Suo­mi pe­la­si ma­te­ri­aa­lil­laan ku­ta­kuin­kin niin kuin peli an­toi myö­den.

Ja ai­na voi­daan jos­si­tel­la. Ka­na­daa vas­taan Suo­mi joh­ti 2-0. Maa­li­vah­ti Har­ri Sä­te­ri pääs­ti hel­pon ku­din si­sään ja kah­mi toi­sen it­se maa­li­vii­van yli. Se rat­kai­si pe­lin Ka­na­dal­le.

Kah­dek­san maa­li­paik­kaa Ka­na­dal­le ja nel­jä si­sään. Näil­lä ti­las­toil­la ei voi voit­taa.

Myös muis­sa pe­leis­sä Sä­te­ril­tä jäi­vät huip­pu­pe­las­tuk­set nä­ke­mät­tä.

Jos oli­si läpi ki­so­jen näh­ty Ee­mil Lar­min esit­tä­miä huip­pu­tor­jun­to­ja, kir­joit­tai­si­ko ku­kaan suo­ma­lai­sen jää­kie­kon sy­väs­tä krii­sis­tä. Tus­kin.

Kun pu­hu­taan koko suo­ma­lai­ses­ta jää­kie­kos­ta, pi­tää näh­dä pe­li­kir­jaa pi­dem­mäl­le. Krii­sin si­jaan pi­tää pu­hua haas­teis­ta. Nii­tä on. Suu­rin pit­kän ajan mur­he on pie­ne­ne­vät ikä­luo­kat, jää­kie­kon har­ras­ta­mi­sen kal­leus ja ta­lou­del­lis­ten ero­jen kas­vu pää­sar­ja­seu­ro­jen vä­lil­lä.

Kun vie­lä edel­li­sel­lä vuo­si­kym­me­nel­lä ku­hun­kin ikä­luok­kaan osal­lis­tui ne­li­sen tu­hat­ta ju­ni­o­ria, on luku nyt puo­let sii­tä. La­jien kal­leus ja ikä­luok­kien pie­ne­ne­mi­nen kar­si­vat har­ras­ta­jia.

Huip­pu­ja pi­tää syn­nyt­tää ka­pe­ne­vas­ta lah­jak­kuus­re­ser­vis­tä.

Lii­ga­kie­kos­sa taas seu­ro­jen ta­lou­det ovat eriy­ty­neet krii­siin as­ti. Kun kuu­si vau­rain­ta pys­tyy ra­hoit­ta­maan yli kol­men mil­joo­nan jouk­ku­een, pah­nan poh­jim­mai­set te­ke­vät sa­to­ja tu­han­sia tap­pi­o­ta kah­den mil­joo­nan ryh­mäl­lä.

Pau­li Uu­si-Kil­po­nen