Jan­ne Ran­ta­nen

Riik­ka Leh­ti­nen oli il­mi­sel­vä va­lin­ta tä­hän jut­tu­sar­jaan. Hän on Ra­kas­tu­nut Rau­maan -yh­dis­tyk­sen uu­si pu­heen­joh­ta­ja.

– Ihan oi­ke­as­ti tyk­kään täs­tä pai­kas­ta, sa­noo nai­nen, joka on mo­nes­sa mu­ka­na.

Ra­kas­tu­nut Rau­maan ir­ro­tet­tiin Rau­man Yrit­tä­jis­tä omak­si yh­dis­tyk­sek­si ke­vääl­lä. Leh­ti­nen tun­tee hy­vin pe­li­liik­keen taus­tat ja ta­voit­teet, sil­lä hän on myös Rau­man Yrit­tä­jien va­ra­pu­heen­joh­ta­ja.

– Työn­ja­ko on sel­vä. Ra­kas­tu­nut Rau­maan kes­kit­tyy ta­pah­tu­miin, Rau­man elä­vöit­tä­mi­seen ja elin­voi­man li­sää­mi­seen, joka on­kin ny­kyi­sin tosi tär­ke­ää.

Rau­man kau­pun­gin kans­sa yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sel­lä on jo vuo­sia ol­lut so­pi­mus kau­pal­li­sen kes­kus­tan ke­hit­tä­mi­ses­tä. Käy­tän­nös­sä se tar­koit­taa muun mu­as­sa vas­tuu­ta to­ris­ta ja ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mis­tä.

Tou­ko­kuun ta­pah­tu­miin kuu­lui­vat vap­pu­to­ri, mi­ni­hys­te­ria ja Wino Rau­ma. Il­ta­to­rit käyn­nis­tyi­vät juu­ri. Pit­si­kau­pun­gin jou­lua te­ke­vät osal­taan Pi­ki­must per­jan­da, jou­lun avaus ja Tont­tu­jen yö.

– Elin­voi­mai­nen kes­kus­ta aut­taa kaik­kia yri­tyk­siä ja koko Rau­ma-yh­tei­söä, sa­noo Leh­ti­nen.

Hän kui­ten­kin pai­not­taa heti pe­rään, et­tä ta­pah­tu­mia voi­daan jär­jes­tää muu­al­la­kin. Esi­mer­kik­si ilah­dut­ta­vas­ti ke­hit­ty­väl­lä me­ren­ran­nan alu­eel­la.

– Ei­kä sin­ne ole kes­kus­tas­ta kuin kak­si ki­lo­met­riä! Mat­kai­li­joil­le se ei ole mat­ka, ei­kä mi­kään, sa­noo Leh­ti­nen.

Tu­ris­teis­ta pal­jon pu­hu­taan, mut­ta vii­me kä­des­sä kau­pal­lis­ten pal­ve­lui­den tu­le­vai­suu­den rat­kai­se­vat Rau­man seu­dun asuk­kaat.

– Liik­kei­den täy­tyy tul­la pai­kal­li­sil­la asi­ak­kail­la toi­meen noin kym­me­nen kuu­kaut­ta vuo­des­ta. Toi­von, et­tä op­pi­sim­me pu­hu­maan Rau­mas­ta po­si­tii­vi­ses­ti ja nä­ke­mään mitä kaik­kea tääl­lä on­kaan. Ta­pah­tu­mat aut­ta­vat täs­sä, ne saa­vat ih­mi­set liik­keel­le.

Riik­ka Leh­ti­nen te­kee pal­jon po­si­tii­vi­sen Rau­ma-ku­van yl­lä­pi­tä­mi­sek­si. Hän on hy­vin ak­tii­vi­nen so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ta­lous­hal­lin­non am­mat­ti­lai­se­na. Li­säk­si hän päi­vit­tää ai­na­kin Ra­kas­tu­nut Rau­maan-, Pit­si­mis­si- ja Spark­ling Night -so­me­ti­le­jä. Mi­ten pa­ket­ti py­syy ka­sas­sa?

– Luon­ne aut­taa. Olen suun­ni­tel­mal­li­nen ja täs­mäl­li­nen. Va­raan ka­len­te­ris­ta­ni ai­kaa päi­vi­tyk­sil­le ja ajas­tan nii­tä.

