yh­teis­ha­ku pe­ru­so­pe­tuk­sen jäl­kei­seen kou­lu­tuk­seen al­kaa hel­mi­kuun lo­pul­la. Län­si­ran­ni­kon Kou­lu­tus Oy Win­No­van opis­ke­lu­tar­jon­ta kas­vaa hie­man vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na.

– Meil­lä on yh­teen­sä 3000 opis­ke­lu­paik­kaa tar­jol­la. Pe­rus­kou­lun jäl­kei­siä pe­rus­tut­kin­toon täh­tää­viä opis­ke­lu­paik­ko­ja on haus­sa noin 1800. Lo­put 1200 opis­ke­lu­paik­kaa koos­tu­vat am­mat­ti- ja eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­nois­ta, reh­to­ri Juha Va­sa­ma ker­too.

Näis­tä pe­rus­tut­kin­non opis­ke­lu­pai­kois­ta noin 1100 on mu­ka­na ke­vään yh­teis­haus­sa. Näis­tä rei­lu 70 paik­kaa on avoin­na tut­kin­toon val­mis­ta­vis­sa opin­nois­sa eli tu­vas­sa.

– Lo­put 700 paik­kaa on haus­sa jat­ku­van haun kaut­ta. Ikä­luo­kat pie­ne­ne­vät, mut­ta yhä enem­män opis­ke­li­joi­ta tu­lee op­pi­lai­tok­seen juu­ri­kin jat­ku­van haun kaut­ta.

Täl­lä het­kel­lä pe­rus­kou­lun 9.-luok­ka­lai­set ovat suur­ten pää­tös­ten edes­sä. En­nen yh­teis­haun päät­ty­mis­tä pi­tää päät­tää, mi­hin ha­keu­tuu jat­ko-opin­toi­hin. Op­pi­vel­vol­li­suu­den pi­den­tä­mi­nen tar­koit­taa nuo­ril­le sitä, et­tä jo­kai­sen pe­rus­kou­lun päät­tä­vän on ha­et­ta­va yh­teis­haus­sa ja saa­ta­va toi­sel­le as­teel­le opis­ke­lu­paik­ka.

– Op­pi­vel­vol­li­suu­den pi­den­tä­mi­nen ei ta­kaa nuo­rel­le ha­lut­tua opis­ke­lu­paik­kaa, vaik­ka se ta­kaa­kin opis­ke­lu­pai­kan. Täs­tä syys­tä vii­meis­tään nyt kan­nat­taa pe­rus­kou­lus­sa pet­ra­ta ja pyr­kiä pa­ran­ta­maan to­dis­tu­sar­vo­sa­no­ja. Opis­ke­lu­pai­kan haku on kil­pai­lu, ja ve­to­voi­mai­sim­mil­le aloil­le on pal­jon ha­ki­joi­ta, Juha Va­sa­ma oh­jeis­taa.

Win­No­vas­sa on to­del­la laa­ja kou­lu­tus­tar­jon­ta.

– Esi­mer­kik­si tek­nii­kan alal­la säh­kö­a­la ja LVI-ala ovat ol­leet to­del­la ve­to­voi­mai­sia. So­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan lä­hi­hoi­ta­ja-kou­lu­tus on myös ve­to­voi­mai­nen, sa­moin kau­neu­den­hoi­to­a­lal­le on vuo­sit­tain pal­jon ha­ki­joi­ta. Met­sä­a­la on vii­me vuo­si­na osoit­tau­tu­nut myös to­del­la hou­kut­te­le­vak­si. Näil­le aloil­le pe­rus­kou­lun kes­ki­ar­von mer­ki­tys kas­vaa, Va­sa­ma lu­et­te­lee.

Win­No­vas­sa on tar­jol­la lu­kui­sia hie­man har­vi­nai­sem­pi­a­kin alo­ja. Op­pi­lai­tok­ses­sa voi opis­kel­la muun mu­as­sa me­ren­kul­ku­a­lal­la tai vaik­ka len­to­ko­ne­a­sen­ta­jak­si.

– Li­säk­si meil­lä voi opis­kel­la esi­mer­kik­si mu­siik­ki­a­lan pe­rus­tut­kin­non. Se jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä Palmg­ren-kon­ser­va­to­ri­on kans­sa. Va­ra­lan ur­hei­luo­pis­ton kaut­ta voi ha­kea opis­ke­le­maan lii­kun­ta-alaa ja to­teu­tus al­kaa en­si syk­sy­nä Po­ris­sa. Vii­me vuon­na vas­taa­va kou­lu­tus käyn­nis­tyi Rau­mal­la.

Win­No­van laa­ja kou­lu­tus­tar­jon­ta pe­rus­tuu sii­hen, mikä on alu­een elin­kei­no­e­lä­män tar­ve. Juha Va­sa­ma ker­too, et­tä am­ma­til­li­nen kou­lu­tus on yk­si vai­he koh­ti jat­ko-opin­to­ja tai työ­e­lä­mää.

– Am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen etu on se, et­tä kou­lu­tus on työ­e­lä­mä­läh­töis­tä. Opis­ke­li­joil­la on mah­dol­li­suus pääs­tä työ­e­lä­mään jo työs­sä­op­pi­mis­jak­soil­la ja ke­sä­töis­sä.

Vaik­ka moni suun­taa­kin pe­rus­tut­kin­non jäl­keen töi­hin, an­taa am­ma­til­li­nen kou­lu­tus eväi­tä myös jat­ko-opin­toi­hin.

– Ny­kyi­sin opis­ke­li­joil­la on mah­dol­li­suus suo­rit­taa jo pe­rus­tut­kin­non ai­ka­na väy­lä­o­pin­to­ja am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­ta. Väy­lä­o­pin­nois­ta saa suo­raan opis­ke­lu­pai­kan esi­mer­kik­si Sa­ta­kun­nan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luun tai Tam­pe­reen am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luun alas­ta riip­pu­en.

Pe­rus­tut­kin­to­jen li­säk­si Win­No­va tar­jo­aa kou­lu­tus­ta kai­ke­ni­käi­sil­le. Am­mat­ti- ja eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­not on suun­nat­tu sel­lai­sil­le opis­ke­li­joil­le, joil­la on jo ai­kai­sem­min suo­ri­tet­tu­na jo­kin tut­kin­to.

– Olem­me sat­san­neet pal­jon sii­hen, et­tä op­pi­mi­sym­pä­ris­töt ja työ­vä­li­neet ovat ajan ta­sal­la. Meil­lä on­kin uu­det ti­lat niin Po­ris­sa, Rau­mal­la kuin Ul­vi­las­sa­kin, Va­sa­ma sa­noo.

SUUN­TA OMAL­LE ALAL­LE!

• Yh­teis­ha­ku pe­rus­tut­kin­toi­hin Opin­to­po­lus­sa 20.2.-19.3.2024

• Jat­ku­va haku kai­kil­le ja koko kou­lu­tus­tar­jon­tam­me: win­no­va.fi