Tui­ja Saa­ri­nen, UR

Suo­mi on har­vi­nais­ten koi­ra­ro­tu­jen yk­kös­maa. Suu­rin osa maam­me koi­ris­ta on re­kis­te­röi­ty­jä puh­das­ro­tui­sia koi­ria. Ken­nel­lii­ton ja­los­tus­tie­teel­li­sen toi­mi­kun­nan esit­te­li­jä-sih­tee­ri Kai­sa Gol­din mu­kaan suo­ma­lai­sil­la on puh­das­ro­tuis­ten koi­rien suo­si­mi­ses­sa pit­kä his­to­ria.

– Mei­dän ro­tu­koi­ra­kas­va­tuk­sem­me on sel­lais­ta, et­tä meil­lä ei ole iso­ja ken­ne­lei­tä vaan pien­kas­va­tus­ta, jos­sa koi­rat kas­va­vat ko­deis­sa kuin per­heen­jä­se­ni­nä ja nii­den su­ku­puu on tie­dos­sa. Koi­ra­näyt­te­lyt ovat Suo­mes­sa myös tosi iso har­ras­tus, ja ne­hän ovat vain puh­das­ro­tui­sil­le koi­ril­le. Puh­das­ro­tuis­ten koi­rien suo­si­oon vai­kut­taa myös esi­mer­kik­si se, et­tä met­säs­tys­koi­raih­mi­set ovat hy­vin tark­ko­ja sii­tä, mil­lai­sen met­säs­tys­koi­ran he ha­lu­a­vat. Se­ka­ro­tui­ses­ta ei yh­tä hy­vin ai­na tie­dä, mil­lai­nen koi­ra sii­tä on tu­los­sa.

– Suo­ma­lai­set myös kier­tä­vät pal­jon maa­il­mal­la koi­ra­näyt­te­lyis­sä ja kil­pai­luis­sa, ja nä­ke­vät tätä kaut­ta har­vi­nai­sem­pi­a­kin ro­tu­ja, ja sit­ten us­kal­le­taan ko­keil­la uut­ta ro­tua.

Rau­man ai­no­an ki­ha­ra­kar­vai­sen nou­ta­jan La­y­lan hän­tä vis­paa sen kuul­les­sa ää­nen­sä­vys­tä, et­tä sii­tä pu­hu­taan. Se on aset­tu­nut jal­ko­jem­me juu­reen keit­ti­ön pöy­dän al­le ma­kaa­maan.

Ko­dis­jo­ke­lai­sel­la Lii­si Vin­hol­la on puo­li­son­sa kans­sa ol­lut ai­kai­sem­min tans­kan­do­ge­ja, ja kun vii­mei­sin kuo­li, pa­ris­kun­ta päät­ti ol­la hank­ki­mat­ta enää koi­raa.

– Olen kui­ten­kin niin koi­raih­mi­nen, et­tä elä­män­laa­tu­ni las­ki, kun meil­lä ei enää ol­lut koi­raa. Seu­raa­vak­si ru­pe­sim­me et­si­mään koi­raa, joka eläi­si vä­hän pi­dem­pään kuin tans­kan­do­git.

– Mi­niä eh­dot­ti, et­tä ota ki­ha­ra­kar­vai­nen nou­ta­ja, jol­lai­seen hän oli työ­ka­ve­ril­laan tu­tus­tu­nut. Voin sa­noa, et­tä jo en­sim­mäis­ten goog­let­te­lu­jen jäl­keen koin var­si­nai­sen sa­la­ma­ra­kas­tu­mi­sen ro­tuun. En ole iki­nä ol­lut nou­ta­jaih­mi­nen, mut­ta tämä rotu ve­to­si muun mu­as­sa luon­teen­sa puo­les­ta. Se ei hös­sö­tä, vaan on pi­dät­ty­väi­sem­pi ja har­kit­se­vam­pi kuin esi­mer­kik­si lab­ra­do­rin­nou­ta­ja tai kul­tai­nen­nou­ta­ja. Se osaa si­sä­ti­lois­sa ren­tou­tua ja rau­hoit­tua, mut­ta esi­mer­kik­si tree­neis­sä men­nään täy­sil­lä. Se on myös ”no­jai­li­ja”, ku­ten tans­kan­do­git­kin.

