San­na Ran­ta­nen Rau­ma­lai­sel­la 14-vuo­ti­aal­la Nuut­ti Ruu­su­sel­la on kir­kas ta­voi­te.

– Kym­me­nen ki­lon hau­ki, hän il­moit­taa het­ke­ä­kään epä­röi­mät­tä.

Tuo ta­voi­te mie­les­sään Ruu­su­nen pak­kaa eväät ja muut tar­vit­ta­vat va­rus­teet ve­nee­seen ja läh­tee mel­kein päi­vit­täin me­rel­le ka­laan.

En­nen haas­tat­te­lu­het­keä hän on ol­lut aa­mul­la vaa­rin kans­sa nos­ta­mas­sa verk­ko­ja, ja haas­tat­te­lun jäl­keen hän mei­naa läh­teä ka­ve­rei­den kera il­lak­si vir­ve­löi­mään.

Päi­vän päät­ty­es­sä ka­las­ta­mis­ta voi ol­la vai­kea lo­pet­taa.

– Kos­kaan ei tie­dä, toi­si­ko seu­raa­va heit­to sen kym­men­ki­loi­sen, pe­rus­te­lee Ruu­su­nen.

UutisRauman ja tämän jutun julkaisupäivänä Nuutti Ruusunen lähestyi tavoitettaan, kun uistimeen tarttui uusi ennätyskala. Tuoreessa kuvassa keskiviikolta 19.6.2024 Ruusunen ja päivän kalansaalis, 7,7-kiloinen hauki.

UutisRauman ja tämän jutun julkaisupäivänä Nuutti Ruusunen lähestyi tavoitettaan, kun uistimeen tarttui uusi ennätyskala. Tuoreessa kuvassa keskiviikolta 19.6.2024 Ruusunen ja päivän kalansaalis, 7,7-kiloinen hauki.

Nuutti Ruususen kotialbumi

Ta­voi­te ei ole ko­vin kau­kai­nen. Syk­syl­lä 2023 Ruu­su­nen vir­ve­löi Rau­man­me­res­tä jo seit­sen­ki­loi­sen hau­en.

Ruu­su­sen uis­tin­laa­ti­kot ovat täyn­nä toi­nen tois­taan ove­lam­pia vie­hei­tä hau­en nar­raa­mi­seen.

Nii­tä hän vaih­taa asi­an­tun­te­vin ot­tein. Toi­nen uis­tin te­ho­aa hau­kiin pa­rem­min sa­teel­la, toi­nen pou­ta­sääl­lä.

Ruu­su­nen tie­tää, mis­tä pu­huu, kos­ka on lä­hes­tul­koon ka­lo­jen kans­sa kas­va­nut.

– Vaa­rin kans­sa olen on­ki­nut lai­tu­rin no­kas­sa sii­tä as­ti, kun olen op­pi­nut kä­ve­le­mään, Ruu­su­nen ker­too.

– Isä opet­ti vir­ve­löi­mään, kun olin 4-vuo­ti­as. Li­sä­op­pia tut­kin ne­tin ih­meel­li­ses­tä maa­il­mas­ta. Myös ka­ve­reil­ta saa vink­ke­jä.

Vaik­ka Ruu­su­nen pi­tää niin per­heen kuin naa­pu­rit ka­las­sa ja syö sitä mie­lel­lään it­se­kin, ei har­ras­tuk­ses­sa ole hä­nel­le kyse pel­käs­tään ka­las­ta.

Ka­las­ta­mi­nen on tuo­nut pal­jon muu­ta­kin op­pia, esi­mer­kik­si ve­nei­lys­tä ja ret­kei­lys­tä.

Sa­de­ke­li­kin on Ruu­su­sel­le vain pu­keu­tu­mis­ky­sy­mys.

– Sa­de­sää on ka­las­tuk­ses­sa se kaik­kein pa­ras sää, hän vah­vis­taa.

Toki asi­an­tun­te­va­na eräi­li­jä­nä Ruu­su­nen tie­tää huo­mi­oi­da va­rus­tau­tu­mi­sen li­säk­si sää­ti­lo­ja tar­kem­min­kin.

– Uk­ko­sel­la ei men­nä ka­laan, kos­ka vapa on ai­ka­moi­nen säh­kö­mag­neet­ti, Ruu­su­nen tie­tää.

– Jos taas tuu­lee vaik­ka 13 met­riä se­kun­nis­sa, ei paa­tin kans­sa men­nä mi­hin­kään.

Kun Ruu­su­nen on me­rel­lä, van­hem­mat nä­ke­vät kän­nyk­kä­so­vel­luk­ses­ta, mis­sä tämä mil­loin­kin liik­kuu.

Usein mu­ka­na on ka­ve­rei­ta, jos­kus isä, ja vaa­rin kans­sa käy­dään ver­koil­la.

Ruu­su­nen liik­kuu me­rel­lä myös yk­sin.