Pit­si­mis­si-ki­sas­ta Riik­ka on mie­hen­sä Han­sin kans­sa vas­tan­nut vuo­des­ta 2013 läh­tien. Pe­rin­tei­sen mal­lin kau­neus­kil­pai­lu jär­jes­tet­tiin en­si ker­taa 1978, jo­ten 50-juh­la­vuo­si lä­he­nee. Ai­na­kin sii­hen saak­ka Leh­ti­set ai­ko­vat jat­kaa.

– Toi­nen pe­rin­töp­rin­ses­sa Jas­min Koi­vis­to on tu­los­sa ak­tii­vi­sem­min avuk­sem­me. Kiin­nos­tu­nei­ta on ol­lut mui­ta­kin, mut­ta meil­le tär­ke­ää ovat tie­tyt ar­vot. Rau­man pi­tää mer­ki­tä jo­tain Pit­si­mis­sil­le.

Kisa on hy­väs­sä mai­nees­sa. Ha­ke­muk­sia tu­lee laa­jal­ta alu­eel­ta ja mo­net ker­to­vat kuul­leen­sa ka­ve­reil­taan ta­pah­tu­man hy­väs­tä to­teu­tuk­ses­ta ja hen­ges­tä. Pu­hu­taan Pit­si­mis­si-per­hees­tä. Leh­ti­set ha­lu­a­vat, et­tä fi­na­lis­tit saa­vat ar­vo­kas­ta ko­ke­mus­ta ja hie­no­ja elä­myk­siä.

Ai­em­min Miss Suo­mi -va­lo­ku­vaa­ja­na toi­mi­nut Hans Leh­ti­nen on kes­kei­nen osa Pit­si­mis­sin suo­si­o­ta.

– Hans tun­ne­taan. Fi­na­lis­tit ar­vos­ta­vat sitä, et­tä saa­vat hy­viä vink­ke­jä ja ki­vo­ja va­lo­ku­via.

Päi­vä­työn­sä Riik­ka Leh­ti­nen on teh­nyt ti­li­toi­mis­to­a­lal­la. Oma yri­tys hä­nel­lä on ol­lut 1980-lu­vul­ta saak­ka. Alai­sia oli par­haim­mil­laan noin 15, mut­ta pit­kään Leh­ti­nen on työs­ken­nel­lyt yk­si­ny­rit­tä­jä­nä. Mik­si?

– Ym­mär­sin, et­tä olen pa­rem­pi asi­an­tun­ti­ja kuin joh­ta­ja. Kun kou­lu­tus­töi­tä al­koi tul­la li­sää, pää­tin pa­nos­taa nii­hin. Kun työn­te­ki­jöi­tä läh­ti tai elä­köi­tyi, en rek­ry­toi­nut uu­sia ti­lal­le. Eu­ran toi­mis­ton myin. Muu­ta­mas­sa vuo­des­sa olin yk­sin. Uu­sia ti­li­toi­mis­to­a­si­ak­kai­ta en enää ota, mut­ta van­hois­ta pi­dän kyl­lä hy­vää huol­ta.

Kou­lu­tuk­sis­sa asi­ak­kai­na on yleen­sä ti­li­toi­mis­to­vä­keä sekä ta­lous- tai palk­ka­hal­lin­toa fir­mois­sa hoi­ta­via ih­mi­siä. Syys­kau­del­la mel­kein joka päi­vä on jo­tain kou­lu­tus­hom­mia, ker­too Leh­ti­nen.

– Ko­ro­nas­ta oli jo­tain hyö­ty­ä­kin. Ra­ken­sim­me toi­mis­too­ni laa­duk­kaan stu­di­o­nurk­kauk­sen. Kun pu­huu ta­lous­hal­lin­non ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta, täy­tyy tek­ni­sen laa­dun ol­la sel­lai­nen, et­tä jak­saa kuun­nel­la. Olen tosi iloi­nen, et­tä voin teh­dä osan kou­lu­tuk­sis­ta Rau­mal­la.

Kau­pun­gis­sa, jol­le oma sy­dän syk­kii.