Koi­ra­len­kil­lä vas­taan tu­le­vat saat­ta­vat ereh­tyä luu­le­maan La­y­laa es­pan­jan­ve­si­koi­rak­si, vil­la­koi­rak­si tai ”lab­ra­dood­lek­si”, lab­ra­do­rin­nou­ta­jan ja vil­la­koi­ran ris­tey­tyk­sek­si. Kuu­si­vuo­ti­as La­y­la on jo Vin­hon toi­nen ki­ha­ra­kar­vai­nen nou­ta­ja. Sen ka­ve­ri Euk­ko kuo­li kol­mi­sen kuu­kaut­ta sit­ten, ja kun La­y­la op­pii ole­maan yk­sin ko­to­na, se saa seu­rak­seen toi­sen ki­ha­ra­kar­vai­sen nou­ta­jan.

Vii­me vuon­na syn­tyi Suo­mes­sa kak­si ki­ha­ra­kar­vai­sen nou­ta­jan pen­tu­et­ta, yh­teen­sä 11 pen­tua. Vuon­na 2022 pen­tu­ei­ta oli kuu­si. Vin­ho on hank­ki­nut koi­ran­sa lat­vi­a­lai­ses­ta ken­ne­lis­tä, sil­lä Eu­kon hank­ki­mi­sen ai­koi­hin vuon­na 2016 ei va­pai­ta pen­tu­ja Suo­mes­ta löy­ty­nyt.

Lai­ti­la­lai­nen Jaa­na Im­mo­nen-Sil­lan­tie oli en­sim­mäi­siä kas­vat­ta­jia, jot­ka toi­vat Suo­meen ten­ter­fiel­din­ter­rie­rei­tä. Vuo­si oli 2018 ja koi­rat tu­li­vat Aust­ra­li­as­ta. Im­mo­nen-Sil­lan­tie on ai­em­min kas­vat­ta­nut Flame Ear´s -ken­ne­lis­sään eng­lan­nin­kää­pi­ö­ter­rie­re­jä ja nyt kol­men ”ten­tun” li­säk­si ken­nel­per­hee­seen kuu­luu sa­man ver­ran lan­cas­hi­re hee­ler -ro­dun edus­ta­jia ja yk­si eng­lan­nin­kää­pi­ö­ter­rie­ri.

– Ten­ter­fiel­din­ter­rie­rin luon­ne on ol­lut to­del­la pal­jon pa­rem­pi, kuin mitä olin aja­tel­lut. Koi­rat ovat so­si­aa­li­sia, ih­mis­rak­kai­ta, vilk­kai­ta ja fik­su­ja, ja ne tu­le­vat toi­meen hy­vin myös tois­ten koi­rien kans­sa. Rotu on myös hy­vin lap­siys­tä­väl­li­nen. Pää­sään­töi­ses­ti tent­tu­jen kans­sa voi men­nä mi­hin ta­han­sa.

Moni se­koit­taa ro­dun bra­si­li­an­ter­rie­riin tai tans­ka­lais-ruot­sa­lai­seen pi­ha­koi­raan. Rotu sai pal­jon jul­ki­suut­ta, kun pre­si­dent­ti­pa­ri Sau­li Nii­nis­tö ja Jen­ni Hau­kio hank­ki vuon­na 2021 Os­ku-koi­ran it­sel­leen.

Lop­pu­ke­sä 2021 oli Im­mo­nen-Sil­lan­tien mu­kaan var­si­nais­ta me­di­a­myl­läk­kää.

– Joka ikis­tä kas­vat­ta­jaa pom­mi­tet­tiin pu­he­li­mel­la. Lo­pul­ta yh­tey­den­pi­to leh­dis­töön kes­ki­tet­tiin yh­del­le kas­vat­ta­jal­le.

Rä­jäh­dys­mäi­ses­tä ro­dun suo­si­on kas­vus­ta ei kui­ten­kaan voi pu­hua, sil­lä vuon­na 2021 ten­ter­fiel­din­ter­rie­rin pen­tu­ja syn­tyi 16, vuon­na 2022 mää­rä oli 29 ja vii­me vuon­na 24. Kas­vat­ta­jia Suo­mes­sa on täl­lä het­kel­lä nel­jä.