– Tuol­la joka puo­lel­la, hän to­te­aa, ja osoit­taa me­rel­le.

Ka­las­ta­mi­ses­sa Ruu­su­nen pi­tää ajan­vie­tos­ta ka­ve­rei­den kans­sa, mut­ta myös moni muu asia mer­kit­see.

– Ul­koil­ma, meri ja luon­to, ne on mul­le tär­kei­tä, Ruu­su­nen to­te­aa.

– Ja ison ka­lan saa­mi­nen on hie­noa. On haus­kaa, kun se ot­taa kiin­ni ja jum­put­taa sii­nä sii­man pääs­sä.

Ka­las­ta­mi­sen li­säk­si Ruu­su­nen har­ras­taa hiih­toa. Hän on var­sin me­nes­ty­nyt kil­pai­luis­sa ja on jo nyt hiih­tä­nyt Pir­kan hiih­dois­sa 52 ki­lo­met­rin mat­kan.

Myös hiih­dos­sa hä­nen ta­voit­teen­sa ovat kor­ke­al­la.

– No… Kyl­lä se voit­to on hiih­dos­sa tär­kein­tä, Ruu­su­nen myön­tää nau­res­kel­len.

Voit­to ei kui­ten­kaan ole hiih­dos­sa­kaan kaik­ki.

– Pit­kät ki­sa­mat­kat ovat siis­te­jä, ja ret­kei­ly­hiih­tä­mi­nen vaik­ka La­pis­sa ai­ka elä­myk­sel­lis­tä, ker­too Ruu­su­nen.

– Vii­me tal­ve­na hiih­det­tiin isän kans­sa il­lal­la jääl­lä Sy­vä­rau­man­lah­del­la täy­si­kuun va­los­sa. Oli hie­noa, kun ei ol­lut mui­ta va­lo­ja, ai­no­as­taan kuun­va­lo.

14-vuotias Nuutti Ruusunen esittelee uistimiaan innostuneesti ja asiantuntevasti. Haukea kalastaessa on tärkeää osata käyttää oikeanlaista viehettä kussakin olosuhteessa. Sen Ruusunen hallitsee – sen verran usein hän haukia merestä narraa.

14-vuotias Nuutti Ruusunen esittelee uistimiaan innostuneesti ja asiantuntevasti. Haukea kalastaessa on tärkeää osata käyttää oikeanlaista viehettä kussakin olosuhteessa. Sen Ruusunen hallitsee – sen verran usein hän haukia merestä narraa.

Sanna Rantanen

Hiih­tä­mi­nen ja ka­las­ta­mi­nen ovat Ruu­su­sel­le mo­lem­mat ym­pä­ri­vuo­ti­sia har­ras­tuk­sia, jot­ka vain pai­not­tu­vat eri ta­voin vuo­de­na­jas­ta riip­pu­en.

Tal­vel­la Ruu­su­nen käy myös pilk­ki­mäs­sä ja ke­säl­lä hiih­to­kun­toa pi­de­tään yl­lä sa­li­har­joit­te­lul­la, rul­la­suk­sil­la ja juok­su­len­keil­lä.

Ka­las­ta­mi­ses­sa Ruu­su­nen ei ole vie­lä kil­pail­lut, mut­ta mie­les­sä on jo osal­lis­tu­mi­nen hau­ki­kil­pai­lui­hin, kun­han tar­vit­ta­va 18 vuo­den ikä koit­taa.

En­tä sit­ten, kun se kym­men­ki­loi­nen – tai isom­pi – hau­ki nap­paa?

– Sit­ten mie­tin uu­den ka­las­tus­ta­voit­teen, Ruu­su­nen to­te­aa yks­kan­taan.

Sin­ni­käs Ruu­su­nen ei aio luo­vut­taa, en­nen kuin ta­voit­teet on saa­vu­tet­tu.

Mat­kal­la nau­ti­taan elä­myk­sis­tä, joi­ta luon­to tar­jo­aa. Sa­maa hän suo­sit­te­lee myös muil­le.

– Jo­tain hu­vi­puis­to­ja ja vi­de­o­pe­le­jä hie­nom­paa on, kun saa oi­ke­as­sa elä­mäs­sä teh­dä kaik­kea täl­lais­ta, Ruu­su­nen va­kuut­taa.

– Pal­jon pa­rem­pi elä­mä tu­lee, kun lo­pet­taa pe­lien pe­laa­mi­set ja läh­tee ret­kei­le­mään tai ka­las­ta­maan.

Ruu­su­sen mie­les­tä elä­mä on luon­to­ret­kei­lyn myö­tä ter­veel­li­sem­pää. Hän ku­vai­lee ka­las­ta­mi­sen an­tia yk­sin­ker­tai­ses­ti mut­ta vii­saas­ti.

– Ren­nom­pi elä­mä ja puh­taam­pi olo.